Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace






Prohledat wiki
»




Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.



Filtr dle kategorie

























Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,0 sekund a získáno 14 výsledků.

Ochranná pásma podél dopravních staveb — 23,7%

[...] užití dotčené nemovitosti. Pozemní komunikace Vymezení ochranných pásem u silnic, dálnic a místních komunikací stanovuje zákon číslo 13/1997 Sb o pozemních komunikacích ("Silniční zákon" -v aktuálně platném znění zákona č. 347/2009 Sb.) Ochranné pásmo dálnic, silnic a místních komunikací řeší §30: K ochraně dálnice, silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy a provozu na nich mimo souvisle zastavěné území obcí slouží silniční ochranná pásma. Silniční ochranné pásmo pro nově budovanou nebo rekonstruovanou dálnici, silnici a místní

Stavebnictví a architektura — 13,2%

[...] vlastníci Rozdělení silnic Plánování silnic Vedení trasy silnic Situační plán Výškový profil Příčný [...]

Šířkové uspořádání místních komunikací — 13,2%

Šířku jednotlivých pásů silnice řeší norma ČSN 73 6110. Pro příčné uspořádání místních komunikací (jízdní pruhy, pásy pro chodce, cyklisty, parkování a krajnice) platí následující údaje: Označení Název prvku Šířka /m/ Použití Poznámka a jízdní pruh 3,503,25; 3,003,00; 2,75 Na rychlostních komunikacích.Na sběrných komunikacích. Na obslužných komunikacích Jízdní pruh komunikacev průmyslové zóně v šíři 3,50 m,v odůvodněných případech 3,25 — 3,00 m. a1,a2 jízdní pruh 3,25; 3.003,00; 2,75 Na sběrných komunikacích.Na obslužných komunikacích Při různých šířkách pruhů [...]

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení — 10,5%

[...] prostredí a rešení jeho ochrany, g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací, h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace, i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém, j) členení stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory, k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby pred negativními účinky provádění stavby a po jejím dokoncení, resp. jejich minimalizace, l) způsob zajištení ochrany [...]

Vodovodní přípojka — 7,9%

[...] uložení přípojky v místě křížení do chráničky s minimálním přesahem 2 m na každou stranu, při křížení pod komunikací s vyvedením chráničky 1m za okraje komunikace). Při souběhu a křížení vodovodní přípojky s ostatními sítěmi technického vybavení je třeba dodržet požadované vzdálenosti dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání technických sítí . Vodovodní přípojka se ukládá do nezámrzné hloubky. Nezámrzná hloubka pro uložení potrubí se pohybuje od 1,5 m (štěrkové a skalnaté zeminy) do 1,2 m (hlinité zeminy). Kamenné nebo betonové zpevnění povrchu se do krytí započítává polovinou [...]

Garáže - rampy a sjezdy — 7,9%

[...] Projektování garáží - jednotlivých, řadových i hromadných upravují normy: ČSN 736110 Projektování místních komunikací ČSN 736057 Jednotlivé a řadové garáže ČSN 736058 Hromadné garáže ČSN 736056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel Pro vjezdy a výjezdy z garáží, zejména hromadných, platí následující pravidla: podélné i příčné sklony ploch nemají překročit 5% minimální světlá výška 2,10 m podlahy: doporučený sklon 0,5% z důvodu odvedení vody vybavení odtokovou podlahovou vpustí mechanická odolnost, nehořlavost Rampy Šířka přímé rampy [...]

Seznam ČSN pro 268/2009 Sb. — 5,3%

[...] paragrafů). § - Označení a číslo normy - Název normy § 5 ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací [...]

Lumion — 2,6%

[...] zabývá se výhradně Lumionem a jeho distribucí. To znamená, že zde naleznete podporu, zprostředkovanou komunikaci se samotným výrobcem, chystá se fórum, doplňkové [...]

Správa dokumentů — 2,6%

Systémy pro správu dokumentů usnadňují spolupráci, komunikaci a sdílení souborů projekčních týmech. Řeší [...]

Stavební normy a předpisy — 2,6%

[...] omezenou schopností pohybu Parkovací stání Minimální šířka komunikace Šířkové uspořádání místních komunikací Garáže - rampy a sjezdy BOZP Místnosti [...]

Minimální šířka komunikace — 2,6%

[...] či jinými veřejnými prostranstvími splňujícími tyto parametry. Viz též Šířkové uspořádání místních komunikací

AutoCAD WS — 2,6%

[...] verzí. AutoCAD WS prozatím podporuje pouze 2D DWG výkresy. AutoCAD 2012 obsahuje integrované funkce pro komunikaci s AutoCAD WS pro usnadnění přenosu DWG výkresů [...]

Konstrukční systémy — 2,6%

[...] jednolodní, b) vícelodní, c) vícepodlažní Podle uspořádání rámů rozlišujeme skeletové systémy na podélný, příčný a obousměrný: Z hlediska dispozičního není [...]

Přenos DWG výkresů a ukládání výkresů do nižších verzí — 2,6%

[...] jedna z funkcí příkazu eTransmit. Nezapomeňte si zachovat originální, nerozloženou podobu výkresu. Pro komunikaci v rámci jednoho projekčního týmu používejte [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin