Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Rekonstrukce a poruchy budov

RSS
Změněno 28.07.2010 22:12 uživatelem Administrator Kategorizováno jako Stavebnictví

Členění rekonstrukcí z hlediska polohy a charakteru:

dostavba:
 • přístavba (nová část vedle stávající)
 • nástavba (nová část nad stávající)
 • podstavba (nová část pod stávající)
 • vestavba (nová část uvnitř stávající)

přestavba:
 • změna stávajícího objektu nebo konstrukce

Členění z hlediska úprav oprav a adaptací:

 • asanace – odstranění závad, které jsou vyvolány hygienickými nedostatky
 • modernizace – úpravy zvyšující uživatelský standard
 • renovace – obnovení původního stavu (nikoliv náhrada)
 • rehabilitace – obnovení funkcí
 • regenerace – náhrada nefunkčních částí objektu novými
 • adaptace – změna části nebo celého objektu na nový účel

Problematika stavebních vad

Podle závažnosti poruch rozeznáváme:
 • drobné poruchy – jsou to např. vady estatické, staticky bezvýznamné
 • hlavní poruchy – vada, která s velko pravděpodobností povede časem k k selhání nosného prvku, nebo podstatnému snížení použivatelnosti pro předepsaný účel
 • kritické poruchy – vada, která na základě teoretických úvah povede k nebezpečným následkům pro osoby, okamžitý zásah je bezpodmínečně nutný

Možné problémy - poruchy staveb

 • staré zdivo jakékoliv tloušťky má často minimální únosnost – přesné stanovení vlastností je třeba stanovit stavebním průzkumem
 • staré dřevěné trámové stropy – musí se odhalit zhlaví trámů, zjistit uložení a nejsou–li poškozeny hnilobou, dále změřit průhyb stropu
 • u kleneb měřit jejich tloušťku a zkontrolovat kvalitu zdiva
 • u starých ocelových nosníků – zjistit stupeň koroze a staticky posoudit jejich únosnost
 • trhliny ve zdivu – většinou způsobeny nesnejnoměrným sednutím základů, nebo průhybem nosné konstrukce. Je třeba odkrýt základy, posoudit. Sledovat vývoj např. pomocí sádrových terčů.
 • bourání zdí stržením – je třeba podchytit nebo vyztužit stropy – vzniklou suť je třeba plynule odstraňovat, bourací práce provádět vždy podle projektu – statické posouzení
 • při bourání kleneb – postupovat vždy od vrcholu, zdivo klenby je třeba podskružit
 • při bourání stavby mezi dvěma stávajícími budovami, je třeba jejich štítové zdi odpovídajícím způsobem rozepřít (v místě ztužujících věnců) – na základě projektu statika

Provádění prací při přestavbách:

Otvory s malou šířkou:
 • v místě uložení budoucích překladů připravit úložné plochy – beton , zdivo
 • po zatvrdnutí z jedné strany vysekat drážku (maximálně do poloviny zdi), do kterého uložíme I profil či jiný nosník (dle statického výpočtu)
 • nad překlad provedeme vyklínování a dozdění
 • vysekáme drážku a osadíme překlad z druhé strany
 • po zatvrdnutí vybouráme celý otvor a upravíme ostění

Zřizování otvorů velké šířky:Dodatečné zřizování otvorů velkých šířek vyžaduje statický výpočet a provedení rozsáhlého podchycení
 • vysekání průrazů zdiven (cca 10 cm nad novým překladem)
 • postavení dvou řad stojek (pozor na zajištění místa pro manipulaci pro uložení nového překladu)
 • zaklínování ocelových nosníků prostrčených průrazy a stojek
 • zavětrování stojek, vybourání zdiva
 • osazení nosníků, dozdění, po zatvrdnutí odstranění stojek a nosníků, úprava ostění

Podezdívání základů:
 • Přistavuje–li se nová budova ke stávající, musí být základ stávající budovy podezděn až po úroveň základové spáry novostavby
 • Podbetonování provádíme po částech (cca 1 m širokých) - postupně s ponecháním původní zeminy pod základem

Dodatečná izolace proti zemní vlhkosti:

Příčiny:
 • poškozená nebo vadná izolace

Účinek:
 • vylučování solí či síránu
 • vlhké skvrny na omítce
 • narušení malby nebo omítky
 • opadávání omítky
 • pozvolné narušení cihelného zdiva

Průběh odstraňování:
 • zjištění příčiny
 • stanovení metod opravy ( vysoušení)
 • provedení

Metody:
 • odrenážování, případně odvětrání zdiva
 • mechanické odsekání zdiva a provedení svislé izolace
 • podříznutí zdiva a vložení vodorovné izolace
 • zatlučení nerezových ocelových plechů do ložné spára cihelného zdiva
 • chemické metody, technologie injektáží a vrtů
 • metoda elektroosmózy – aktivní – přiváděný proud
 • metoda elektroosmózy – pasivní – vlastní proud
 • izolující omítka, těsnící omítka, "dýchání zdiva" – pozn: nelze trvale zajistit

Vadná izolace vnějších zdí pod terénem

Prováděné práce:
 • odkopání až po základovou spáru
 • očištění vnější zdi a vysušení
 • zhotovení nové izolace
 • zhotovení izolační přizdívky
 • položení drenážních trubek

Vlhké sklepní zdi v důsledku vzlínání vlhkosti ze základu:
 • odkopání až po základovou spáru
 • dodatečné vložení vodorovné izolace na základ – odbourání zdiva v úsecích cca 400 mm dlouhých vzdálených od sebe cca 1000 mm
 • vybetonování průrazů vodotěsným betonem s ponecháním volného prostoru na napojení izolace

Dodatečná vodorovná izolace zdiva
 • vložení vodorovného izolačního pásu po vybourání průrazů cca 200 mm vysokých a cca 300-400 mm dlouhých v cihelném zdivu v úsecích cca 1000 mm a následně podezdění pilíři
 • po zatvrdnutí malty pilířů podsekání zdiva po celé délce mezi pilíři vložení vodorovné izolace s napojením na izolaci pod pilířky

Podřezávání zdiva:
 • provádí se na vnějších a vnitřních zdí, v případě kdy zeď je na základu a prostor není využíván

Zatlučení nerezových ocelových plechů do ložné spáry cihelného zdiva
 • desky se musejí překrývat cca 30 –50 mm, po provedení musí vystupovat cca 20mm ze zdiva, pak se odříznou

Vysoušení injektováním:
 • zdivo se po celé ploše injektuje emulzí (asfaltovou, chemickou látkou apod.).
 • pomocí čerpadla natlačí tlakovou hadicí látka do zdiva. Po nasycení zdiva a zaschnutí se stěny omítnou izolační maltou.


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin