Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,0 sekund a získáno 22 výsledků.

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení — 42,4%

[...] součástí žádosti o stavební povolení ( podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona ), pro ohlášení stavby , nebo pro oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení ( podle § 117 odst. 2 stavebního zákona ). Povinná projektová dokumentace - části: A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situace stavby D. Dokladová část E. Zásady organizace výstavby F. Dokumentace objektu Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až F členené na jednotlivé položky, přičemž rozsah jednotlivých částí musí odpovídat [...]

Projektová dokumentace — 10,6%

Před zahájením stavby nebo rekonstrukce stavby je nutné připravit projektovou dokumentaci (PD). Ta popisuje jednak parametry a vlastnosti samotné stavby a jednak její vztahy s okolím (vlastnické vztahy, prostředí, atd.). Požadavky na obsah a podobu projektové dokumentace jsou dané Stavebním zákonem (183/2006 Sb), vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj 499/2006 o dokumentaci staveb a dalšími souvisejícími předpisy. Podrobnost a rozpracovanost projektové dokumentace se v průběhu stavebního řízení postupně zpřesňuje [...]

Ochranná pásma podél dopravních staveb — 9,9%

[...] týkající se ochranných pásem, jsou obsaženy v §9: V ochranném pásmu dráhy lze zřizovat a provozovat stavby, provádět hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem, provozovat střelnici, skladovat výbušniny, nebezpečné odpady a zřizovat světelné zdroje a barevné plochy zaměnitelné s návěstními znaky jen se souhlasem drážního správního úřadu a za podmínek jím stanovených. Provozovatel dráhy a dopravce je oprávněn v ochranném pásmu dráhy vstupovat na cizí pozemky, popřípadě na stavby na nich stojící, za účelem oprav, údržby a provozování [...]

Minimální vzájemný odstup staveb — 8,8%

[...] rodinných domů podle odstavce 3 až 6. Uvedené odstupy mezi stavbami pro bydlení neplatí pro jednotlivé stavby umísťované v prolukách. Obdobně se určují odstupy od staveb nebytových. Vytvářejí-li rodinné domy mezi sebou volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m . Vzdálenost mezi rodinnými domy může být snížena až na 4 m , pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností; v takovém případě se nemusí uplatnit požadavek na odstup od společných hranic podle odstavce 4. Vytvářejí-li rodinné domy mezi sebou volný prostor, nesmí být vzdálenost [...]

Stavebnictví a architektura — 7,1%

[...] praxi stavební projekce, architektury a souvisejících předpisů. Architektura Stavebnictví Dopravní stavby Návrh struktury Architektura Architektonické slohy Dispoziční řešení a zásady Světlá výška místností Stavebnictví Stavební materiály Přírodní stavební kámen Umělé zdící prvky Sklo Pojiva Plniva Záměsová voda Přísady do betonu Malta Dřevo Kovy Plasty Plánování stavby Projektová dokumentace Digitální technická mapa Katastr nemovitostí a data katastru Druhy plánování [...]

BOZP — 3,5%

[...] 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, je zadavatel stavby povinen zajistit koordinátora BOZP při realizaci stavby a smluvně zavázat projektanta stavby a všechny zhotovitele ke spolupráci s koordinátorem BOZP. Spolupráci projektanta s koordinátorem určuje vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, která udává, že Plán BOZP pro práci [...]

Výkaz výměr — 2,8%

[...] Výkaz výměr udává druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb, potřebných ke zhotovení stavby. Na základě projektové dokumentace určuje množství jednotlivých položek stavebních prací - udává číselný kód položky, popis položky (co všechno obsahuje) a výpočet množství dané položky. K těmto údajům mohou být následně připojeny cenové informace z položkových ceníků. Výkaz výměr je hlavním podkladem pro zpracování nabídkové ceny stavby, odhad stavebních nákladů, rozpočtu, financování. Výkaz výměr je důležitý rovněž pro plánování

Požadavky na stavby - osoby s omezenou schopností pohybu — 2,1%

[...] zařízení ústavního charakteru určených pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (stavby pro sociální péči) občanského vybavení v částech [...]

Ochranná pásma při ochraně přírody a krajiny — 1,4%

[...] národní přírodní památky přírodní památky V těchto územích je zakázáno povolovat a umisťovat nové stavby buď úplně, anebo některé typy staveb podle druhu zvláště chráněného území a jeho zóny. Je-li třeba zabezpečit zvláště chráněná území před rušivými vlivy z okolí, může být pro ně vyhlášeno ochranné pásmo, ve kterém lze vymezit činnosti a zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. Pokud se ochranné pásmo národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace nebo přírodní památky nevyhlásí, je jím území do 50 m od hranic [...]

Stavební normy a předpisy — 1,4%

Přehled nejdůležitější stavebních norem a předpisů. Stavby Ochranná pásma staveb Minimální vzájemný odstup staveb Požadavky na stavby [...]

Ochranná pásma podél tras inženýrských sítí — 1,4%

[...] 220 kV do 440 kV - 20 m nad 440 kV - 30 m V ochranném pásmu venkovního vedení je zakázáno zřizovat stavby, umisťovat konstrukce, uskladňovat hořlavé a výbušné látky, vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad 3 m, v ochranném pásmu podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t. Písemný souhlas s činností v ochranném pásmu. Může vydat provozovatel přenosové soustavy nebo příslušný provozovatel distribuční soustavy pokud to umožňují technické a bezpečnostní podmínky. Souhlas není součástí stavebního řízení [...]

Ochranná pásma podél tras telekomunikačních sítí — 1,4%

[...] práce nebo terénní úpravy, b) bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu zřizovat stavby či umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení, c) bez souhlasu jeho vlastníka vysazovat trvalé porosty. Činnosti v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k tomuto vedení nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu, je možné vykonávat jen po předchozím souhlasu vlastníka vedení. NADZEMNÍ VEDENÍ Ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní [...]

Seznam ČSN pro 268/2009 Sb. — 0,7%

[...] S účinností od 26. 8. 2009 nabyla platnosti vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, kde bylo použito systému normových hodnot. [...]

Strojírenství — 0,7%

[...] Nerezivějící ocel Lehké kovy Polymery Kompozity Keramika Obory Obráběcí stroje Dopravní prostředky, automobily Letectví Lodě [...]

Minimální šířka komunikace — 0,7%

[...] minimální rozloze 1 000 m2 ve vzájemných docházkových vzdálenostech 600 m. Do této rozlohy se nezapočítává dopravní prostor místní komunikace určený pro odstavování [...]

Vodovodní přípojka — 0,7%

Níže uvedené body shrnují technické požadavky na vodovodní přípojku stavby k veřejné síti. Případné další požadavky konzultujte [...]

Světlá výška místnosti — 0,7%

[...] minimální světlou výšku určuje ČSN 73 4301 Obytné budovy, a OTP (268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby).

Počty zařizovacích předmětů — 0,7%

[...] ploch; Změna: 292/2006 Sb. 268/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby 361/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince [...]

Ochranná pásma ve vodním hospodářství — 0,7%

[...] zahrnuje celé povodí nad místem odběru vody. Dříve platilo, že mimo zastavěná území se nesmí umisťovat stavby do vzdálenosti 50 m od katastrálních hranic [...]

Pojmy - byt, dům, nebytový prostor — 0,7%

[...] umístěny mimo dům; dále se za společné části domu považují příslušenství 30) domu (například drobné stavby) a společná zařízení domu (například vybavení [...]

Rekonstrukce a poruchy budov — 0,7%

[...] posouzení při bourání kleneb – postupovat vždy od vrcholu, zdivo klenby je třeba podskružit při bourání stavby mezi dvěma stávajícími budovami, je třeba [...]

Technická zpráva projektu — 0,7%

[...] hydrogeologického průzkumu Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků Dopravní řešení Ochrana objektu před škodlivými vlivy [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin