Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,0 sekund a získáno 10 výsledků.

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení — 37,5%

[...] celkové energetické spotřeby stavby. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace údaje o splnení požadavku na bezbariérové řešení stavby. Ochrana stavby pred škodlivými vlivy vnějšího prostredí radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpecnostní pásma apod. Ochrana obyvatelstva splnění základních požadavků na situování a stavební rešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. Inženýrské stavby (objekty) a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod, b) zásobování vodou, c) zásobování energiemi, [...]

Požadavky na stavby - osoby s omezenou schopností pohybu — 20,8%

[...] Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (369/2001 Sb.) se týká těchto druhů staveb: bytových domů obsahujících více než tři samostatné byty domů s byty zvláštního určení a domů zvláštního určení, staveb a zařízení ústavního charakteru určených pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (stavby pro sociální péči) občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností staveb, v nichž se předpokládá zaměstnávání více jak 20 osob, pokud provoz [...]

Přechodová vazba v Inventoru — 8,3%

Vytvoření přechodové vazby mezi díly v Inventoru. Do sestavy si vložíme plech a kolík. Použijeme vazbu " stejný směr ". Jako druhou vazbu použijeme " Přechodovou ". Jako první si vybereme plochu kolíku. Druhá plocha bude vnitřní plocha drážky.

Krovy — 8,3%

[...] trámů se čepují nebo zapouštějí. Soustava krokví se sloupy, vaznicemi a s vazným trámem se nazývá plná vazba. Ostatní vazby se nazývají prázdné. Plné vazby střídají tři až čtyři prázdné vazby. Kleštiny a vzpěry v plných vazbách ztužují krov v příčném směru. Na pozednice a vaznice se kampují (kampování je osazování na ozub, které zabrání posunutí prvku), ke sloupům a krokvím se připojují rovněž kampem nebo lípnutím a spoj se ještě pojistí svorníkem. Pásky bývají dlouhé 1,1 až 1,4 m a jsou začepovány do sloupů a vaznic. Prostorovou pevnost ve vaznicových soustavách v příčném [...]

Stavební normy a předpisy — 4,2%

[...] Ochranná pásma staveb Minimální vzájemný odstup staveb Požadavky na stavby - osoby s omezenou schopností pohybu Parkovací stání Minimální šířka komunikace [...]

VRML — 4,2%

[...] materiálové vlastnosti - barvu, lesk, texturu. Soubor VRML může obsahovat i popis animace, světel, pohybu, pohledů nebo uživatelské akce. Z programů [...]

Technická zpráva projektu — 4,2%

[...] vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Kapacity, užitkové plochy, obestavěné [...]

Šrafy v AutoCADu — 4,2%

[...] neuzavřená hranice šrafované oblasti, nové verze AutoCADu mají nastavení tolerance děr asociativita šraf, vazba šrafy na její hranici pořadí vykreslení, umístění [...]

Doporučené postupy práce v Inventoru — 4,2%

[...] též na portálu www.cadforum.cz/inventor Instalace - Obsahové centrum Odvozená součást Přechodová vazba

Seznam ČSN pro 268/2009 Sb. — 4,2%

[...] výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace. ČSN EN 81-72 Bezpečnostní předpisy [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin