Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,1 sekund a získáno 9 výsledků.

Ochranná pásma podél dopravních staveb — 54,5%

[...] č. 347/2009 Sb.) Ochranné pásmo dálnic, silnic a místních komunikací řeší §30: K ochraně dálnice, silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy a provozu na nich mimo souvisle zastavěné území obcí slouží silniční ochranná pásma. Silniční ochranné pásmo pro nově budovanou nebo rekonstruovanou dálnici, silnici a místní komunikaci I. nebo II. třídy vzniká na základě rozhodnutí o umístění stavby. 5) Silničním ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti 100 m od osy přilehlého jízdního [...]

Stavebnictví a architektura — 10,9%

[...] plán Výškový profil Příčný řez silničních komunikací Šířkové uspořádání místních komunikací Skladby silnice Odhumusování, [...]

Šířkové uspořádání místních komunikací — 9,1%

Šířku jednotlivých pásů silnice řeší norma ČSN 73 6110. Pro příčné uspořádání [...]

Garáže - rampy a sjezdy — 5,5%

Projektování garáží - jednotlivých, řadových i hromadných upravují normy: ČSN 736110 Projektování místních komunikací ČSN 736057 Jednotlivé a řadové garáže ČSN 736058 Hromadné garáže ČSN 736056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel Pro vjezdy a výjezdy z garáží, zejména hromadných, platí následující [...]

Minimální šířka komunikace — 5,5%

Minimální šířka komunikace Minimální šířku komunikace mezi parcelami určuje Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 501/2006 Sb. §22 Pozemky veřejných prostranství Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek bytového domu, je 12 m. [...]

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení — 3,6%

[...] Výkresová část a) základy (plošné, hlubinné), b) tvar monolitických betonových konstrukcí, c) výkres skladby – sestavy dílcu montované betonové konstrukce, [...]

Minimální vzájemný odstup staveb — 3,6%

[...] Vzdálenost průčelí budov^2), v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně 3 m od okraje vozovky silnice nebo místní komunikace; tento požadavek se [...]

CAD — 3,6%

[...] tyto účely jsou většinou využívány softwarové CAD aplikace specializované na konkrétní obor (např. silnice, potrubní systémy, plošné spoje, atd.). Obecné [...]

LandXML — 3,6%

[...] directionUnit="decimal degrees"></Metric> </Units> <Project name="C:\Civil 3D Projects\trasa-silnice-CBud.dwg"></Project> <Application [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin