Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,0 sekund a získáno 13 výsledků.

Seznam ČSN pro 268/2009 Sb. — 61,8%

[...] ustanoveních vyhlášky (uspořádání podle paragrafů). § - Označení a číslo normy - Název normy § 5 ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací § 6 ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení § 9 ČSN ISO 2394 Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí CSN 73 0031 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro výpočet ČSN 73 0035 Zatížení stavebních [...]

Lešení — 9,8%

[...] Parametry Parametry normalizovaných trubkových lešení dvouřadových i prostorových jsou uvedeny v ČSN 73 8107 (6. část). Pokud je trubkové lešení smontováno dle normových parametrů, nemusí být staticky ověřeno. Výběr základních parametrů dvouřadového trubkového normalizovaného lešení: nosné sloupky jsou jednoduché výška pater 2 m podlahy ve všech patrech úhlopříčné ztužení podélné je nejméně v každém čtvrtém poli úhlopříčné ztužení příčné je v každém patře lešení a to v rovinách krajních sloupků a v mezilehlých rovinách kotvení, zejména v místech křížení úhlopříčného [...]

Počty zařizovacích předmětů — 5,9%

[...] a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých; Změna: 343/2009 Sb. ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody (9.1994); Změna: Z1 (2.1999) ČSN 73 4301 Obytné budovy (6.2004); Změna: Z1 (7.2005); Změna: Z2 (9.2009) ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory (4.2005) ČSN 73 6058 Hromadné garáže. Základní ustanovení (6.1988); Změna: a (10.1988); [...]

Parkovací stání — 4,9%

Rozměry parkovacích stání určuje norma ČSN 73 6056 (odstavné a parkovací plochy), nebo ČSN 73 6058 (jednotlivé, řadové a hromadné garáže), popř. též ČSN 73 6110. Od 04/2011 platí přepracovaná ČSN 73 6056, která problematiku v něčem řeší trochu odlišně od předchozí. Záleží na úhlu stání, ale také na jeho šířce (při větší šířce stání se může zúžit komunikace). Při umožnění přesahu nad zeleň nebo jinou VOLNOU plochu (ne základní šířka chodníku)a při výšce obrubníku max. 10 cm je možno [...]

Proslunění a denní osvětlení — 4,9%

Proslunění Všechny byty musí být navrženy tak, aby byly prosluněny. Proslunění řeší norma ČSN 73 4301 Obytné budovy . Byt se považuje za prosluněný tehdy, je-li součet podlahových ploch jeho prosluněných obytných místností roven minimálně 1/3 součtu podlahových ploch všech jeho obytných místností. U samostatně stojících rodinných domů, dvojdomů a koncových řadových domů má být prosluněna minimálně 1/2 ze součtu ploch všech jeho obytných místností. Pozn. Mezi obytné místnosti se nepočítají místnosti s plochou menší než 8 m 2 a kuchyně do 12 m 2 . Je vhodné zajistit [...]

Šířkové uspořádání místních komunikací — 2,9%

Šířku jednotlivých pásů silnice řeší norma ČSN 73 6110. Pro příčné uspořádání místních komunikací (jízdní pruhy, pásy pro chodce, cyklisty, parkování a krajnice) platí následující údaje: Označení Název prvku Šířka /m/ Použití Poznámka a jízdní pruh 3,503,25; 3,003,00; 2,75 Na rychlostních komunikacích.Na sběrných komunikacích. Na obslužných komunikacích Jízdní pruh komunikacev průmyslové zóně v šíři 3,50 m,v odůvodněných případech 3,25 — 3,00 m. a1,a2 jízdní pruh 3,25; 3.003,00; 2,75 Na sběrných komunikacích.Na obslužných komunikacích Při různých šířkách pruhů [...]

Vodovodní přípojka — 2,9%

[...] nesmí být zastavěné a musí být přístupné pro případné opravy. Vodovodní přípojka se dimenzuje podle ČSN 73 6655. Při stanovování průtoku a jmenovité světlosti potrubí se musí přihlédnout také k ČSN 73 0873. Celá vodovodní přípojka po uzávěr před vodoměrem se má navrhovat o jedné jmenovité světlosti. Na potrubí vodovodu se přípojky napojují pomocí navrtacího pasu s uzávěrem a se zemní teleskopickou soupravou (do DN 50), napojení větších dimenzí se řeší pomocí odbočky se šoupětem. Vodovodní přípojka se navrhuje z jednoho druhu materiálu. Pro její [...]

Stropní konstrukce — 2,0%

Stropy Normy: ČSN 73 4301 Obytné budovy, ČSN EN 1991-1 (730035) Zatížení stavebních konstrukcí, ČSN 73 [...]

Výška nad podlahou (Světlá výška místnosti) — 1,0%

[...] náleží k jinému tématu a to k určování započitatelné plochy v podkroví. Správný obrázek naleznete v ČSN 73 4301 Obytné budovy - Obrázek 4.

LandXML — 1,0%

[...] name="Alternativa 1" length="782.067475033701" staStart="0." desc=""> <CoordGeom> <Line dir="73.528590795938" length="155.569268133483"> <Start>735.520947383714 [...]

Světlá výška místnosti — 1,0%

[...] vstupní prostory) je minimální podchodná výška 2100 mm. Požadavek na minimální světlou výšku určuje ČSN 73 4301 Obytné budovy, a OTP (268/2009 Sb. o [...]

Ochranná pásma podél tras inženýrských sítí — 1,0%

[...] vedení rozvodů vody a kanalizace v zastavěných územích a pod komunikacemi platí hodnoty stanovené ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického [...]

Ochranná pásma podél tras telekomunikačních sítí — 1,0%

[...] rozvodů vody a kanalizace platí vzdálenosti, hloubky a odstupy od ostatních vedení stanovené v ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin