Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,0 sekund a získáno 20 výsledků.

Nápověda - wiki formátování — 23,8%

[...] 'AutoCAD' Odkazy na kategorii ==Nadpis== Nadpis ===Podnadpis=== Podnadpis ====Pod-podnadpis==== Pod-podnadpis =====Pod-pod-podnadpis===== Pod-pod-podnadpis {t:PageToTransclude} Displays the content of PageToTransclude from the same namespace, in-place {t:OtherNS.PageToTransclude} Displays the content of PageToTransclude from namespace OtherNS , in-place (prepend [...]

Rekonstrukce a poruchy budov — 9,5%

[...] dostavba: přístavba (nová část vedle stávající) nástavba (nová část nad stávající) podstavba (nová část pod stávající) vestavba (nová část uvnitř stávající) přestavba: změna stávajícího objektu nebo konstrukce Členění z hlediska úprav oprav a adaptací: asanace – odstranění závad, které jsou vyvolány hygienickými nedostatky modernizace – úpravy zvyšující uživatelský standard renovace – obnovení původního stavu (nikoliv náhrada) rehabilitace – obnovení funkcí regenerace – náhrada nefunkčních částí objektu novými adaptace – změna části nebo celého objektu na nový účel [...]

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení — 7,1%

[...] osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektu nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, dále jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel, b) údaje o dosavadním využití a zastavenosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích, c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, [...]

Vodovodní přípojka — 7,1%

[...] vyveden cca 50 cm nad terén a následně volně uložen do poklopu uzávěru, u vodoměrné soustavy pak vyveden pod poklop vodoměrné šachty nebo ukončen u vodoměrné sestavy v domě. Vodovodní přípojka se navrhuje tak, aby byla co nejkratší a vedena pokud možno kolmo na připojovaný objekt bez zbytečných lomů trasy. Potrubí se navrhuje ve sklonu min. 3 ‰ a má pokud možno stoupat směrem k vnitřnímu vodovodu. Při křížení se stokou nebo jiným potrubím dopravujícím zdraví škodlivé látky má být přípojka uložena nad nimi. Nelze-li tento požadavek splnit, musí se navrhnout na ochranu technická [...]

Vyhláška 50/1978 Sb. — 4,8%

[...] ověřovány nejméně jednou za tři roky. Učitelé, kteří používají při výuce na školách elektrická zařízení pod napětím, se považují pro tuto činnost za pracovníky pro samostatnou činnost; musí však být v používání zařízení prokazatelně zaškoleni a jejich znalosti bezpečnostních předpisů souvisejících s jejich činností musí být ověřovány přezkoušením nejméně jednou za tři roky. Zkoušení nebo přezkoušení pracovníků uvedených v odstavcích 1 až 3 provede tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně jeden člen musí mít některou z kvalifikací uvedených v § 7 až 9. Komise o tom pořídí [...]

Nezámrzná hloubka — 4,8%

Nezámrzná hloubka je taková hloubka pod povrchem, o které bezpečně víme, že v ní zemina již nepromrzne, a to ani v nejchladnějším období roku. Podle Stavebního zákona se za obecnou nezámrznou hloubku považuje na území České republiky hloubka 60 cm pod [...]

Seznam ČSN pro 268/2009 Sb. — 4,8%

[...] stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy § 10 ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory ČSN 73 6057 Jednotlivé a řadové garáže. Základní ustanovení ČSN 73 6058 Hromadné garáže. Základní ustanovení ČSN 73 6059 Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení ČSN 73 6060 Čerpací stanice pohonných hmot § 11 ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov. Část 1: Základní požadavky ČSN 73 [...]

Krovy — 4,8%

[...] největšího spádu střechy kladou krokve. Podle typu krytiny nese střešní plášť laťování nebo bednění. Sloupy pod vaznicemi se kotví do vazného trámu nebo do stropu v místě nad podpěrou (nosnou stěnou nebo pilířem). Krokve, které podepírají laťování, jsou od sebe vzdáleny 0,9 až 1,2 m. Kladou se kolmo na okap a jsou osazeny na vaznicích. Vaznice je podepřena sloupy vzdálenými 3 až 4,5 m, tj. pod [...]

Lumion — 4,8%

[...] v reálném čase vodní hladinu s odrazy, odrazy na sklech a odrazivých materálech. Můžete tak mít vše pod kontrolou a jen si hrát s nastavením a sami tvořit jednoduše vizualizace, které potřebujete, a to i bez zvláštního školení, nebo dokonalejší znalosti PC. Jde ale o program pro tvorbu vizualizací, a jako takový si zadá se standardem v této branži, co se týče načtených formátů a aplikací materiálů z CAD programů. Do skupiny formátů, které s Lumionem můžete dále zpracovat počítejte skp (SketchUp), fbx (Revit), dae (ArchiCAD, Collada), dxf-dwg (AutoCAD), kmz (google maps), [...]

Mapový list — 4,8%

[...] - Karlovy Vary - Žlutice - Manětín - Stříbro - Přeštice - Klatovy - Hartmanice - Srní - Nové Město pod Smrkem - Tanvald - Vrchlabí - Jičín - Hořice - Přelouč - Heřmanův Městec - Chotěboř - Havlíčkův Brod - Jihlava - Třebíč - Moravské Budějovice - Vranov - Ptačí Kámen - Žacléř - Trutnov - Jaroměř - Hradec Králové - Pardubice - Hlinsko - Nové Město na Moravě - Velké Meziříčí - Náměšť nad Oslavou - Hrotovice - Znojmo - Jaroslavice - Meziměstí - Broumov - Náchod - Rychnov nad Kněžnou - Ústí nad Orlicí - Litomyšl - Polička - Bystřice nad Pernštejnem - Tišnov - Moravský [...]

S-JTSK — 2,4%

[...] zobrazení (projekci) ve dvou kartografických rovnoběžkách. V AutoCADu Map a Civil 3D je S-JTSK definován pod názvem " Czechoslovakian Grid System (S-JTSK) [...]

Katastr nemovitostí — 2,4%

[...] je katastrální území . KN dále eviduje parcely (pozemky), budovy (byty a nebytové prostory), bodové pole , místní názvosloví a právní vztahy (majitel, [...]

Šrafy v AutoCADu — 2,4%

[...] asociativita šraf, vazba šrafy na její hranici pořadí vykreslení, umístění šrafy dospod, například pod text celobarevná výplň (šrafa SOLID) a její [...]

Notebook pro CAD — 2,4%

[...] Pro střední 3D sestavy a modely počítejte s 6GB, pro větší modely je minimem 8GB. Ve 3D nikdy nejděte pod 4GB - samozřejmým předpokladem je použití [...]

Počítačové vybavení pro CAD — 2,4%

[...] potřeba rychlé sítě LAN (popř. WAN), rychlého souborového serveru s velkou diskovou kapacitou (diskové pole), spolehlivé zařízení pro zálohování (a obnovu) [...]

Nápověda - přihlášení — 2,4%

[...] Přihlásit . Použijte odkaz v pravém horním rohu a zadejte jméno a heslo zvolené při registraci. Zaškrtnutím pole Zapamatovat si mne se vyhnete potřebě přihlašování [...]

Odhumusování, skrývka ornice — 2,4%

[...] 3D, můžeme použít dvě možnosti. První způsob přes podsestavy je vhodný v případě, kdy skrýváme ornici pod koridorem omezeném průsečíky svahů s terénem [...]

Polystyren — 2,4%

[...] Zpěňovatelný polystyren (EPS) je vyráběn a dodáván ve formě malých, mléčně zakalených perel nasycených pod tlakem lehkým uhlovodíkem (nadouvadlem). [...]

Ochranná pásma podél tras telekomunikačních sítí — 2,4%

[...] Podzemním komunikačním vedením se rozumí kabelové vedení, včetně kabelových souborů a zařízení uložených pod povrchem země a kabelových rozvaděčů umístěných [...]

Ochranná pásma podél tras inženýrských sítí — 2,4%

[...] strany nad DN 500 mm - 2,5 m na obě strany Pro vedení rozvodů vody a kanalizace v zastavěných územích a pod komunikacemi platí hodnoty stanovené ČSN 73 [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin