Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Šířkové uspořádání místních komunikací

RSS
Změněno 25.02.2011 08:43 uživatelem Ryndáček Kategorizováno jako Normy, Stavebnictví
Šířku jednotlivých pásů silnice řeší norma ČSN 73 6110. Pro příčné uspořádání místních komunikací (jízdní pruhy, pásy pro chodce, cyklisty, parkování a krajnice) platí následující údaje:

OznačeníNázev prvkuŠířka /m/PoužitíPoznámka
ajízdní pruh3,50
3,25; 3,00
3,00; 2,75
Na rychlostních komunikacích.
Na sběrných komunikacích.
Na obslužných komunikacích
Jízdní pruh komunikace
v průmyslové zóně v šíři 3,50 m,
v odůvodněných případech 3,25 — 3,00 m.
a1,a2jízdní pruh3,25; 3.00
3,00; 2,75
Na sběrných komunikacích.
Na obslužných komunikacích
Při různých šířkách pruhů v jednom jízdním pásu.
czpevněná krajnice2,50; 2.00Na rychlostních komunikacích a na sběrných komunikacích v přechodových úsecíchPodle ČSN 73 6101 (na přechodových úsecích)
enezpevněná krajnice0,50Na přechodových úsecích rychlostních a sběrných komunikací a na komunikacích bez chodníků.Na úsecích s bezobrubníkovou úpravou
cPparkovací a zastavovací pruh2,25; 2,00 (1,80 ve stísněných poměrech)Na sběrných a obslužných komunikacích.Platí jen při podélném stání. Může být přerušen vysazenými chodníkovými plochami.
cPSparkovací pás4,50 - 5,00Na obslužných komunikacích (v odůvodněných případech i na sběrných komunikacích)Šikmá a kolmá stání podle ČSN 73 6056.
aBautobusový nebo trolejbusový pruh3,50
3,50, 3,25
3,25, 3,00
Na rychlostních komunikacích
Na sběrných komunikacích
Na obslužných komunikacích.
Dopravně vyznačen a oddělen opticky.
aCjízdní pruh pro cyklisty1,00V hlavním i přidruženém dopravním prostoru.Bezpečnostní odstupy viz tabulka 4. Nejmenší šířka zpevněné části pruhu 0,75 m.
aCHpruh pro chodce0,75Na chodnících nebo stezkách pro chodce.Nejméně 2 pruhy (1‚50m). V odůvodněných případech 1 pruh. Bezpečnostní odstup viz tabulka 4.
dstřední dělicí pásnejméně 3,00
nejméně 2,00
nejméně 1,50 (1,00 ve stísněných poměrech ve funkčních skupinách B C)
Na rychlostních komunikacích.
Na sběrných komunikacích
Na obslužných komunikacích, Na dvou i čtyřpruhových komunikacích ve směrových obloucích pro oddělení protisměrných jízdních pruhů (možno nahradit betonovým svodidlem).
Ve stísněných poměrech možno šířku zmenšit až na šířku oboustranného svodidla při zajištění možnosti uložení vedení technického vybavení. V místech přechodu pro chodce má být nejméně 2,25m. Střední dělicí pás může tvořit také řada ostrůvků. Za dělicí pás není považován samostatný ostrůvek do délky 25 m.
dPpostranní dělicí pásnejméně 1,50 (1,00 ve stísněných poměrech)Mezi hlavním a přidruženým dopravním prostorem.Zvětší se podle urbanistických možností a potřeb uložení vedení technického vybavení, zeleně a případných ochranných a bezpečnostních zařízení.
cZzelený pás1,50 - 8,0Odděleni chodců a/nebo cyklistů od hlavního dopravního prostoru.V přidruženém dopravním prostoru. Ve stísněných podmínkách se připouští snížení šířky na 1,00 m.
bObezpečnostní odstup0,25, 0,50, 0,75 Nezbytný odstup dopravního pruhu určitého druhu od dopravního pruhu odlišného druhu nebo od pevné překážky. Hodnoty udává tabulka 4.U jízdního pruhu/pásu pro motorová vozidla se bezpečnostní odstup vkládá vně vodicího proužku. U jízdního pruhu pro cyklisty je vodicí proužek součástí bezpečnostního odstupu.
vDdělicí proužek0,50 Vyznačení rozmezí mezi sousedícími protisměrnými jízdními pruhy nebo pásy na směrově nerozdělených komunikacích (dvou i čtyřpruhových). Plní funkci nezvýšeného dělicího pásu; je vymezen dvěma podélnými čarami souvislými vodorovného dopravního značení. Doporučuje se užití reflexních dopravních knoflíků nebo zvýšených tvarovek.V odůvodněných případech může být součástí protisměrných jízdních pruhů. Na dvoupruhové komunikaci musí být doprovázen zákazem předjíždění.
vvodicí proužek0,50; 0,25 Na vnějších stranách směrově nerozdělené místní komunikace. S funkcí odvodňovacího proužku u obrubníku nebo na rozhraní jízdního a parkovacího pruhu.Na rozhraní jízdního pruhu s přídatnými pruhy se nezřizuje, pokud nemá funkci odvodňovacího proužku.
v1vodicí proužek0,50; 0,25 Vnější vodicí proužek směrově rozdělené místní komunikace. S funkcí odvodňovacího proužku obrubníku.Na rozhraní jízdního pruhu s přídatnými pruhy se nezřizuje, pokud nemá funkci odvodňovacího proužku.
v2vodicí proužek0,50; 0,25 Vnitřní vodicí proužek směrově rozdělené místní komunikace.

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin