Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,0 sekund a získáno 16 výsledků.

Lešení — 15,6%

Lešení je pomocná dočasná stavební konstrukce používaná při pracích ve větších výškách. Může sloužit jako pracovní plošina pro výkon stavebních prací i k odkládání materiálu či nástrojů. Lešení lze využít i k podpírání konstrukčních prvků při montáži nebo během výstavby, případně jako ochranu před padajícími předměty či před pádem pracovníků. Typická konstrukce dílcového lešení Typy lešení Podle způsobu použití dělíme lešení na: pracovní plošiny podpěrné konstrukce konstrukce [...]

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení — 12,8%

[...] cástí stavby nebo technických zarízení anebo instalovaného vybavení v důsledku vetšího přetvoření nosné konstrukce, d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. Požární bezpečnost a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, b) omezení rozvoje a šírení ohně a kouře ve stavbě, c) omezení šíření požáru na sousední stavbu, d) umožnění evakuace osob a zvířat , e) umožnění bezpecného zásahu jednotek požární ochrany. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí Bezpečnost pri užívání Ochrana proti hluku Úspora [...]

Technická zpráva projektu — 11,3%

[...] vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost Práce HSV 1 - Zemní práce 2 - Základy 3 - Svislé konstrukce 4 - Vodorovné konstrukce 5 - Komunikace 6 - Úpravy povrchů Povrchové úpravy Podlahy Osazování 7 - Drobné objekty 8 - Ostatní objekty a práce Práce PSV 711 - Izolace proti vodě 712 - Povlakové krytiny 713 - Izolace tepelné 714 - Akustická a protiotřesová opatření 715 - Izolace proti chemickým vlivům 721 - Vnitřní instalace vody, plynu a kanalizace 727 - Zařízení velkokuchyní a prádelen 731 - Ústřední vytápění a vzduchotechnika [...]

Stavebnictví a architektura — 9,9%

[...] Konstrukční systémy Zdivo Modulová koordinace Vázání zdí Zdivo Zdění Druhy zdiva Kamenné zdivo Stropní konstrukce Montované stropy Bednění Části bednění Výroba bednění Bednění stavebních dílců Betonové konstrukce Železobetonové konstrukce Železobeton Předpjatý beton Montované stavby Dřevěné stavby Ocelové konstrukce Ochrana staveb Izolační hmoty Izolační materiály Izolace tepelné (tepelná izolace) Polystyren Izolace proti vodě [...]

Ploché střechy — 7,1%

Ploché střechy jsou konstrukce nesklonité, nebo se sklonem do 10° = 17%, který může být vně, nebo dovnitř půdorysu. Optimální sklon u obytných budov jsou 3%. Kolem vpustních okapů se zvětšuje na 5%, kvůli odtoku vody. Podle provozu dělíme ploché střechy na nepochůzné (nepochozí) a pochůzné (pochozí). Výhoda - jednodušší konstrukce Nevýhoda - malá životnost Jednoplášťové - vnitřní a vnější prostředí je odděleno buď jednou konstrukční vrstvou, nebo několika konstrukčními vrstvami, navzájem spojenými v jeden střešní plášť Dvouplášťové – [...]

Montované stropy — 7,1%

Rozdělení montovaných stropů: nosníkové (1) deskové (2) panelové (2) hřibové (3) ocelové (4) plechové 1. Nosníkové stropy Dřevěné stropy: Nejstarší typ rovných stropů. + snadné,rychlé zbudování; okamžitá únosnost - nízká odolnost proti ohni; možnost napadení Nosníkové stropy s keramickými deskami (vložkami): Tradiční systém - vložení keramických prvků do nosníků (na sucho, na maltu) Miako nosníky (uloženy na nosných stěnách), vzdálenost Porotherm-525;625; Hodonín-600mm kladou se do malty, zajištění stability-svaření vyčnívajících prutů vložky Miako (tvar:Hodonín,Porotherm) [...]

Stropní konstrukce — 7,1%

[...] stavebních konstrukcí, ČSN 73 0540 - 2 Tepelná ochrana budov Požadavky kladené na stropy (vodorovné nosné konstrukce): statické únosnost stropu (přenášení zatížení do svislých podpor) tuhost stropu (ztužení proti vodorovným silám, např. vítr) průhyby stropu (trhliny, podhledy) izolační tepelně zvukově (zvuk šířený vzduchem, kročejový zvuk, chvění a otřesy) odolnost proti požáru estetická a architektonická (dispozice) Rozdělení stropních konstrukcí A) Železobetonové deskové stropy Varianty uložení: Desky uložené v 1 směru prostě uložené [...]

Konstrukční systémy — 6,4%

[...] konstrukcí; někdy mohou plnit zároveň funkci tepelně či zvukově izolační; zatížení stálá (hmotnost stavební konstrukce, stěny, podlahy, stropy atd.) a nahodilá (vybavení, osoby, sníh); nenosných – plní funkci dělící, často požadavky na zvukovou izolaci, zpravidla je označujeme jako příčky, nesou samy sebe a zatěžují stropní konstrukci; - podle konstrukčního uspořádání dělíme objekty pozemního stavitelství na stěnové, skeletové a haly Konstrukční systémy 1. STĚNOVÉ je tradiční nejstarší konstrukční řešení objektů, stropy jsou uložený na nosných stěnách vyzděných z cihel, [...]

Krovy — 4,3%

Dřevěný krov je hlavní nosnou konstrukcí rovinné šikmé střechy. Konstrukce krovů prodělaly dlouhý historický vývoj a současné krovy vycházejí ze zkušeností a optimalizace nosných prvků, způsobu jejich spojení a dalších návazných detailů střech. Rozdělení střech Základní rozdělení střech vychází z jejich tvaru. Střechy tak můžeme rozdělit na pultové, sedlové, sedlové s valbou nebo s polovalbami, křížové a polokřížové, stanové, pilové, věžové, s rotační plochou, mansardové a válcové. Podle systému nosné soustavy se střešní konstrukce dělí [...]

Ochranná pásma podél tras telekomunikačních sítí — 4,3%

[...] úpravy, b) bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu zřizovat stavby či umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení, c) bez souhlasu jeho vlastníka vysazovat trvalé porosty. Činnosti v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k tomuto vedení nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu, je možné vykonávat jen po předchozím souhlasu vlastníka vedení. NADZEMNÍ VEDENÍ Ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí vydaného [...]

AutoCAD Plant 3D — 2,8%

[...] a výkazů potrubních systémů. Aplikace je dodávána s knihovnami potrubních prvků a podpůrných prvků (ocelové konstrukce, [...]

Ochranná pásma podél tras inženýrských sítí — 2,8%

[...] 20 m nad 440 kV - 30 m V ochranném pásmu venkovního vedení je zakázáno zřizovat stavby, umisťovat konstrukce, uskladňovat hořlavé a výbušné látky, vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad 3 m, v ochranném pásmu podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t. Písemný souhlas s činností v ochranném pásmu. Může vydat provozovatel přenosové soustavy nebo příslušný provozovatel distribuční soustavy pokud to umožňují technické a bezpečnostní podmínky. Souhlas není součástí stavebního řízení u stavebního úřadu [...]

Rekonstrukce a poruchy budov — 2,8%

[...] pod stávající) vestavba (nová část uvnitř stávající) přestavba: změna stávajícího objektu nebo konstrukce Členění z hlediska úprav oprav a adaptací: asanace – odstranění závad, které jsou vyvolány hygienickými nedostatky modernizace – úpravy zvyšující uživatelský standard renovace – obnovení původního stavu (nikoliv náhrada) rehabilitace – obnovení funkcí regenerace – náhrada nefunkčních částí objektu novými adaptace – změna části nebo celého objektu na nový účel Problematika stavebních vad Podle závažnosti poruch rozeznáváme: drobné poruchy – jsou to např. [...]

Proslunění a denní osvětlení — 2,8%

[...] budov, terénu nebo konstrukcí vlastní budovy. Takovými stínícími konstrukcemi jsou nejčastěji předsazené konstrukce balkónů a lodžií nebo různé svislé překážky po stranách oken. Při prosluňování ranním vycházejícím sluncem nebo naopak večerním zapadajícím sluncem je slunce nízko nad horizontem a může tak být snadno zastiňováno i okolostojícími objekty. Při orientaci okenních otvorů jižním směrem většinou nejsou pro proslunění balkónové desky nad oknem překážkou. Vzhledem k tomu, že dobu proslunění hodnotíme pro den 1. března, není slunce ještě tak vysoko, aby bylo touto [...]

Pojmy - byt, dům, nebytový prostor — 1,4%

[...] částmi domu části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkóny, terasy, [...]

Standardizace barev a hladin — 1,4%

[...] barva fialová ; typ čáry CENTER Srafy - šrafy tl. čáry - 0,25mm; barva zelená Další pomocné čáry a konstrukce tl. čáry - 0,25mm; barva světle modrá [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin