Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,2 sekund a získáno 30 výsledků.

Revit a práce v síti — 9,6%

[...] graficky nelze (?) spojit napr. dvě zdi z dvou různých linků tak, aby společná hrana v řezu nebyla vidět. To lze zase obejít, linky lze převést na grupy (skupiny) a u těch spojení funguje. Grupy lze zpětně převést na linky, což se jeví šikovné. Toto byl ovšem důvod, pro který jsme linky prozatím zavrhli. Připojování modelů je vhodné především pro připojení samostatných budov (např. budovy v obchodní zóně nebo při tvorbě situace s několika rodinnými nebo bytovými domy) nebo při koordinaci mezi různými obory (např. architektonická, konstrukční a TZB část). Před připojením modelů [...]

Lumion — 9,6%

[...] něco opoměli, něco vizualizační program neumí, někde se trochu vzdálí od naší představy a podobně. To je pochopitelně problém, pokud render trvá delší dobu. Víc možností se přesouvá přímo do prostředí programu Lumion, kde díky různým „filtrům“ a nastavením v režimu fotografie a videa obohatíte vizualizaci o zmíněné efekty grafických editorů. Ergonomické pro práci to může být jen díky zobrazení vizualizace v reálném čase. Pár jednoduchých příkladů těchto efektů: čočka kamery, zaostření, barevná saturace, sluneční paprsky. Efektů je samozřejmě [...]

Parkovací stání — 7,7%

[...] jsou prostorově nejúspornější) je 2,50 x 5,00 m, k tomu je třeba připočíst odstupy podle toho, zda je to stání krajní, vedle sloupu (a kde je ten sloup vzhledem ke dveřím auta, atd). To platí při šířce komunikace 6m. Při menší šířce komunikace je třeba [...]

Ochranná pásma podél dopravních staveb — 5,8%

[...] tohoto zařízení na cizí nemovitosti uvést nemovitost při ukončení prací do původního stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčené nemovitosti. Pozemní komunikace Vymezení ochranných pásem u silnic, dálnic a místních komunikací stanovuje zákon číslo 13/1997 Sb o pozemních komunikacích ("Silniční zákon" -v aktuálně platném znění zákona č. 347/2009 Sb.) Ochranné pásmo dálnic, silnic a místních komunikací řeší §30: K ochraně dálnice, silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy a provozu [...]

Výměnné formáty pro 3D CAD — 3,8%

[...] používají neutrální formáty STEP a IGES . Omezenější podporu lze nalézt pro další formáty jako např. DXF , 3DS, SAT, JT, VRML , 3D PDF nebo U3D. V oboru stavebnictví a architektury má charakter neutrálního formátu jediná specifikace, a to [...]

Proslunění a denní osvětlení — 3,8%

[...] mateřských škol a jeslí nebo pro lůžkové pokoje zdravotnických zařízení. Vždy je však třeba dbát i na to, aby se sluneční záření nestalo obtěžujícím - tedy je třeba uvažovat i ochranu před nadměrnými tepelnými zisky. Aby mohla být místnost považována za prosluněnou je nutné splnit následující podmínky: doba proslunění se zjišťuje v tzv. kritickém bodě, který se nachází v rovině vnitřního zasklení, 300 mm nad středem spodní hrany osvětlovacího otvoru, ale nejméně 1200 mm nad úrovní podlahy posuzované místnosti okenní otvor pro umístění kritického bodu musí mít nejmenší [...]

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení — 3,8%

[...] osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v merítku 1:100 nebo 1:200, h) doplnkové výkresy, pokud to charakter stavby vyžaduje (perspektiva, axonometrie, panoramatické pohledy apod.); u stavby, která je kulturní památkou a stavby v památkové rezervaci nebo památkové zóne, se výkresy pod písm. a) až c) zpracovávají v merítku 1 : 50. 1.2. Stavebně konstrukční část 1.2.1. Technická zpráva a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek pruzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby pri návrhu její zmeny, b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukcní [...]

Praktická příručka DWF — 3,8%

[...] měla by pomoci při prvních krocích uživatelům a osobám přicházejícím do styku s tímto formátem. Co je to DWF DWF (Design Web Format) je otevřený souborový formát podporující a integrující data z různých CAD systémů do jediného formátu. V DWF souborech lze odměřovat vzdálenosti, vytvářet připomínky, poznámky a tyto pak zpětně načíst do projektu pro zapracování. V podstatě se jedná o projektantskou obdobu výměnného formátu PDF (Portable Document Format) . DWFx je novější verze formátu využívající technologii DWF a XPS. Výhody DWF podpora 2D i 3D grafiky (hladiny, pohledy, [...]

Nejpoužívanější CAD formáty — 3,8%

[...] konkrétní CAD aplikace ( viz též výměnné formáty pro 3D CAD ). DWG - AutoCAD drawing ( Autodesk ) DXF - AutoCAD exchange file ( Autodesk ) DGN - Microstation design ( Bentley ) CEL - Microstation cell ( Bentley ) RVT - Revit project ( Autodesk ) RFA - Revit family ( Autodesk ) IPT - Inventor part ( Autodesk ) IAM - Inventor assembly ( Autodesk ) IDW - Inventor drawing ( Autodesk ) ADSK - Autodesk data ( Autodesk ) DWF - Design Web Format ( Autodesk ) Další používané CAD formáty Formáty a přípony souborů používané pro CAD data: 3dmlw - 3DMLW (3D [...]

test Revit — 3,8%

[...] zvolit kategorii (asi důvod je ten abychom si hráli na pískovišti). Přidal jsem screenshot, nahoře to ukazuje zřejmě naposledy otevřené stránky, spíš by to [...]

Vyhláška 50/1978 Sb. — 1,9%

[...] praxi uvedených v této vyhlášce může povolit ve zvlášť odůvodněných případech příslušný orgán dozoru, a to na žádost organizace, popřípadě na žádost [...]

Plottery — 1,9%

[...] vytisknou rychleji. Role s odřezáváním ušetří opakované cesty k plotru pro kontrolu a výměnu listů papíru. To oceníte hlavně v napjatých termínech při závěrečném [...]

Počítačové vybavení pro CAD — 1,9%

[...] dat a potřebou týmové spolupráce kladou zvýšené nároky i na další komponenty IT infrastruktury. Je to například potřeba rychlé sítě LAN (popř. WAN), [...]

Pojmy - byt, dům, nebytový prostor — 1,9%

[...] studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny, vzduchotechniky, výtahy, hromosvody, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům; dále se za [...]

Technologická schémata P&ID — 1,9%

[...] i provozování celého technologického zařízení. Přehledně zachycují veškeré toky látek a energií. A to jak látek a energií přímo účastnících se výroby [...]

Vodovodní přípojka — 1,9%

[...] delší než 10 m, do venkovní vodoměrné šachty umístěné mimo komunikaci, na neveřejném pozemku, je-li to technicky možné. Min.vnitřní půdorysný rozměr [...]

Výška nad podlahou (Světlá výška místnosti) — 1,9%

Obrázek s hodnotu 1 200 mm náleží k jinému tématu a to k určování započitatelné plochy v podkroví. [...]

Rekonstrukce a poruchy budov — 1,9%

[...] nový účel Problematika stavebních vad Podle závažnosti poruch rozeznáváme: drobné poruchy – jsou to např. vady estatické, staticky bezvýznamné [...]

Šrafy v AutoCADu — 1,9%

[...] začal nabízet. Šrafy jde doplnit i samostatně pomocí jednotlivých souborů s příponou .PAT (co šrafa to samostatný soubor). S takhle přidanými šrafami [...]

BOZP — 1,9%

[...] dokumentace stavby (část „E“), určené k získání stavebního povolení nebo ohlášení stavby, pokud si to stavba svými parametry vyžaduje (zvýšené riziko [...]

Často kladené otázky k programu AutoCAD (FAQ) — 1,9%

[...] AutoCADu. Jak vytisknout výkres do souboru PDF? V příkazu PLOT si navolte tiskárnu s názvem "DWG To PDF.pc3" a výkres vytiskněte standardním způsobem. [...]

Lešení — 1,9%

[...] ztužení podélné je nejméně v každém čtvrtém poli úhlopříčné ztužení příčné je v každém patře lešení a to v rovinách krajních sloupků a v mezilehlých [...]

VariCAD — 1,9%

[...] výkresů. Součástí instalace jsou knihovny DIN a ANSI. Program pracuje se soubory formátu DWB, DWG , DXF, IGES , STL , STEP .

AutoCAD — 1,9%

[...] obecný 2D/3D CAD program firmy Autodesk. Používá výkresový souborový formát DWG a jeho textovou verzi DXF . AutoCAD je určen pro operační systém Windows [...]

AutoCAD WS — 1,9%

AutoCAD WS je online (cloud) verze CAD editoru podporujícího formát DWG a DXF . CAD výkresy formátu DWG je tak možné tvořit [...]

Rastrové a vektorové formáty — 1,9%

[...] převod ( vektorizace ) je komplikovaný a velmi omezený. Vektorové formáty jsou např. soubory DWG , DXF , PDF , DWF , WMF, CDR, AI ( viz CAD formáty [...]

Ochranná pásma podél tras inženýrských sítí — 1,9%

[...] pásmu. Může vydat provozovatel přenosové soustavy nebo příslušný provozovatel distribuční soustavy pokud to umožňují technické a bezpečnostní podmínky. [...]

Ochranná pásma při ochraně přírody a krajiny — 1,9%

Zákon o ochraně přírody vymezuje tzv. zvláště chráněná území. Jsou to přírodovědecky nebo esteticky velmi významná [...]

Operační systémy pro CAD — 1,9%

[...] 64bitových verzí Windows je možnost přímo adresovat až 2 64 bytů paměti (prakticky nejvýše 128GB). To je podstatné vylepšení oproti 4GB (resp. 3GB) [...]

Notebook pro CAD — 1,9%

[...] sice kapacita, ale dejte pozor hlavně na rychlost (počet otáček) a typ komunikační sběrnice; pokud si to můžete dovolit finančně, volte - třeba jako [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin