Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,1 sekund a získáno 18 výsledků.

Ochranná pásma podél dopravních staveb — 29,4%

[...] nezbytnou dobu v nezbytné míře a za náhradu použít nemovitost vlastníka v ochranném pásmu dráhy, nelze-li dosáhnout účelu jinak. Vlastník nemovitosti přilehlé k dráze tramvajové nebo dráze trolejbusové je v nezbytně nutných případech na nezbytnou dobu povinen za jednorázovou úhradu strpět omezení vlastnického práva ke své nemovitosti spočívající v umístění a provozování pevných trakčních, signalizačních nebo zabezpečovacích zařízení. Rozhodnutí o omezení vlastnického práva a o výši úhrady vydává na návrh provozovatele dráhy tramvajové nebo trolejbusové drážní správní úřad. [...]

Vyhláška 50/1978 Sb. — 13,7%

[...] zařízení organizací pověřený pracovník s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti, a půjde-li o práci na elektrických zařízeních, pracovník s některou z kvalifikací uvedených v § 5 až 9; pořídí o tom zápis, který podepíše spolu s pracovníky poučenými. § 5 Pracovníci znalí Pracovníci znalí jsou ti, kteří mají ukončené odborné vzdělání uvedené v příloze 2 a po zaškolení složili zkoušku v rozsahu stanoveném v § 14 odst. 1. Zaškolení a zkoušku uvedené v odstavci 1 je povinna zajistit organizace. Obsah a délku zaškolení stanoví organizace s [...]

Minimální vzájemný odstup staveb — 13,7%

[...] které souvisejí s funkčním využitím území (například sítě technického vybavení, dětská hřiště). Jsou-li v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných místností, musí být odstup staveb roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn, s výjimkou vzájemných odstupů staveb rodinných domů podle odstavce 3 až 6. Uvedené odstupy mezi stavbami pro bydlení neplatí pro jednotlivé stavby umísťované v prolukách. Obdobně se určují odstupy od staveb nebytových. Vytvářejí-li rodinné domy mezi sebou volný prostor, vzdálenost mezi [...]

DIESEL — 5,9%

[...] práci proměnnými AutoCADu. Příklad DIESEL makra $M=$(if,$(getvar,cmdactive),,_select;)_p Popis: Je-li nastavena proměnná CMDACTIVE (tedy je-li aktivní příkaz AutoCADu), [...]

Vodovodní přípojka — 5,9%

[...] stokou nebo jiným potrubím dopravujícím zdraví škodlivé látky má být přípojka uložena nad nimi. Nelze-li tento požadavek splnit, musí se navrhnout na ochranu technická opatření (např. uložení přípojky v místě křížení do chráničky s minimálním přesahem 2 m na každou stranu, při křížení pod komunikací s vyvedením chráničky 1m za okraje komunikace). Při souběhu a křížení vodovodní přípojky s ostatními sítěmi technického vybavení je třeba dodržet požadované vzdálenosti dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání technických sítí . Vodovodní přípojka se ukládá do nezámrzné hloubky. [...]

Rekonstrukce a poruchy budov — 3,9%

[...] stavebním průzkumem staré dřevěné trámové stropy – musí se odhalit zhlaví trámů, zjistit uložení a nejsou–li poškozeny hnilobou, dále změřit průhyb stropu u kleneb měřit jejich tloušťku a zkontrolovat kvalitu zdiva u starých ocelových nosníků – zjistit stupeň koroze a staticky posoudit jejich únosnost trhliny ve zdivu – většinou způsobeny nesnejnoměrným sednutím základů, nebo průhybem nosné konstrukce. Je třeba odkrýt základy, posoudit. Sledovat vývoj např. pomocí sádrových terčů. bourání zdí stržením – je třeba podchytit nebo vyztužit stropy – vzniklou suť je třeba plynule [...]

Proslunění a denní osvětlení — 3,9%

[...] prosluněny. Proslunění řeší norma ČSN 73 4301 Obytné budovy . Byt se považuje za prosluněný tehdy, je-li součet podlahových ploch jeho prosluněných obytných místností roven minimálně 1/3 součtu podlahových ploch všech jeho obytných místností. U samostatně stojících rodinných domů, dvojdomů a koncových řadových domů má být prosluněna minimálně 1/2 ze součtu ploch všech jeho obytných místností. Pozn. Mezi obytné místnosti se nepočítají místnosti s plochou menší než 8 m 2 a kuchyně do 12 m 2 . Je vhodné zajistit proslunění i pro kmenové učebny škol, denní místnosti mateřských [...]

Komíny a ventilační průduchy — 3,9%

[...] komínu : Pro zaústění spotřebičů do průduchu slouží sopouchy : měly by být přímé a co nejkratší jsou-li delší než 250 mm, měly by k průduchu stoupat pro vybírání zplodin hoření (sazí) slouží vybírací otvory : nesmí být zaústěny do obytné místnosti, ani skladu hořlavin min. velikost 125 x 250 mm; musí být přístupné musí být opatřeny uzavíratelnými dvířky pro vymetání průduchu slouží vymetací otvory (umisťují se na půdu) : musí být opět v neobytných místnostech ve výšce 800 – 1200 mm nad podlahou + komín. dvířka pro ukončení celého komínového tělesa slouží komínová [...]

Nápověda - navigace — 2,0%

[...] záhlaví zobrazené stránky se tvoří tzv. drobečková navigace zobrazující historii stránek, přes které jste na aktuální stránku doputovali. Nejde tedy [...]

Ochranná pásma při ochraně přírody a krajiny — 2,0%

[...] nové stavby buď úplně, anebo některé typy staveb podle druhu zvláště chráněného území a jeho zóny. Je-li třeba zabezpečit zvláště chráněná území před [...]

Požadavky na stavby - osoby s omezenou schopností pohybu — 2,0%

[...] těchto staveb musí být alespoň jeden vstup v úrovni komunikace pro pěší bez vyrovnávacích stupňů. Brání-li tomuto řešení závažné technické důvody, může [...]

Hlavní stránka — 2,0%

[...] jakýkoliv text či článek týkající se využívání CAD aplikací, či konstrukční a projekční praxe. Máte-li co říci k libovolné oblasti oboru CAD a projektování, [...]

Krovy — 2,0%

[...] nosným prvkem vaznicových soustav je vodorovně uložený hranol – vaznice, zpravidla podepřená sloupky. Je-li uložena na obvodovou nosnou stěnu, nazývá [...]

Nápověda - přihlášení — 2,0%

[...] registraci. Zaškrtnutím pole Zapamatovat si mne se vyhnete potřebě přihlašování v dalších sezeních. Pokud jste vaše přihlašovací jméno nebo heslo zapomněli, [...]

Metrické šrouby - stoupání závitů — 2,0%

[...] hodnoty pro jednotlivé rozměry šroubů (jsou uvedena standardní stoupání, popř. jemná stoupání - jsou-li k dispozici): M 2 : 0,4 (-, -, -) M [...]

Odhumusování, skrývka ornice — 2,0%

[...] omezeném průsečíky svahů s terénem - použijeme podsestavu "OdstraňováníPovrchuVozovky" nebo, chceme-li ornici odebrat v libovolně širokých pásech [...]

Nezámrzná hloubka — 2,0%

[...] na 1000 mm u soudržných namrzavých s HPV menší než 2,0m po UT na 1200 mm u jemnozrných F6,F7 mohou li vysychat 1600 mm

Nápověda — 2,0%

[...] a vyhledávání Nápověda - wiki formátování a syntaxe Nápověda - wiki formátování tabulek Máte-li co říci k jakékoliv oblasti oboru CAD a projekce, [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin