Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,0 sekund a získáno 9 výsledků.

Ochranná pásma podél dopravních staveb — 49,2%

[...] č. 347/2009 Sb.) Ochranné pásmo dálnic, silnic a místních komunikací řeší §30: K ochraně dálnice, silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy a provozu na nich mimo souvisle zastavěné území obcí slouží silniční ochranná pásma. Silniční ochranné pásmo pro nově budovanou nebo rekonstruovanou dálnici, silnici a místní komunikaci I. nebo II. třídy vzniká na základě rozhodnutí o umístění stavby. 5) Silničním ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti 100 m od osy přilehlého jízdního [...]

Stavebnictví a architektura — 13,1%

[...] Zeměměřičské práce na stavbách Stavební pozemek, zakládání, odvodňování Stavební pozemek Zakládání Odvodnění domu a pozemku Konstrukční systémy Zdivo Modulová koordinace Vázání zdí Zdivo Zdění Druhy zdiva Kamenné zdivo Stropní konstrukce Montované stropy Bednění Části bednění Výroba bednění Bednění stavebních dílců Betonové konstrukce Železobetonové konstrukce Železobeton Předpjatý beton Montované stavby Dřevěné stavby Ocelové konstrukce Ochrana staveb Izolační hmoty Izolační materiály Izolace tepelné (tepelná izolace) Polystyren [...]

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení — 9,8%

[...] situování a stavební rešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. Inženýrské stavby (objekty) a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod, b) zásobování vodou, c) zásobování energiemi, d) rešení dopravy, e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav, f) elektronické komunikace. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbe vyskytují) a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zarízení, b) popis technologie výroby, c) údaje o počtu pracovníků, d) údaje o spotřebě energií, e) bilance surovin, [...]

Šířkové uspořádání místních komunikací — 8,2%

Šířku jednotlivých pásů silnice řeší norma ČSN 73 6110. Pro příčné uspořádání [...]

Minimální šířka komunikace — 4,9%

Minimální šířka komunikace Minimální šířku komunikace mezi parcelami určuje Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 501/2006 Sb. §22 Pozemky veřejných prostranství Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek bytového domu, je 12 m. [...]

Garáže - rampy a sjezdy — 4,9%

Projektování garáží - jednotlivých, řadových i hromadných upravují normy: ČSN 736110 Projektování místních komunikací ČSN 736057 Jednotlivé a řadové garáže ČSN 736058 Hromadné garáže ČSN 736056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel Pro vjezdy a výjezdy z garáží, zejména hromadných, platí následující [...]

LandXML — 3,3%

[...] directionUnit="decimal degrees"></Metric> </Units> <Project name="C:\Civil 3D Projects\trasa-silnice-CBud.dwg"></Project> <Application [...]

CAD — 3,3%

[...] tyto účely jsou většinou využívány softwarové CAD aplikace specializované na konkrétní obor (např. silnice, potrubní systémy, plošné spoje, atd.). Obecné [...]

Minimální vzájemný odstup staveb — 3,3%

[...] Vzdálenost průčelí budov^2), v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně 3 m od okraje vozovky silnice nebo místní komunikace; tento požadavek se [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin