Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,0 sekund a získáno 30 výsledků.

Ochranná pásma podél dopravních staveb — 8,1%

Ochranná pásma týkající se ochrany dopravy jsou stanovena v jednotlivých zákonech vydávaných většinou Ministerstvem dopravy. Železnice a ostatní dráhy Ochranné pásmo drah železničních, tramvajových, trolejbusových a lanových řeší §8 zákona č. 266/1994 Sb. ("Drážní zákon" - v aktuálně platném znění zákona č. 377/2009 Sb.) Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou u celostátní a regionální dráhy 60 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranice obvodu dráhy u celostátních drah vybudovaných [...]

Vodovodní přípojka — 6,7%

[...] navrhování, provádění a opravy vodovodních přípojek stanoví ČSN 75 5411 (2006). Vodovodní přípojka se navrhuje a provádí ve spolupráci s provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu. Pro jednoho odběratele vody z veřejného vodovodu má být navržena jedna vodovodní přípojka. V případě, že vodovod pro veřejnou potřebu není jediným zdrojem vody pro vnitřní vodovod, musí být přívod vody z vodovodní přípojky ukončen volným výtokem podle ČSN EN 1717. Doporučené ochranné pásmo vodovodní přípojky je 1,5 m od vnějšího líce stěny na obě strany. Ochranné pásmo nesmí být zastavěné [...]

Vyhláška 50/1978 Sb. — 6,1%

[...] ustanovení § 1 Vyhláška stanoví stupně odborné způsobilosti (dále jen "kvalifikace") pracovníků, kteří se zabývají obsluhou 1) elektrických zařízení nebo prací 1) na nich (dále jen "činnost"), projektováním těchto zařízení, řízením činnosti nebo projektování elektrických zařízení v organizacích, které vyrábějí, montují, provozují nebo projektují elektrická zařízení, nebo provádějí na elektrických zařízeních činnost dodavatelským způsobem; dále stanoví podmínky pro získání kvalifikace a povinnosti organizací a pracovníků v souvislosti s kvalifikací. Za elektrická zařízení [...]

Mapový list — 5,8%

[...] Základní mapu velkých měřítek, Katastrální mapu S-JTSK, ZABAGED Klad mapových listů katastrální mapy se odvozuje od dělení mapových listů státní mapy 1:50000, a zobrazuje území 25 × 20 km. Klad mapových listů je pravoúhlý, daný rovnoběžkami s osami Y a X. Klad a obsah mapových listů je dán normou ČSN 01 3410 – Mapy velkých měřítek, základní a účelové mapy . Mapový list 1:5000 vznikne dělením mapového listu státní mapy 1:50000 na deset sloupců a deset vrstev. Označuje se názvem mapy 1:50000 (jméno význačného města na území mapového listu [...]

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení — 5,6%

[...] vegetačních úprav, f) elektronické komunikace. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbe vyskytují) a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zarízení, b) popis technologie výroby, c) údaje o počtu pracovníků, d) údaje o spotřebě energií, e) bilance surovin, materiálu a odpadu, f) vodní hospodářství, g) řešení technologické dopravy, h) ochrana životního a pracovního prostredí. C. Situace stavby a) situace širších vztahů stavby a jejího okolí, zakreslená do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1:5000 až 1:50000 [...]

Lumion — 4,7%

[...] využito GPU, Lumion dovoluje vizualizaci vidět hned. Díky takovému náhledu můžeme logicky očekávat, že se sníží nároky na složitost ovládání. Pokud přímo měníme odrazivost materiálu a vidíme výsledek před sebou, ovládání se přímo musí přizpůsobit a zjednodušit. Jde tedy o nový přístup k tvorbě vizualizace. Výpočet probíhající přes GPU zaručí, že výsledky máte téměř okamžitě k použití. Proč téměř? Další ze snah Lumionu je omezit následné úpravy v různých grafických editorech. Přiznejme si, že takové úpravy trvají dlouho (a tak stojí hodně [...]

Krovy — 4,2%

[...] polokřížové, stanové, pilové, věžové, s rotační plochou, mansardové a válcové. Podle systému nosné soustavy se střešní konstrukce dělí na: vaznicové soustavy (stojatá stolice, ležatá stolice ...) hambálkové soustavy vlašské soustavy soustavy pilových střech Ardantovy soustavy soustavy věžových krovů vazníkové soustavy rámové soustavy skruže soustavy samonosných střešních rovin Vaznicové soustavy Vaznicový krov je vhodný pro komplikované půdorysy střech. Při použití několika vaznic mohou vzniknout střešní konstrukce s velkým rozpětím. Základním nosným prvkem vaznicových soustav [...]

Proslunění a denní osvětlení — 3,9%

[...] byty musí být navrženy tak, aby byly prosluněny. Proslunění řeší norma ČSN 73 4301 Obytné budovy . Byt se považuje za prosluněný tehdy, je-li součet podlahových ploch jeho prosluněných obytných místností roven minimálně 1/3 součtu podlahových ploch všech jeho obytných místností. U samostatně stojících rodinných domů, dvojdomů a koncových řadových domů má být prosluněna minimálně 1/2 ze součtu ploch všech jeho obytných místností. Pozn. Mezi obytné místnosti se nepočítají místnosti s plochou menší než 8 m 2 a kuchyně do 12 m 2 . Je vhodné [...]

Minimální vzájemný odstup staveb — 2,2%

[...] Uvedené odstupy mezi stavbami pro bydlení neplatí pro jednotlivé stavby umísťované v prolukách. Obdobně se určují odstupy od staveb nebytových. Vytvářejí-li rodinné domy mezi sebou volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m . Vzdálenost mezi rodinnými domy může být snížena až na 4 m , pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností; v takovém případě se nemusí uplatnit požadavek na odstup od společných hranic podle odstavce 4. Vytvářejí-li rodinné domy mezi sebou volný prostor, nesmí být vzdálenost od společných [...]

Rekonstrukce a poruchy budov — 1,9%

[...] přesné stanovení vlastností je třeba stanovit stavebním průzkumem staré dřevěné trámové stropy – musí se odhalit zhlaví trámů, zjistit uložení a nejsou–li poškozeny hnilobou, dále změřit průhyb stropu u kleneb měřit jejich tloušťku a zkontrolovat kvalitu zdiva u starých ocelových nosníků – zjistit stupeň koroze a staticky posoudit jejich únosnost trhliny ve zdivu – většinou způsobeny nesnejnoměrným sednutím základů, nebo průhybem nosné konstrukce. Je třeba odkrýt základy, posoudit. Sledovat vývoj např. pomocí sádrových terčů. bourání zdí stržením – je třeba podchytit [...]

Ochranná pásma ve vodním hospodářství — 1,9%

[...] orgány státní správy. Zmocňuje je k tomu zákon o vodách. Podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví se zřizují v okolí zdrojů pitné vody pro hromadné zásobování obyvatelstva tzv. pásma hygienické ochrany. Pásmo hygienické ochrany 1. stupně se zřizuje v bezprostředním okolí vodního zdroje s ohledem na směr proudění vody, složení půdy a způsobu a využití pozemků kolem zdroje. Hranice tohoto pásma je zpravidla oplocena, aby se zabránilo přístupu nepovolaných osob a zvířat. Pásmo hygienické ochrany 2. stupně se [...]

Pojmy - byt, dům, nebytový prostor — 1,9%

Pojmy dle zákona 72/94 o vlastnictví bytů §2 Vymezení pojmů Pro účely tohoto zákona se rozumí a) budovou trvalá stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi s nejméně dvěma prostorově uzavřenými samostatnými užitkovými prostory, s výjimkou hal. Rozhodnutím vlastníka za budovu lze považovat rovněž sekci se samostatným vchodem, pokud je samostatně označena číslem popisným a je tak stavebně technicky uspořádána, že může plnit [...]

Schodiště — 1,7%

[...] Schodišťové stěny pro schodiště v samostatném prostoru odolnost proti požáru, zvuková izolace podílejí se na vynášení kce schodiště Schodišťová ramena část spojující různé výškové úrovně rameno se skládá ze schodišťových stupňů (min. 3, max. 17) a) nástupní - první v rámci podlaží b) výstupní - poslední v rámci podlaží Zrcadlo volný prostor mezi schod.rameny min šířka=0 =>není lze sem s umístit zábradlí nebo výtah Výstupní čára ideální místo výstupu, kde všechny stupně mají stejnou šířku u přímého schodiště - osou schod.ramene [...]

Šířkové uspořádání místních komunikací — 1,7%

[...] pás nejméně 1,50 (1,00 ve stísněných poměrech) Mezi hlavním a přidruženým dopravním prostorem. Zvětší se podle urbanistických možností a potřeb uložení vedení technického vybavení, zeleně a případných ochranných a bezpečnostních zařízení. c Z zelený pás 1,50 - 8,0 Odděleni chodců a/nebo cyklistů od hlavního dopravního prostoru. V přidruženém dopravním prostoru. Ve stísněných podmínkách se připouští snížení šířky na 1,00 m. b O bezpečnostní odstup 0,25, 0,50, 0,75 Nezbytný odstup dopravního pruhu určitého druhu od dopravního pruhu odlišného [...]

Revit a práce v síti — 1,7%

[...] Revitu platí některá obecná doporučení a zkušenosti z praxe, které zefektivní práci a pomohou vyhnout se případným problémům v pozdějších fázích projektu nebo v projektech většího rozsahu. autor původní stránky: Peter Jirát, z této diskuse V Revitu existují dva běžné způsoby práce v týmu - Linky (obdoba xrefů) a WorkSet (Pracovní sady). Linky (připojení) - pokud znáte xrefy z AutoCADu, není třeba představovat, umožňují i stejné Attach/Overlay (Připojit/podložit) nastavení jako xrefy AutoCADu . Problém vzniká při grafickém spojování styků zdí a jiných entit, graficky [...]

Montované stropy — 1,4%

[...] maltu) Miako nosníky (uloženy na nosných stěnách), vzdálenost Porotherm-525;625; Hodonín-600mm kladou se do malty, zajištění stability-svaření vyčnívajících prutů vložky Miako (tvar:Hodonín,Porotherm) vkládají se na sucho, vše se pak zmonolitní dobetonováním (beton 20-50mm) Hurdis Podobné Miaku, vzdálenost nosníků 1100-1300 mm. Desky : šikmé nebo rovné čela(rozměry 1000-1200,250,80mm) Nosníky : ocelové válcované I profily Keramické HF nosníky Železobetonové předpjaté HATTRICK Heluz keramobetonové panely, [...]

RFA — 1,4%

[...] projektů. Rodina může obsahovat několik typů pohledů a určuje i chování bloku při vkládání, například kam se chytá, jak se dá natočit, jak se chová při změně projektu, jak se [...]

Lešení — 1,4%

[...] na: pracovní plošiny podpěrné konstrukce konstrukce ochraňující pracovníky a chodce Podle materiálu se lešení dělí na: ocelová hliníková (a slitiny hliníku) dřevěná sklolaminátová Podle konstrukce a tvaru se lešení rozdělují na: trubková (typicky ocelové trubky o průměru 48,3 x 4 mm) systémová (stavebnicová řešení se snadnou montáží) pojízdná (lehká, přemístitelná lešení např. pro restaurátorské práce) Konstrukce lešení Konstrukce každého lešení musí být technicky dokumentována. [...]

Technologická schémata P&ID — 1,4%

[...] zařízení. Přehledně zachycují veškeré toky látek a energií. A to jak látek a energií přímo účastnících se výroby (suroviny, palivo), tak i pomocných, které zabezpečují správný chod a bezpečnost celého procesu (tlakový ovládací vzduch, chladící voda, atd.). Technologická schémata zobrazují veškerá potřebná zařízení od armatur přes tepelné výměníky, čerpadla, ventilátory, dopravníky až po nejrůznější měřidla a ovládací prvky. Pro tvorbu P&ID schémat je určen například AutoCAD P&ID . Pravidla tvorby P&ID schémat Základním požadavkem při tvorbě technologických schémat je, [...]

Ochranná pásma podél tras telekomunikačních sítí — 1,4%

[...] podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po obou stranách krajního vedení. Podzemním komunikačním vedením se rozumí kabelové vedení, včetně kabelových souborů a zařízení uložených pod povrchem země a kabelových rozvaděčů umístěných nad úrovní terénu. Kabelovými soubory a zařízeními jsou zejména spojky, kabelové doplňky, průběžné zesilovače, opakovače, zařízení k ochraně kabelu před korozí, před přepětím, zařízení pro tlakovou ochranu kabelu, ochranné trubky kabelů. Vytyčovacími body podzemního komunikačního vedení jsou kabelové označníky, patníky nebo sloupky určující polohu [...]

Parkovací stání — 1,4%

[...] řeší trochu odlišně od předchozí. Záleží na úhlu stání, ale také na jeho šířce (při větší šířce stání se může zúžit komunikace). Při umožnění přesahu nad zeleň nebo jinou VOLNOU plochu (ne základní šířka chodníku)a při výšce obrubníku max. 10 cm je možno odečíst z délky stání 0,50m. S ohledem na autorská práva nelze vkládat úplné tabulky a obrázky, proto uvádím jen hlavní zásady pro osobní automobily V dalším textu znamená: - délka stání - kolmá vzdálenost od okraje komunikace k obrubníku, který stání ukončuje - šířka stání - měřeno podélně, tj. rovnoběžně s osou komunikace [...]

Ploché střechy — 1,4%

Ploché střechy jsou konstrukce nesklonité, nebo se sklonem do 10° = 17%, který může být vně, nebo dovnitř půdorysu. Optimální sklon u obytných budov jsou 3%. Kolem vpustních okapů se zvětšuje na 5%, kvůli odtoku vody. Podle provozu dělíme ploché střechy na nepochůzné (nepochozí) a pochůzné (pochozí). Výhoda - jednodušší konstrukce Nevýhoda - malá životnost Jednoplášťové - vnitřní a vnější prostředí je odděleno buď jednou konstrukční vrstvou, nebo několika konstrukčními vrstvami, navzájem spojenými v jeden střešní plášť Dvouplášťové – [...]

Ochranná pásma podél tras inženýrských sítí — 1,1%

[...] spolehlivosti jejich provozu a jednak vytváří podmínky pro bezpečnost osob a jejich majetku nacházejícího se v blízkosti elektrických zařízení. Vznik ochranného pásma Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí. Ochranná pásma v energetických odvětvích jsou stanovena zákonem. Ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení od krajních vodičů a mění se podle napětí: nad 1kV do 35 kV - 7 m nad 35 kV do 110 kV - 12 m nad 110 kV do 220kV - 15 m nad 220 kV [...]

Nápověda - přihlášení — 1,1%

Registrace a přihlášení Pro vyhledávání a zobrazování obsahu wiki stránek není potřeba se přihlašovat. Pro vytváření obsahu a úpravu existujících stránek si ale musíte nejprve vytvořit váš uživatelský účet. Prvotní registrace V levém navigačním menu použijte funkci Vytvořit účet a ve formuláři "Vytvořit nové konto" vyplňte vámi zvolené uživatelské jméno (login), zobrazované jméno (které uvidí ostatní v historii editací), vaši funkční e-mail adresu a vámi zvolené heslo. Pomocí login jména a hesla se následně budete přihlašovat. Vypište [...]

Požadavky na stavby - osoby s omezenou schopností pohybu — 1,1%

[...] požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (369/2001 Sb.) se týká těchto druhů staveb: bytových domů obsahujících více než tři samostatné byty domů s byty zvláštního určení a domů zvláštního určení, staveb a zařízení ústavního charakteru určených pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (stavby pro sociální péči) občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností staveb, v nichž se předpokládá zaměstnávání více jak 20 osob, pokud provoz v těchto stavbách umožňuje zaměstnávat [...]

Modelování parametrických sestav — 1,1%

[...] modelováním. Modelování sestav shora-dolů a zdola-nahoru Při modelování sestav, zejména větších sestav, se používá několika základních metod a přístupů. Jedním ze základních přístupů je modelování shora dolů ( top-down modelling ). Jedná se o návrh stroje nebo zařízení, při kterém postupujeme od nejvyšší úrovně sestavy, přes podsestavy až k nejnižším dílům. Druhým základním přístupem je opačný způsob - zdola nahoru ( bottom-up ). Při tomto návrhu se vytváří sestava z komponent, které jsou již předmodelované, ať už [...]

Užitná plocha místnosti — 1,1%

[...] uzavřená využitelná plocha místnosti (měřená na líc svislých konstrukcí) bez započtení konstrukcí, ale se započtením vestavěného nábytku (skříně, kuchyně, apod.) nebo niky jdoucí od podlahy. U místností se šikmými [...]

Konstrukční systémy — 1,1%

Objekty pozemního stavitelství jsou sestaveny se svislých konstrukcí: nosných – statická funkce = přenos veškerého zatížení do základových konstrukcí; někdy mohou plnit zároveň funkci tepelně či zvukově izolační; zatížení stálá (hmotnost stavební konstrukce, stěny, podlahy, stropy atd.) a nahodilá (vybavení, osoby, sníh); nenosných – plní funkci dělící, často požadavky na zvukovou izolaci, zpravidla je označujeme jako příčky, nesou samy sebe a zatěžují stropní konstrukci; - podle konstrukčního uspořádání dělíme objekty pozemního stavitelství na stěnové, skeletové [...]

Komíny a ventilační průduchy — 1,1%

[...] přístupné musí být opatřeny uzavíratelnými dvířky pro vymetání průduchu slouží vymetací otvory (umisťují se na půdu) : musí být opět v neobytných místnostech ve výšce 800 – 1200 mm nad podlahou + komín. dvířka pro ukončení celého komínového tělesa slouží komínová hlava : musí být provedena tak, aby do komínu nezatékala srážková voda a nedošlo k rozpadání zdiva pro správnou funkci komínu je důležitá tzv. účinná výška (výška od sopouchu po komínovou hlavu), která se podílí na zajištění správného tahu. Tah je zajištěn průřezem komínového průduchu, [...]

Hlavní stránka — 1,1%

[...] pochází z havajštiny a znamená rychlý ). Do CAD Wiki můžete přidat jakýkoliv text či článek týkající se využívání CAD aplikací, či konstrukční a projekční praxe. Máte-li co říci k libovolné oblasti oboru CAD a projektování, neváhejte a rozšiřte obsah této wiki. Stačí i krátký text. Příkladem může být wiki stránka Často kladené otázky k programu AutoCAD (FAQ) v kapitole Zásady práce v CAD programech nebo stránka Ochranná pásma staveb . Stačí se Přihlásit a stisknout Editovat nebo Přidat stránku . S obsluhou wiki vám pomůže Nápověda . Pomocí [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin