Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,0 sekund a získáno 14 výsledků.

Ochranná pásma podél tras telekomunikačních sítí — 31,9%

[...] pásma stanovuje zákon o telekomunikacích (zákon 127/2005 Sb.) a příslušné prováděcí vyhlášky. PODZEMNÍ VEDENÍ Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí vydaného podle stavebního zákona. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po obou stranách krajního vedení. Podzemním komunikačním vedením se rozumí kabelové vedení, včetně kabelových souborů a zařízení uložených pod povrchem země a kabelových [...]

Ochranná pásma podél dopravních staveb — 18,8%

[...] odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčené nemovitosti. Pozemní komunikace Vymezení ochranných pásem u silnic, dálnic a místních komunikací stanovuje zákon číslo 13/1997 Sb o pozemních komunikacích ("Silniční zákon" -v aktuálně platném znění zákona č. 347/2009 Sb.) Ochranné pásmo dálnic, silnic a místních komunikací řeší §30: K ochraně dálnice, silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy a provozu na nich mimo souvisle zastavěné území obcí slouží silniční ochranná pásma. Silniční ochranné pásmo pro nově budovanou nebo rekonstruovanou dálnici, [...]

Ochranná pásma podél tras inženýrských sítí — 14,5%

[...] rozhodnutí. Ochranná pásma v energetických odvětvích jsou stanovena zákonem. Ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení od krajních vodičů a mění se podle napětí: nad 1kV do 35 kV - 7 m nad 35 kV do 110 kV - 12 m nad 110 kV do 220kV - 15 m nad 220 kV do 440 kV - 20 m nad 440 kV - 30 m V ochranném pásmu venkovního vedení je zakázáno zřizovat stavby, umisťovat konstrukce, uskladňovat hořlavé a výbušné látky, vysazovat chmelnice a nechávat růst [...]

Stavebnictví a architektura — 7,2%

[...] vyhlášky, normy a předpisy Dopravní stavby Silniční síť Silniční vlastníci Rozdělení

Vyhláška 50/1978 Sb. — 5,8%

[...] kvalifikaci nejméně podle § 5, musí zajistit, aby alespoň jeden z nich měl kvalifikaci podle § 7. Pro vedení všech pracovníků s kvalifikací nejméně podle § 5, je organizace povinna ustanovit vedoucího, popřípadě i jeho zástupce. Tito pracovníci musí mít kvalifikaci podle § 8. Projektující organizace je povinna ustanovit pracovníka, který odpovídá za řízení projektování, popřípadě i jeho zástupce. Tito pracovníci musí mít kvalifikaci podle § 10. Organizace musí zajistit, aby učňové elektrotechnických oborů a zaškolovaní pracovníci prováděli na elektrických zařízeních [...]

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení — 5,8%

[...] základní orientacní informace o jednotlivých vnitrních rozvodech a zarízení, jejich základní dimenze a vedení, popis umístení spotrebicu chladu a koncových elementu, požadavky na stavební úpravy a rešení nekterých speciálních prostoru jako strojoven chlazení, alokace venkovních zarízení chladicích systému, predávacích stanic tepla, strojoven rozvodu chladu, rozvoden a regulacních stanic, d) vzduchotechnické zarízení - základní údaje (parametry venkovního a vnitrního prostredí, stručná charakteristika a koncepce navrhovaného zarízení, výchozí podklady pro dimenzování zařízení), [...]

Standardizace barev a hladin — 4,3%

[...] oranžová - 20 Kanalizační potrubí - hnědá - 16 Potrubí stlačeného vzduchu - světlemodrá - 4 Elektrické vedení silové - červenofialová - 210 Elektrické vedení sdělovací [...]

Šířkové uspořádání místních komunikací — 2,9%

[...] stísněných poměrech možno šířku zmenšit až na šířku oboustranného svodidla při zajištění možnosti uložení vedení technického vybavení. V místech přechodu pro chodce má být nejméně 2,25m. Střední dělicí pás může tvořit také řada ostrůvků. Za dělicí pás není považován samostatný ostrůvek do délky 25 m. d P postranní dělicí pás nejméně 1,50 (1,00 ve stísněných poměrech) Mezi hlavním a přidruženým dopravním prostorem. Zvětší se podle urbanistických možností a potřeb uložení vedení [...]

Ochranná pásma — 1,4%

[...] ta, pro kterou bylo toto území vymezeno. Ochranná pásma jsou zřizována: podél dopravních staveb (silnic, železnic, lanovek, leteckých koridorů) podél [...]

Technologická schémata P&ID — 1,4%

[...] na správné straně. Při křížení čar důsledně vyznačit zda jde o směšovací uzel, nebo zda se potrubní trasy nezávisle míjejí. Schématické značky pro [...]

Vodovodní přípojka — 1,4%

[...] navrhuje tak, aby byla co nejkratší a vedena pokud možno kolmo na připojovaný objekt bez zbytečných lomů trasy. Potrubí se navrhuje ve sklonu min. 3 ‰ a [...]

AutoCAD Plant 3D — 1,4%

[...] veškeré 2D a 3D příkazy AutoCADu, doplněné o funkce a knihovny pro modelování 3D prvků potrubí, trasování vedení, generování izometrických výkresů a dalších [...]

BOZP — 1,4%

[...] ionizujícího záření práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti práce v ochranných pásmech energetických vedení studnařské práce práce ve výkopu o hloubce [...]

Technologické celky — 1,4%

[...] zpracovatelských závodů. Vedle funkcí AutoCADu nabízí funkce pro modelování 3D prvků potrubí, trasování vedení, generování izometrických výkresů a dalších [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin