Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,0 sekund a získáno 30 výsledků.

Vyhláška 50/1978 Sb. — 13,1%

[...] zařízení, nebo provádějí na elektrických zařízeních činnost dodavatelským způsobem; dále stanoví podmínky pro získání kvalifikace a povinnosti organizací a pracovníků v souvislosti s kvalifikací. Za elektrická zařízení se pro účely této vyhlášky považují zařízení, u nichž může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku elektrickým proudem, a zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny. 1) ČSN 34 3100 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních. § [...]

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení — 6,1%

Podle vyhlášky ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb. jsou následující projekční dokumenty povinnou součástí žádosti o stavební povolení ( podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona ), pro ohlášení stavby , nebo pro oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení ( podle § 117 odst. 2 stavebního zákona ). Povinná projektová dokumentace - části: A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situace stavby D. Dokladová část E. Zásady organizace výstavby F. Dokumentace objektu Projektová dokumentace [...]

Ochranná pásma podél dopravních staveb — 4,0%

[...] m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranice obvodu dráhy u celostátních drah vybudovaných pro rychlost vyšší jak 160 km/h – 100 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranice obvodu dráhy u vlečky 30 m od osy krajní koleje u speciální dráhy 30 m od hranic obvodu dráhy u tunelů speciální dráhy 35 m od osy krajní koleje u lanové dráhy 10 m od nosného lana, dopravního lana nebo osy krajní koleje u dráhy tramvajové a trolejbusové 30 m od osy krajní koleje nebo krajního trolejového drátu Pro dráhy vedené na pozemních komunikacích [...]

Seznam ČSN pro 268/2009 Sb. — 4,0%

[...] spolehlivosti konstrukcí CSN 73 0031 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro výpočet ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. Pozn.: Norma se používá pro navrhování pozemních a inženýrských staveb společně s ČSN EN 1991 až ČSN EN 1999 ČSN 73 0036 Seizmická zatížení staveb ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí ČSN 73 0039 Navrhovaní objektů na poddolovaném území. Základní ustanovení ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů [...]

Proslunění a denní osvětlení — 3,0%

[...] nepočítají místnosti s plochou menší než 8 m 2 a kuchyně do 12 m 2 . Je vhodné zajistit proslunění i pro kmenové učebny škol, denní místnosti mateřských škol a jeslí nebo pro lůžkové pokoje zdravotnických zařízení. Vždy je však třeba dbát i na to, aby se sluneční záření nestalo obtěžujícím - tedy je třeba uvažovat i ochranu před nadměrnými tepelnými zisky. Aby mohla být místnost považována za prosluněnou je nutné splnit následující podmínky: doba proslunění se zjišťuje v tzv. kritickém bodě, který se nachází v rovině vnitřního zasklení, [...]

Notebook pro CAD — 3,0%

Pro volbu notebooku (mobilní pracovní stanice, workstation) určeného pro CAD aplikace je potřeba posoudit jednak obecné požadavky kladené na notebook (např. záruka, servisní podmínky, hmotnost, výdrž na baterie, DVD, kamera, povrchová úprava) a jednak speciální parametry pro CAD nebo dokonce 3D CAD. Procesor - moderní CAD aplikace a operační systémy umějí dobře využívat vícejádrové procesory, vhodnou volbou jsou nové typy CPU Intel i7, i5, popř. i3. Čím vyšší frekvence, tím lépe. Paměť RAM - velikost operační [...]

Projektová dokumentace — 2,7%

[...] obsah a podobu projektové dokumentace jsou dané Stavebním zákonem (183/2006 Sb), vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj 499/2006 o dokumentaci staveb a dalšími souvisejícími předpisy. Podrobnost a rozpracovanost projektové dokumentace se v průběhu stavebního řízení postupně zpřesňuje - podle stupně PD - rozlišujeme: Předprojektová příprava Investiční záměr - požadavky a náměty pro umístění stavby do dané lokality, odhady nákladů a další předběžná hodnocení STS - studie stavby - prověření vhodnosti lokality a staveniště, limity území. Obvykle [...]

Minimální vzájemný odstup staveb — 2,1%

[...] zachování pohody bydlení. Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti, které souvisejí s funkčním využitím území (například sítě technického vybavení, dětská hřiště). Jsou-li v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných místností, musí být odstup staveb roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn, s výjimkou vzájemných odstupů staveb rodinných domů podle odstavce 3 až 6. Uvedené odstupy mezi stavbami pro bydlení [...]

Domovní vybavení — 2,1%

[...] : listovní schránky - umožňující vkládání zásilek bez nutnosti otevírat uzamykatelné dveře prostor pro ukládání dětských kočárků, jízdních kol a vozíků pro invalidy (kola/koč) prostor pro hygienicky a požárně nezávadné ukládání odpadků místnost pro uskladňování předmětů, pokud nejsou součástí bytu (sklep) prostory a zařízení pro vytápění v domech s ústředním vytápěním ( TZB ) prostor pro [...]

Požadavky na stavby - osoby s omezenou schopností pohybu — 1,9%

[...] s byty zvláštního určení a domů zvláštního určení, staveb a zařízení ústavního charakteru určených pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (stavby pro sociální péči) občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností staveb, v nichž se předpokládá zaměstnávání více jak 20 osob, pokud provoz v těchto stavbách umožňuje zaměstnávat osoby s omezenou schopností pohybu a orientace staveb určených pro zaměstnávání osob s těžkým zdravotním postižením škol, [...]

Šířkové uspořádání místních komunikací — 1,9%

Šířku jednotlivých pásů silnice řeší norma ČSN 73 6110. Pro příčné uspořádání místních komunikací (jízdní pruhy, pásy pro chodce, cyklisty, parkování a krajnice) platí následující údaje: Označení Název prvku Šířka /m/ Použití Poznámka a jízdní pruh 3,503,25; 3,003,00; 2,75 Na rychlostních komunikacích.Na sběrných komunikacích. Na obslužných komunikacích Jízdní pruh komunikacev průmyslové zóně v šíři 3,50 m,v odůvodněných případech 3,25 — 3,00 m. a1,a2 jízdní pruh 3,25; 3.003,00; 2,75 Na sběrných komunikacích.Na obslužných komunikacích [...]

Operační systémy pro CAD — 1,7%

Naprostá většina moderních CAD aplikací je určena pro operační systém Microsoft Windows. Existují ale i CAD programy pro Apple MacOS a Linux. Kompatibilita Hlavním kritériem pro volbu operačního systému jsou nároky (kompatibilita) zvolené CAD aplikace, popř. návazných programů. Vzhledem k paměťovým nárokům 3D CAD aplikací je častou volbou 64bitová verze operačního systému. V případě Windows pak nejčastěji 64bitové verze Windows 7. 32bitové vs. 64bitové verze Windows Všechny moderní počítače (CPU) podporují [...]

Vodovodní přípojka — 1,7%

[...] stavby k veřejné síti. Případné další požadavky konzultujte s vaší vodárenskou společností. Zásady pro navrhování, provádění a opravy vodovodních přípojek stanoví ČSN 75 5411 (2006). Vodovodní přípojka se navrhuje a provádí ve spolupráci s provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu. Pro jednoho odběratele vody z veřejného vodovodu má být navržena jedna vodovodní přípojka. V případě, že vodovod pro veřejnou potřebu není jediným zdrojem vody pro vnitřní [...]

Normy ČSN pro technické výkresy — 1,7%

Zde je přehled hlavních norem ČSN platných pro technické výkresy, včetně CAD. ČSN EN ISO 10209-2 (013101) Technické výkresy - Terminologie - Metody promítání ČSN 01 3102 (013102) Technické výkresy. Druhy konstrukčních dokumentů ČSN EN ISO 13567-1 (013104) Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 1: Přehled a základní pravidla ČSN EN ISO 13567-2 (013104) Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 2: Uspořádání, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci ČSN EN ISO 6428 (013105) Technické výkresy - Požadavky [...]

Přenos DWG výkresů a ukládání výkresů do nižších verzí — 1,7%

Zásady Pro přenos DWG výkresů AutoCADu na jiný počítač (např. kooperantům) a pro jejich případné ukládání do formátu nižší verze AutoCADu (do starší verze nebo z profesní do holé verze AutoCADu) platí několik jednoduchých zásad, kterých je dobré se v praxi držet. Kompletnost Nejčastějších chybou při předávání DWG výkresů je nekompletnost. Předání elektronické podoby výkresu zdaleka neznamená jen nakopírování jednoho souboru s příponou .DWG. Výkres AutoCADu může být (a zpravidla je) závislý na řadě dalších souborů, bez nichž se při jeho [...]

Ochranná pásma podél tras inženýrských sítí — 1,5%

[...] a ochraně života, zdraví a majetku osob. Tento prostor je jednak určen k zajištění ochrany zařízení pro výrobu a rozvod elektřiny před účinky vnějších vlivů a tím ke zvýšení spolehlivosti jejich provozu a jednak vytváří podmínky pro bezpečnost osob a jejich majetku nacházejícího se v blízkosti elektrických zařízení. Vznik ochranného pásma Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí. Ochranná pásma v energetických odvětvích jsou stanovena zákonem. Ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie je vymezeno svislými [...]

Komíny a ventilační průduchy — 1,5%

[...] KOMÍNY Základní funkcí je odvádění spalin od spotřebičů do ovzduší Funkce jednotlivých částí komínu : Pro zaústění spotřebičů do průduchu slouží sopouchy : měly by být přímé a co nejkratší jsou-li delší než 250 mm, měly by k průduchu stoupat pro vybírání zplodin hoření (sazí) slouží vybírací otvory : nesmí být zaústěny do obytné místnosti, ani skladu hořlavin min. velikost 125 x 250 mm; musí být přístupné musí být opatřeny uzavíratelnými dvířky pro vymetání průduchu slouží vymetací otvory (umisťují se na půdu) [...]

Revit a práce v síti — 1,5%

Týmová spolupráce v Revitu Pro týmovou spolupráci a síťové sdílení projektu Autodesk Revitu platí některá obecná doporučení a zkušenosti z praxe, které zefektivní práci a pomohou vyhnout se případným problémům v pozdějších fázích projektu nebo v projektech většího rozsahu. autor původní stránky: Peter Jirát, z této diskuse V Revitu existují dva běžné způsoby práce v týmu - Linky (obdoba xrefů) a WorkSet (Pracovní sady). Linky (připojení) - pokud znáte xrefy z AutoCADu, není třeba představovat, umožňují i stejné Attach/Overlay (Připojit/podložit) nastavení jako [...]

Nejpoužívanější CAD formáty — 1,5%

[...] běžných CAD aplikacích . Uvedeny jsou nativní formáty konkrétní CAD aplikace ( viz též výměnné formáty pro 3D CAD ). DWG - AutoCAD drawing ( Autodesk ) DXF - AutoCAD exchange file ( Autodesk ) DGN - Microstation design ( Bentley ) CEL - Microstation cell ( Bentley ) RVT - Revit project ( Autodesk ) RFA - Revit family ( Autodesk ) IPT - Inventor part ( Autodesk ) IAM - Inventor assembly ( Autodesk ) IDW - Inventor drawing ( Autodesk ) ADSK - Autodesk data ( Autodesk ) DWF - Design Web Format ( Autodesk ) Další používané CAD formáty Formáty a přípony [...]

Praktická příručka DWF — 1,1%

[...] souborech lze odměřovat vzdálenosti, vytvářet připomínky, poznámky a tyto pak zpětně načíst do projektu pro zapracování. V podstatě se jedná o projektantskou obdobu výměnného formátu PDF (Portable Document Format) . DWFx je novější verze formátu využívající technologii DWF a XPS. Výhody DWF podpora 2D i 3D grafiky (hladiny, pohledy, tloušťky čar, sestavy, výkresové sady) nástroje pro prohlížení i tisk jsou zdarma zachování přesnosti a integrity dat (možnost odměřování, připomínkování a zpětné provázanosti) ochrana duševního vlastnictví (publikované [...]

GPS — 1,1%

GPS - Global Positioning System (světový navigační systém) využívá sítě družic pro určení polohy pozorovatele na Zemi. GPS přístroj (přijímač) určuje přesnou polohu v prostoru ze vzdáleností (zpoždění signálu) k družicím obíhajícím kolem Země po známých drahách. Tuto polohu pak přístroj zobrazí nebo zaznamená ve zvoleném souřadnicovém systému, standardně WGS84. Zlomem v praktickém využívání systému GPS byl 1. květen 2000. Do té doby byl signál zatížen záměrně vnášenou chybou, jejíž dekódování a odstranění bylo přístupné jen pro provozovatele [...]

Lešení — 1,1%

[...] dočasná stavební konstrukce používaná při pracích ve větších výškách. Může sloužit jako pracovní plošina pro výkon stavebních prací i k odkládání materiálu či nástrojů. Lešení lze využít i k podpírání konstrukčních prvků při montáži nebo během výstavby, případně jako ochranu před padajícími předměty či před pádem pracovníků. Typická konstrukce dílcového lešení Typy lešení Podle způsobu použití dělíme lešení na: pracovní plošiny podpěrné konstrukce konstrukce ochraňující pracovníky a chodce Podle materiálu se lešení dělí na: ocelová hliníková (a slitiny hliníku) dřevěná [...]

Montované stropy — 0,8%

[...] 1200mm uložení na zdivu min.115 mm, ukládání na sraz vedle sebe 2. Deskové Stropní desky – užití pro doplňkové konstrukce stropů, na schodiště, ... (většinou vylehčené dutinami - PZD - ruční manipulace) (délka do 3000mm; šířka 300; výška 50;70;100;150) Stropní panely plné panely užití pro montovanou panelovou výstavbu (délka 3600(4200); šířka 2400; výška 150) dutinové panely nejčastější varianta montovaných stropů (délka do 6000; šířka 1200(1000); výška 225(150,200,250) prostupy prosekáním v místě dutiny předpínané stropní panely [...]

Lumion — 0,8%

[...] máme tu hned dva důvody, které dokazují uvedené tvrzení. Prvním z nich je využití grafického jádra pro výpočty a z toho plynoucí zobrazení vizualizace v reálném čase - dokonce takových drobností, jako je pohyb stébel trávy ve větru.(Využití grafického procesoru neprobíhá stejně jako přes sdílení procesorů a podobné technologie, jako je CUDA a třeba chystaný Open CL , ale přes herní engine) Druhým je jednoduchost ovládání. Oba spolu úzce souvisí, neboť tím, že je využito GPU, Lumion dovoluje vizualizaci vidět hned. Díky takovému náhledu můžeme logicky očekávat, že se [...]

Technologická schémata P&ID — 0,8%

[...] přes tepelné výměníky, čerpadla, ventilátory, dopravníky až po nejrůznější měřidla a ovládací prvky. Pro tvorbu P&ID schémat je určen například AutoCAD P&ID . Pravidla tvorby P&ID schémat Základním požadavkem při tvorbě technologických schémat je, aby obsahovaly co možná nejvíce informací při současném zachování přehlednosti a čitelnosti. Toky hlavních médií směřují vždy zleva doprava nebo odspodu nahoru. Ve schématech platí zákon gravitace, tzn. kapalina se v nádrži vyskytuje ve spodní části, popílek z dopravníku padá směrem dolů, horké plyny (pára, spaliny) stoupají [...]

Strojírenství — 0,8%

Vítejte v prostoru Strojírenství na webu ! Toto je hlavní stránka návodů pro Strojírenství - projektu souběžné tvorby praktického materiálu pro konstrukční praxi. Návrh struktury Strojírenské technologie Slitiny, odlitky, slévárenství Tváření a deformace Obráběcí nástroje Svařování Povrchové úpravy Koroze Mechanismy, stroje Spojovací součásti Metrické šrouby - stoupání závitů Měření, metrologie Řízení kvality, životní cyklus výrobku Materiály Oceli Nerezivějící ocel Lehké kovy Polymery Kompozity [...]

Technologické celky — 0,8%

Pro CAD návrhy průmyslových potrubních systémů zpracovatelských závodů a technologických linek jsou používány specializované CAD aplikace podporující rozsáhlé objemy dat, 3D a izometrické zobrazení, procesní diagramy a databáze symbolů a knihovních prvků. K nejrozšířenějším CAD aplikacím patří PDMS (Plant Design Management System) , nadstavby AutoCADu AutoPlant a CADWorx nebo specializovaná aplikace Autodesku - AutoCAD Plant 3D . AutoCAD Plant 3D je verze AutoCADu pro 3D modelování a dokumentování potrubních systémů chemických, potravinářských [...]

Stavebnictví a architektura — 0,8%

Vítejte v prostoru Stavebnictví na webu ! Toto je hlavní stránka návodů pro Stavebnictví - projektu souběžné tvorby praktického materiálu pro praxi stavební projekce, architektury a souvisejících předpisů. Architektura Stavebnictví Dopravní stavby Návrh struktury Architektura Architektonické slohy Dispoziční řešení a zásady Světlá výška místností Stavebnictví Stavební materiály Přírodní stavební kámen Umělé zdící prvky Sklo Pojiva Plniva Záměsová voda Přísady do betonu Malta Dřevo Kovy Plasty Plánování [...]

Autodesk Revit — 0,8%

[...] architektonická a projekční 2D/3D CAD / BIM aplikace firmy Autodesk. Využívá BIM (building information modeling) pro parametrické projektování staveb s plně asociativním generováním výkresové dokumentace (pohledy, detaily, řezy, výkazy...). Program pracuje se souborovými formáty RVT (projekt) a RFA (rodiny prvků), přímo podporuje i formáty DWG a DGN . Pro tvorbu projektů i tvorbu parametrických knihoven není potřeba další aplikace ani znalosti programování. Součástí Revitu je i rendering modul [...]

DWG — 0,8%

DWG (.DWG; DraWinG ) je neveřejný souborový formát firmy Autodesk pro 2D a 3D výkresy AutoCADu. Díky širokému rozšíření AutoCADu dnes tvoří formát DWG de-facto standard pro ukládání CAD dat. Pro věrné prohlížení [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin