Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,0 sekund a získáno 18 výsledků.

Seznam ČSN pro 268/2009 Sb. — 36,6%

[...] 0580-2 Denní osvětlení budov. Část 2: Denní osvětlení obytných budov § 14 ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků. Požadavky ČSN EN ISO 717-1 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 1 : Vzduchová neprůzvučnost ČSN EN ISO 717-2 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 2 : Kročejová neprůzvučnost § 16 ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část [...]

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení — 19,7%

[...] stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory, k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby pred negativními účinky provádění stavby a po jejím dokoncení, resp. jejich minimalizace, l) způsob zajištení ochrany zdraví a bezpecnosti pracovníků, pokud není uveden v části F. Mechanická odolnost a stabilita Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek a) zřícení stavby nebo její části, b) vetší stupeň nepřípustného přetvoření, c) poškození jiných cástí stavby [...]

Stavebnictví a architektura — 9,9%

[...] konstrukce Železobeton Předpjatý beton Montované stavby Dřevěné stavby Ocelové konstrukce Ochrana staveb Izolační hmoty Izolační materiály Izolace tepelné (tepelná izolace) Polystyren Izolace proti vodě (hydroizolace) Izolace proti hluku (akustická izolace) Izolace protipožární Požární bezpečnost staveb Komíny Schodiště Střechy Nosné konstrukce, krovy Střešní pláště Šikmé střechy Ploché střechy Vegetační střechy, zelené střechy Tesařské konstrukce [...]

Stropní konstrukce — 4,2%

[...] 4301 Obytné budovy, ČSN EN 1991-1 (730035) Zatížení stavebních konstrukcí, ČSN 73 0540 - 2 Tepelná ochrana budov Požadavky kladené na stropy (vodorovné nosné konstrukce): statické únosnost stropu (přenášení zatížení do svislých podpor) tuhost stropu (ztužení proti vodorovným silám, např. vítr) průhyby stropu (trhliny, podhledy) izolační tepelně zvukově (zvuk šířený vzduchem, kročejový [...]

Ploché střechy — 4,2%

[...] dvěma samostatnými stropními konstrukcemi. Od ploché střechy vyžadujeme především vodotěsnost, ochranu proti mechanickému opotřebení (ochrana -posyp, dlažba), větru, sněhu, slunečnímu záření, vnitřnímu prostředí (vlhkost). Vrstvy střešního pláště: Jednoplášťové – nosná a vodotěsná vrstva, parotěsná zábrana, tepelně izolační vrstva a doplňující vrstvy Dvouplášťové – nosná, tepelně izolační a vodotěsná vrstva a) Nosná vrstva – monolitická nebo železobetonová deska, nutno rozdělit konstrukce dilatačními spárami (materiál se roztahuje a smršťuje [...]

Technická zpráva projektu — 4,2%

[...] Povrchové úpravy Podlahy Osazování 7 - Drobné objekty 8 - Ostatní objekty a práce Práce PSV 711 - Izolace proti vodě 712 - Povlakové krytiny 713 - Izolace tepelné 714 - Akustická a protiotřesová opatření 715 - Izolace proti chemickým vlivům 721 - Vnitřní instalace vody, plynu a kanalizace 727 - Zařízení velkokuchyní a prádelen 731 - Ústřední vytápění a vzduchotechnika 740 - Elektroinstalace 761 - Konstrukce sklobetonové 762 - Konstrukce tesařské 763 - Konstrukce sádrokartonové 764 - Konstrukce klempířské 765 - Krytiny tvrdé 766 - Konstrukce truhlářské [...]

Vodovodní přípojka — 2,8%

[...] budov musí být zabezpečen tak, aby při stavbě nebo opravě přípojky nebyla trvale narušena izolace zdiva proti vlhkosti. Na přípojku se nesmí připojit uzemnění silnoproudých el.zařízení. Tlaková zkouška vodovodní přípojky se provádí podle ČSN EN 805 nebo ČSN 75 5911. Vodoměr je součástí vodoměrné sestavy ve složení: spojka, kulový ventil, redukce, uklidňovací kus, vodoměr, uklidňovací kus, redukce, kulový ventil s odvodněním, zpětná klapka. Umístěn musí být ve vodorovné poloze. Umístění vodoměrné sestavy na vodovodní přípojce se navrhuje v následujícím pořadí: u podsklepených [...]

Konstrukční systémy — 2,8%

[...] volná dispozice, v celém traktu lze příčky kdykoliv měnit - nevýhoda je nižší tuhost a tím odolnost proti vodorovnému zatížení v příčném směru. Proto se používá při nízko podlažní zástavbě. V případě výškových budov je nutno navrhnout stěžejní stěny. b) Příčné + výhodný pro bytovou výstavbu, protože umožňuje orientaci bytových prostor ke světovým stranám, nosné stěny poskytují výbornou zvukovou izolaci mezi byty. c) Obousměrné uspořádání stěny řazené v příčném i podélném směru, především v historických objektech 2. SKELETOVÉ Skelet vznikl redukcí nosných stěn do [...]

Ochranná pásma v oblasti památkové péče — 2,1%

Zákon o státní památkové péči umožňuje památkovým orgánům vymezit ochranné pásmo nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny. Každé takovéto vymezení ochranného pásma obsahuje dle charakteru památky určení předmětu ochrany, důvod vymezení, popis [...]

Ochranná pásma — 2,1%

Ochranné pásmo je nějaké ohraničené území, v němž je zakázána jiná činnost než ta, pro kterou bylo toto území vymezeno. Ochranná pásma jsou zřizována: podél dopravních staveb (silnic, železnic, lanovek, leteckých koridorů) podél tras inženýrských sítí (elektrických rozvodů, plynovodů, ropovodů, vodovodů, [...]

Schodiště — 1,4%

[...] druhu objektu a počtu uživatelů Schodišťové stěny pro schodiště v samostatném prostoru odolnost proti požáru, zvuková izolace podílejí se na vynášení [...]

Rekonstrukce a poruchy budov — 1,4%

[...] částech (cca 1 m širokých) - postupně s ponecháním původní zeminy pod základem Dodatečná izolace proti zemní vlhkosti: Příčiny: poškozená nebo [...]

BOZP — 1,4%

Bezpečnost a Ochrana Zdraví při Práci (BOZP) Každá firma nebo organizace [...]

Správa dokumentů — 1,4%

[...] jednotném prostředí, se zabezpečením přístupových práv, protokolováním změn, správou verzí a zajištěním proti souběžné editaci téhož souboru. Zpřehledňují [...]

Katastr nemovitostí — 1,4%

[...] nemovitostí slouží pro správní účely státu (daně, majetkové a právní vazby, plánování, statistika, ochrana životního prostředí). Katastr nemovitostí [...]

Praktická příručka DWF — 1,4%

[...] zdarma zachování přesnosti a integrity dat (možnost odměřování, připomínkování a zpětné provázanosti) ochrana duševního vlastnictví (publikované projekty [...]

Proslunění a denní osvětlení — 1,4%

[...] v letních měsících, kdy je slunce podstatně výše, může sloužit konstrukce desky jako stínící prvek proti nadměrným tepelným ziskům. Denní osvětlení [...]

Montované stropy — 1,4%

[...] stropy: Nejstarší typ rovných stropů. + snadné,rychlé zbudování; okamžitá únosnost - nízká odolnost proti ohni; možnost napadení Nosníkové stropy s [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin