Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,0 sekund a získáno 30 výsledků.

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení — 5,8%

[...] ( podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona ), pro ohlášení stavby , nebo pro oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení ( podle § 117 odst. 2 stavebního zákona ). Povinná projektová dokumentace - části: A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situace stavby D. Dokladová část E. Zásady organizace výstavby F. Dokumentace objektu Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až F členené na jednotlivé položky, přičemž rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, [...]

Šířkové uspořádání místních komunikací — 5,8%

[...] chodníků. Na úsecích s bezobrubníkovou úpravou c P parkovací a zastavovací pruh 2,25; 2,00 (1,80 ve stísněných poměrech) Na sběrných a obslužných komunikacích. Platí jen při podélném stání. Může být přerušen vysazenými chodníkovými plochami. c PS parkovací pás 4,50 - 5,00 Na obslužných komunikacích (v odůvodněných případech i na sběrných komunikacích) Šikmá a kolmá stání podle ČSN 73 6056. a B autobusový nebo trolejbusový pruh 3,503,50, 3,253,25, 3,00 Na rychlostních komunikacíchNa sběrných komunikacíchNa obslužných komunikacích. Dopravně vyznačen a oddělen [...]

Vodovodní přípojka — 5,8%

[...] a opravy vodovodních přípojek stanoví ČSN 75 5411 (2006). Vodovodní přípojka se navrhuje a provádí ve spolupráci s provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu. Pro jednoho odběratele vody z veřejného vodovodu má být navržena jedna vodovodní přípojka. V případě, že vodovod pro veřejnou potřebu není jediným zdrojem vody pro vnitřní vodovod, musí být přívod vody z vodovodní přípojky ukončen volným výtokem podle ČSN EN 1717. Doporučené ochranné pásmo vodovodní přípojky je 1,5 m od vnějšího líce stěny na obě strany. Ochranné pásmo nesmí být zastavěné a musí být přístupné [...]

Vyhláška 50/1978 Sb. — 5,0%

[...] Směrnice ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZd, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění směrnic ministerstva zdravotnictví ČSR č. 17/1970 Věst. MZd ČSR, o změnách v posuzování zdravotní způsobilosti k práci, a metodické opatření č. 19/1970 Věst. MZd ČSR, o posuzování dočasné neschopnosti k práci. II. oddíl Kvalifikace pracovníků § 3 Pracovníci seznámení Pracovníci seznámení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními 3) a upozorněni [...]

Polystyren — 5,0%

[...] (HPS, IPS, HIPS) je zpravidla zakalený (vliv přidaného kaučuku). Oba uvedené druhy PS jsou vyráběny ve formě granulí (malých válečků nasekaných ze struny) nebo pelet (zakalené hrany), které jsou baleny a expedovány v pytlích á 25 kg uložených a fixovaných na paletách nebo ve speciálních autocisternách. Pěnový polystyren vzniká tepelným zpracováním zpěňovatelného polystyrenu Zpěňovatelný polystyren (EPS) je vyráběn a dodáván ve formě malých, mléčně zakalených perel nasycených pod tlakem lehkým uhlovodíkem (nadouvadlem). [...]

Proslunění a denní osvětlení — 4,1%

[...] okenní otvor pro umístění kritického bodu musí mít nejmenší skladebný rozměr alespoň 900 mm, šířka oken ve skloněné střešní rovině může být menší, nejméně však 700 mm a zároveň přímé sluneční záření musí vnikat do místnosti okenním otvorem nebo otvory, jejichž celková plocha vypočtená ze skladebných rozměrů je rovna nejméně jedné desetině plochy místnosti sluneční paprsky musí dopadat do kritického bodu minimálně 90 minut denně dne 1. března (oblačnost se zanedbá) požadovanou dobu proslunění pro den 1. března lze nahradit bilancí, při které je mimo přestupné roky celková [...]

Minimální vzájemný odstup staveb — 4,1%

[...] rodinnému bydlení a garáž na pozemku rodinného domu až na hranici pozemku. V takovém případě nesmí být ve stěně na hranici žádné stavební otvory (např. okna, větrací otvory apod.), musí být zamezeno stékání dešťových vod nebo spadu sněhu ze stavby na sousední nemovitost, a vnější hrany pochozí plochy rodinného domu (např. terasy, balkony, lodžie) podlaží ve výšce nejméně 2 m nad terénem přilehlým ke stěně domu a v podkroví musí být od této hranice vzdáleny nejméně 3 m. Nemají-li rodinné domy mezi sebou volný prostor, musí na sebe navazovat [...]

Ochranná pásma podél dopravních staveb — 4,1%

[...] dotčeno právo na náhradu škody podle občanského zákoníku. Provozovatel dráhy a dopravce je oprávněn ve stavu nouze nebo v naléhavém veřejném zájmu na provozování dráhy nebo na provozování drážní dopravy na nezbytnou dobu v nezbytné míře a za náhradu použít nemovitost vlastníka v ochranném pásmu dráhy, nelze-li dosáhnout účelu jinak. Vlastník nemovitosti přilehlé k dráze tramvajové nebo dráze trolejbusové je v nezbytně nutných případech na nezbytnou dobu povinen za jednorázovou úhradu strpět omezení vlastnického práva ke své nemovitosti spočívající v umístění a provozování [...]

Lumion — 3,3%

[...] plynoucí zobrazení vizualizace v reálném čase - dokonce takových drobností, jako je pohyb stébel trávy ve větru.(Využití grafického procesoru neprobíhá stejně jako přes sdílení procesorů a podobné technologie, jako je CUDA a třeba chystaný Open CL , ale přes herní engine) Druhým je jednoduchost ovládání. Oba spolu úzce souvisí, neboť tím, že je využito GPU, Lumion dovoluje vizualizaci vidět hned. Díky takovému náhledu můžeme logicky očekávat, že se sníží nároky na složitost ovládání. Pokud přímo měníme odrazivost materiálu a vidíme výsledek před sebou, ovládání se přímo [...]

BOZP — 3,3%

[...] rozsahem splňuje podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. - viz /2/. Parametry dle bodu /1/: práce ve výšce nad 10 m práce spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních dílců práce s vysoce toxickými chemickými látkami práce se zdroji ionizujícího záření práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti práce v ochranných pásmech energetických vedení studnařské práce práce ve výkopu o hloubce > než 5 m práce potápěčské práce ve zvýšeném tlaku vzduchu práce s výbušninami Parametry dle bodu /2/, při výstavbě [...]

Ochranná pásma podél tras inženýrských sítí — 3,3%

[...] podzemních elektrických vedení je vymezeno ochranné pásmo svislou rovinou po obou stranách krajního kabelu ve vzdálenosti: do 110 kV - 1 m nad 110 kV - 3 m V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno provádět bez souhlasu zemní práce, zřizovat stavby a umisťovat konstrukce, které by znemožňovaly přístup k vedení, vysazovat trvalé porosty a přejíždět mechanismy nad 3 tuny. Elektrické stanice mají ochranné pásmo ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení či obezdění objektu. Výjimky z výše uvedených ochranných pásem uděluje Ministerstvo [...]

Ochranná pásma podél tras telekomunikačních sítí — 2,5%

[...] zařízení, křižovatky kabelů s komunikacemi, dráhou, vodními toky, polohové změny trasy kabelu v obcích nebo ve volném terénu. V ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení je zakázáno: a) bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu provádět zemní práce nebo terénní úpravy, b) bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu zřizovat stavby či umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení, c) bez souhlasu jeho vlastníka vysazovat trvalé porosty. Činnosti v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení, které by znemožňovaly nebo podstatně [...]

Normy ČSN pro technické výkresy — 2,5%

[...] dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 2: Uspořádání, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci ČSN EN ISO 6428 (013105) Technické výkresy - Požadavky pro mikrografické zpracování ČSN 01 3107 (013107) Technické výkresy. Schémata. Druhy a typy. Společné požadavky na kreslení ČSN ISO 6433 (013108) Technické výkresy. Odkazy na části výrobku ČSN EN ISO 5457 (013110) Technická dokumentace - Rozměry a úprava výkresových listů ČSN 01 3111 (013111) Technické výkresy. Skládání výkresů ČSN ISO 5455 (013112) Technické výkresy. Měřítka ČSN EN ISO 7200 [...]

Praktická příručka DWF — 2,5%

[...] odměřování, připomínkování a zpětné provázanosti) ochrana duševního vlastnictví (publikované projekty jsou ve formátu DWF needitovatelné) interaktivní prohlížení (možnost odměřování vzdálenosti, tvorba 3D řezů modelu, 3D orbit) připomínkování – tvorba poznámek a připomínek (poznámky lze načíst snadno do původního projektu a zapracovat změny) malá velikost souborů (DWF soubor bývá menší než DWG, IPT, RVT zdroj a min. 3x menší než PDF) Prohlížení DWF Autodesk Design Review – aplikace pro prohlížení, tisk, připomínkování (podporované formáty CALS, DGN, DWG, DWF, DWFx, DXF, [...]

Lešení — 2,5%

Lešení je pomocná dočasná stavební konstrukce používaná při pracích ve větších výškách. Může sloužit jako pracovní plošina pro výkon stavebních prací i k odkládání materiálu či nástrojů. Lešení lze využít i k podpírání konstrukčních prvků při montáži nebo během výstavby, případně jako ochranu před padajícími předměty či před pádem pracovníků. Typická konstrukce dílcového lešení Typy lešení Podle způsobu použití dělíme lešení na: pracovní plošiny podpěrné konstrukce konstrukce ochraňující pracovníky a chodce Podle materiálu se lešení dělí na: ocelová hliníková [...]

Editace videa ve Windows — 2,5%

[...] generovaného) lze využít řadu desktop aplikací. Jako alternativu lze použít i web službu Google YouTube , ve které můžete online publikovat i jednoduše [...]

Notebook pro CAD — 1,7%

[...] požadavkem 3-4GB RAM. Pro střední 3D sestavy a modely počítejte s 6GB, pro větší modely je minimem 8GB. Ve 3D nikdy nejděte pod 4GB - samozřejmým předpokladem je použití 64bitové verze Windows 7 a nativní 64bitové verze dané CAD aplikace. Disk - základním parametrem je sice kapacita, ale dejte pozor hlavně na rychlost (počet otáček) a typ komunikační sběrnice; pokud si to můžete dovolit finančně, volte - třeba jako druhý disk - rychlejší SSD disk. Grafika - pro CAD a hlavně pro 3D CAD je grafika zcela klíčová komponenta. Většina notebooků používá silně omezené verze grafických [...]

IGES — 1,7%

IGES je starší formát souborů používaný pro výměnu CAD dat ve strojírenství. Formát je určen organizací ANSI a bývá označován též jako ASME Y14.26M . Soubor ve [...]

Technologická schémata P&ID — 1,7%

[...] zachování přehlednosti a čitelnosti. Toky hlavních médií směřují vždy zleva doprava nebo odspodu nahoru. Ve schématech platí zákon gravitace, tzn. kapalina se v nádrži vyskytuje ve [...]

Ochranná pásma při ochraně přírody a krajiny — 1,7%

[...] zabezpečit zvláště chráněná území před rušivými vlivy z okolí, může být pro ně vyhlášeno ochranné pásmo, ve kterém lze vymezit činnosti a zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. Pokud se ochranné pásmo národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace nebo přírodní památky nevyhlásí, je jím území do 50 m od hranic zvláště chráněného území. Rovněž u památných stromů lze vymezit ochranné pásmo před vlivy z okolí. Toto pásmo vymezí ten orgán ochrany přírody, který strom vyhlásil za památný. Jinak platí, že ochranné pásmo [...]

Pojmy - byt, dům, nebytový prostor — 1,7%

[...] nebo příslušenství nebytového prostoru ani společné části domu, d) domem s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví taková budova, která je ve [...]

Minimální šířka komunikace — 1,7%

[...] stavebního zákona se v zastavitelných plochách vymezují o minimální rozloze 500 m2 a minimální šířce 10 m ve vzájemných docházkových vzdálenostech 300 m. V odůvodněných případech se vymezují o minimální rozloze 1 000 m2 ve [...]

Ochranná pásma ve vodním hospodářství — 1,7%

Ochranná pásma k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů stanovují rozhodnutím vodohospodářské orgány státní správy. Zmocňuje je k tomu zákon o vodách. Podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví se zřizují v okolí zdrojů pitné vody pro hromadné zásobování obyvatelstva tzv. [...]

Operační systémy pro CAD — 1,7%

[...] paměti (prakticky nejvýše 128GB). To je podstatné vylepšení oproti 4GB (resp. 3GB) RAM adresovatelných ve standardních 32bitových verzích Windows. Přístup k větším objemům paměti se příznivě projeví při zpracování velkých sestav a velkých projektů, které by ve [...]

Komíny a ventilační průduchy — 1,7%

[...] vymetání průduchu slouží vymetací otvory (umisťují se na půdu) : musí být opět v neobytných místnostech ve výšce 800 – 1200 mm nad podlahou + komín. dvířka pro ukončení celého komínového tělesa slouží komínová hlava : musí být provedena tak, aby do komínu nezatékala srážková voda a nedošlo k rozpadání zdiva pro správnou funkci komínu je důležitá tzv. účinná výška (výška od sopouchu po komínovou hlavu), která se podílí na zajištění správného tahu. Tah je zajištěn průřezem komínového průduchu, výškou komínu nad střechou a případně také rychlostí větru, naopak neúčinná výška [...]

Krovy — 1,7%

[...] proto se klade naplocho. Plocha pozednice, která leží na zdivu, musí být impregnována. Na vaznice se ve směru největšího spádu střechy kladou krokve. Podle typu krytiny nese střešní plášť laťování nebo bednění. Sloupy pod vaznicemi se kotví do vazného trámu nebo do stropu v místě nad podpěrou (nosnou stěnou nebo pilířem). Krokve, které podepírají laťování, jsou od sebe vzdáleny 0,9 až 1,2 m. Kladou se kolmo na okap a jsou osazeny na vaznicích. Vaznice je podepřena sloupy vzdálenými 3 až 4,5 m, tj. pod každou třetí až čtvrtou krokví. Sloupky bývají většinou čtvercového [...]

S-JTSK — 1,7%

[...] (jednotná trigonometrická síť katastrální) vychází z tzv. Křovákova zobrazení definovaného Josefem Křovákem ve 20.letech 20.století. Jde o konformní a ekvidistantní kuželové zobrazení (projekci) ve [...]

Výměnné formáty pro 3D CAD — 0,8%

[...] inženýrských staveb a geodézie je výměnným formátem LandXML . Převod dat přes neutrální 3D formát má ve většině případů za následek určitou ztrátu [...]

Technická zpráva projektu — 0,8%

[...] zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou [...]

Zásady práce v CAD programech — 0,8%

[...] 3D CAD aplikace Publikování CAD dat - Praktická příručka DWF Publikování CAD dat - Editace videa ve Windows AutoCAD Často kladené otázky k [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin