Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,0 sekund a získáno 23 výsledků.

Vyhláška 50/1978 Sb. — 20,0%

[...] § 57 odst. 1 písm. d) zákona č 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), a podle § 10 písm. a) zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a rozšíření dozoru státní báňské správy, stanoví v dohodě s Českou odborovou radou a ostatními ústředními orgány: I. oddíl Úvodní ustanovení § 1 Vyhláška stanoví stupně odborné způsobilosti (dále jen "kvalifikace") pracovníků, kteří se zabývají obsluhou 1) elektrických zařízení nebo prací 1) na nich (dále jen "činnost"), projektováním těchto zařízení, řízením činnosti nebo projektování [...]

Vodovodní přípojka — 11,1%

[...] materiálu. Pro její realizaci se přednostně používá vinutý vysokohustotní polyetylén HDPE PE 100 SDR 17 PN 10, případně HDPE PE 80 SDR 11 PN 12,5 , odpovídající rozměry a technickými parametry ČSN EN 12 201. V případě křížení komunikace nebo obdobně namáhané plochy musí být potrubí přípojky umístěno v chráničce (korugované chráničky HDPE). V souběhu s potrubím je třeba (vedle potrubí nebo lépe na potrubí) uložit identifikační kovový vodič - např. měděný izolovaný vodič CY o průřezu 4 mm 2 . U navrtacího pasu musí být vodič smyčkou vyveden cca 50 cm nad terén a následně volně [...]

Garáže - rampy a sjezdy — 6,7%

[...] platí následující pravidla: podélné i příčné sklony ploch nemají překročit 5% minimální světlá výška 2,10 m podlahy: doporučený sklon 0,5% z důvodu odvedení vody vybavení odtokovou podlahovou vpustí mechanická odolnost, nehořlavost Rampy Šířka přímé rampy se odvozuje od šířky největšího provozovaného vozidla ( a ). Šířka vozovky musí být větší o 0,35 m na obou stranách. Šířka obrubníku (pokud existuje, jinak vzd. od stěny) dalších 0,25 m na obou stranách. Tedy celkem: a + 2*0,35 + 2*0,25 Šířka zakřivené rampy (v oblouku) pak musí být větší o 0,45 m (a dalších 0,25 [...]

Nápověda - wiki formátování — 6,7%

[...] Namespace.PageName Přesměruje na Namespace.PageName ~~~~ §§(Dario Solera,2009/11/10 10:01:03)§§ Přidá podpis uživatele, který provedl změnu (((Orámovaně))) Orámovaně Uzavře obsah do rámečku : Odsazení Odsazení Každý znak ':' na začátku řádku odsadí obsah o jednu úroveň Seznamy Můžete vytvářet nečíslované nebo číslované seznamy pomocí znaků * a # , například: WikiMarkup Výstup Poznámka * Položka seznamu * Další položka, která pokračuje na novém řádku * Třetí položka [...]

Minimální šířka komunikace — 4,4%

[...] zpřístupňující pozemek bytového domu, je 12 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 10,5 m. Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 6,5 m. Součástí veřejného prostranství vymezeného podle odstavců 1 a 2 je nejméně jeden pruh vyhrazený pro pěší v minimální šířce 2 m umožňující bezbariérové užívání. Pozemky veřejných prostranství určených k užívání osobami uvedenými v §2 odst. 2 písm. e) stavebního zákona se v zastavitelných [...]

Ploché střechy — 4,4%

Ploché střechy jsou konstrukce nesklonité, nebo se sklonem do 10° = 17%, který může být vně, nebo dovnitř půdorysu. Optimální sklon u obytných budov jsou 3%. Kolem vpustních okapů se zvětšuje na 5%, kvůli odtoku vody. Podle provozu dělíme ploché střechy na nepochůzné (nepochozí) a pochůzné (pochozí). Výhoda - jednodušší konstrukce Nevýhoda - malá životnost Jednoplášťové - vnitřní a vnější prostředí je odděleno buď jednou konstrukční vrstvou, nebo několika konstrukčními vrstvami, navzájem spojenými v jeden střešní plášť Dvouplášťové – vnitřní a vnější prostředí je [...]

Minimální vzájemný odstup staveb — 4,4%

[...] Vzájemné odstupy staveb dle 501/2006 sb. vyhláška o obecných požadavcích na využívání území Ze dne 10. listopadu 2006 Změna: 269/2009 sb. Změna: 22/2010 sb. § 25 Vzájemné odstupy staveb (1) Vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií^19), požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb [...]

Seznam ČSN pro 268/2009 Sb. — 4,4%

[...] seizmicitou a jejich odezva ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy § 10 ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory ČSN 73 6057 Jednotlivé a řadové garáže. Základní ustanovení ČSN 73 6058 Hromadné garáže. Základní ustanovení ČSN 73 6059 Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení ČSN 73 6060 Čerpací stanice pohonných hmot § 11 ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov. Část 1: Základní požadavky ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov. [...]

Schodiště — 4,4%

[...] obslužná a pomocná 60 cm mezipodesta - min. šířka jako schod.rameno podesta - min. šířka = schod.rameno + 10 cm Osvětlení a větrání přirozené (při obvodu dispozice) umělé Rozdělení schodišť dle Tvaru ramen s přímými rameny se stálou šířkou se zakřivenými rameny a kosými stupni se smíšenými rameny Počtu ramen jednoramenná (na výšku podlaží) dvouramenná (mezipodesta+podesta, na výšku podlaží) víceramenná Smyslu výstupu přímá pravotočivá levotočivá Sklonu rampová (10°-20°; [...]

DWG — 4,4%

[...] R13 (LT95) AC1009: R12/R11 (LT R1/R2) AC1006: R10 AC1004: R9 AC1003: 2.6 AC1002: 2.5 AC1001: 2.22 AC2.10: 2.10 [...]

Počty zařizovacích předmětů — 2,2%

[...] Administrativní budovy a prostory (4.2005) ČSN 73 6058 Hromadné garáže. Základní ustanovení (6.1988); Změna: a (10.1988); Změna: b (8.1989); Změna: Z3 (2.2001) [...]

Modelování parametrických sestav — 2,2%

[...] používá několika základních metod a přístupů. Jedním ze základních přístupů je modelování shora dolů ( top-down modelling ). Jedná se o návrh stroje [...]

Rekonstrukce a poruchy budov — 2,2%

[...] velkých šířek vyžaduje statický výpočet a provedení rozsáhlého podchycení vysekání průrazů zdiven (cca 10 cm nad novým překladem) postavení dvou řad [...]

Proslunění a denní osvětlení — 2,2%

[...] 1. března lze nahradit bilancí, při které je mimo přestupné roky celková doba proslunění ve dnech od 10. února do 21. března včetně minimálně 3600 [...]

Parkovací stání — 2,2%

[...] umožnění přesahu nad zeleň nebo jinou VOLNOU plochu (ne základní šířka chodníku)a při výšce obrubníku max. 10 cm je možno odečíst z délky stání 0,50m. S [...]

Komíny a ventilační průduchy — 2,2%

[...] větru, naopak neúčinná výška vytváří prostor pro shromáždění tuhých zplodin hoření (měla by být min. 1/10 výšky účinné). Rozdělení komínů Dle [...]

LandXML — 2,2%

[...] xsi:schemaLocation="http://www.landxml.org/schema/LandXML-1.2 http://www.landxml.org/schema/LandXML-1.2/LandXML-1.2.xsd" date="2010-08-23" time="10:35:13" version="1.2" language="English" readOnly="false"> <Units> <Metric [...]

Notebook pro CAD — 2,2%

[...] nVidia nebo ATI/AMD). Doporučujeme volit grafický akcelerátor certifikovaný výrobcem CAD aplikace. K top třídě patří dnes například akcelerátory nVidia [...]

BOZP — 2,2%

[...] splňuje podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. - viz /2/. Parametry dle bodu /1/: práce ve výšce nad 10 m práce spojené s montáží těžkých konstrukčních [...]

Ochranná pásma podél tras inženýrských sítí — 2,2%

[...] bezpečnostní pásma, která energetický zákon v příloze odstupňovává podle povahy a velikosti zařízení v rozmezí 10 až 300 m. Teplovody Šířka ochranných pásem [...]

Ochranná pásma podél tras telekomunikačních sítí — 2,2%

[...] horizontální ochranné pásmo rádiového směrového spoje, např. páteřní radioreléové trasy (šíře pásu 10 – 150 m). Dotčeným správním úřadem v řízení [...]

Metrické šrouby - stoupání závitů — 2,2%

[...] 0,8 (-, -, -) M 6 : 1 (M 6x0,5, -, -) M 7 : 1 (-, -, -) M 8 : 1,25 (M 8x1, -, -) M 10 : 1,5 (M 10x1,25, M 10x1, -) M 12 : 1,75 [...]

Ochranná pásma podél dopravních staveb — 2,2%

[...] dráhy 30 m od hranic obvodu dráhy u tunelů speciální dráhy 35 m od osy krajní koleje u lanové dráhy 10 m od nosného lana, dopravního lana nebo osy [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin