Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

BOZP

RSS
Změněno 01.02.2011 09:59 uživatelem Vladimír Michl Kategorizováno jako Normy, Stavebnictví

Bezpečnost a Ochrana Zdraví při Práci (BOZP)

Každá firma nebo organizace je podle zákoníku práce povinna neustále vyhledávat rizika plynoucí z výkonu činnosti a tato rizika odstraňovat. Plnění těchto povinností kontroluje Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a jeho oblastní inspektoráty (OIP). V případě nedodržení může úřad udělit pokutu za každý zjištěný přestupek.

Podle požadavků zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, je zadavatel stavby povinen zajistit koordinátora BOZP při realizaci stavby a smluvně zavázat projektanta stavby a všechny zhotovitele ke spolupráci s koordinátorem BOZP.

Spolupráci projektanta s koordinátorem určuje vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, která udává, že Plán BOZP pro práci na stavenšti musí být součástí projektové dokumentace stavby (část „E“), určené k získání stavebního povolení nebo ohlášení stavby, pokud si to stavba svými parametry vyžaduje (zvýšené riziko dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - viz /1/), nebo stavba svým rozsahem splňuje podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. - viz /2/.

Parametry dle bodu /1/:
 • práce ve výšce nad 10 m
 • práce spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních dílců
 • práce s vysoce toxickými chemickými látkami
 • práce se zdroji ionizujícího záření
 • práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti
 • práce v ochranných pásmech energetických vedení
 • studnařské práce
 • práce ve výkopu o hloubce > než 5 m
 • práce potápěčské
 • práce ve zvýšeném tlaku vzduchu
 • práce s výbušninami

Parametry dle bodu /2/, při výstavbě objektu budou překročeny tyto limity:
 • celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 den
 • celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 1 fyzickou osobu

Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin