Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,0 sekund a získáno 13 výsledků.

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení — 20,4%

[...] technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbe vyskytují) a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zarízení, b) popis technologie výroby, c) údaje o počtu pracovníků, d) údaje o spotřebě energií, e) bilance surovin, materiálu a odpadu, f) vodní hospodářství, g) řešení technologické dopravy, h) ochrana životního a pracovního prostredí. C. Situace stavby a) situace širších vztahů stavby a jejího okolí, zakreslená do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1:5000 až 1:50000 s napojením na dopravní a technickou infrastrukturu a s vyznačením [...]

BOZP — 12,2%

[...] stavby (část „E“), určené k získání stavebního povolení nebo ohlášení stavby, pokud si to stavba svými parametry vyžaduje (zvýšené riziko dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - viz /1/), nebo stavba svým rozsahem splňuje podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. - viz /2/. Parametry dle bodu /1/: práce ve výšce nad 10 m práce spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních dílců práce s vysoce toxickými chemickými látkami práce se zdroji ionizujícího záření práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti práce v ochranných pásmech energetických [...]

Postupná normalizace parametrů rodin v Revitu — 10,2%

[...] použijte text v závorkách např.: Dveře/Sirka (čistá šířka otvoru dveří). Zatím přidávejte hlavně rozměrové parametry; materiálové či jiné až v další fázi. Okna: [...]

Ochranná pásma podél dopravních staveb — 8,2%

[...] řádu po projednání s úřadem územního plánování. Opatřením obecné povahy podle věty druhé Úřad stanoví parametry ochranného pásma a jednotlivá opatření k ochraně leteckých staveb. Ochranná pásma leteckých staveb se dělí na ochranná pásma: a) letišť b) leteckých pozemních zařízení. Ochranná pásma letišť se dělí na ochranná pásma: a) se zákazem staveb, b) s výškovým omezením staveb, c) k ochraně pred nebezpečnými a klamavými světly, d) s omezením staveb vzdušných vedení vysokého napětí a velmi vysokého napetí, e) hluková f) ornitologická. Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích [...]

Ochranná pásma podél tras telekomunikačních sítí — 8,2%

[...] nadzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí vydaného podle stavebního zákona. Parametry tohoto ochranného pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany stanoví na návrh vlastníka tohoto vedení příslušný stavební úřad ve svém rozhodnutí. Nadzemním komunikačním vedením se rozumí drátové, kabelové nebo bezdrátové vedení, včetně souvisejícího elektronického komunikačního zařízení, postavené nad zemí, vně nebo uvnitř budov. Opěrnými body nadzemního komunikačního vedení jsou konstrukce nesoucí nebo podpírající vodiče nebo kabely či související elektronická [...]

CAD workstation — 8,2%

[...] operačním systémem, doplněnou o monitor s vysokým rozlišením, kvalitní myš, popř. 3D myš. Hardwarové parametry stanice by měly odpovídat systémovým požadavkům dané aplikace. Především u 3D aplikací si ponechte dostatečnou rezervu především ve velikosti RAM (nepohybujte se na dolní hranici systémových požadavků). RAM patří k relativně levným komponentům, investice se vyplatí. Další důležitou komponentou CAD stanice je grafická karta - volte pokud možno typ certifikovaný (odzkoušený) výrobcem CAD software (především u 3D). Hlavními parametry [...]

Lešení — 8,2%

[...] kotvení, úhlopříčné ztužení, únosnost podlah atd.). pro normalizovaná lešení příslušné normy ČSN Parametry Parametry [...]

Vodovodní přípojka — 4,1%

[...] polyetylén HDPE PE 100 SDR 17 PN 10, případně HDPE PE 80 SDR 11 PN 12,5 , odpovídající rozměry a technickými parametry ČSN EN 12 201. V případě křížení komunikace [...]

S-JTSK — 4,1%

[...] se pro něj matematická definice od prof. ing. Bohuslav Veverky, DrSc. Definice S-JTSK je dána těmito parametry: Počátek: zeměpisná délka -17.666666666667 [...]

Umělé osvětlení místností — 4,1%

[...] interiéru bytu jsou: dobrá orientace v prostoru, zraková pohoda a věrnost podání barev. Z toho pak plynou parametry intenzity osvětlení a typu osvětlovacího tělesa [...]

Notebook pro CAD — 4,1%

[...] záruka, servisní podmínky, hmotnost, výdrž na baterie, DVD, kamera, povrchová úprava) a jednak speciální parametry pro CAD nebo dokonce 3D CAD. Procesor - moderní [...]

Minimální šířka komunikace — 4,1%

[...] pozemků staveb občanského vybavení v přilehlém území či jinými veřejnými prostranstvími splňujícími tyto parametry. Viz též Šířkové uspořádání místních komunikací [...]

Projektová dokumentace — 4,1%

[...] stavby nebo rekonstrukce stavby je nutné připravit projektovou dokumentaci (PD). Ta popisuje jednak parametry a vlastnosti samotné stavby a jednak její [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin