Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vodovodní přípojka

RSS
Změněno 22.11.2010 22:05 uživatelem M.Stáhalík Kategorizováno jako Normy, Stavebnictví
Níže uvedené body shrnují technické požadavky na vodovodní přípojku stavby k veřejné síti. Případné další požadavky konzultujte s vaší vodárenskou společností.

 1. Zásady pro navrhování, provádění a opravy vodovodních přípojek stanoví ČSN 75 5411 (2006).
 2. Vodovodní přípojka se navrhuje a provádí ve spolupráci s provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu.
 3. Pro jednoho odběratele vody z veřejného vodovodu má být navržena jedna vodovodní přípojka.
 4. V případě, že vodovod pro veřejnou potřebu není jediným zdrojem vody pro vnitřní vodovod, musí být přívod vody z vodovodní přípojky ukončen volným výtokem podle ČSN EN 1717.
 5. Doporučené ochranné pásmo vodovodní přípojky je 1,5 m od vnějšího líce stěny na obě strany. Ochranné pásmo nesmí být zastavěné a musí být přístupné pro případné opravy.
 6. Vodovodní přípojka se dimenzuje podle ČSN 73 6655. Při stanovování průtoku a jmenovité světlosti potrubí se musí přihlédnout také k ČSN 73 0873. Celá vodovodní přípojka po uzávěr před vodoměrem se má navrhovat o jedné jmenovité světlosti.
 7. Na potrubí vodovodu se přípojky napojují pomocí navrtacího pasu s uzávěrem a se zemní teleskopickou soupravou (do DN 50), napojení větších dimenzí se řeší pomocí odbočky se šoupětem.
 8. Vodovodní přípojka se navrhuje z jednoho druhu materiálu. Pro její realizaci se přednostně používá vinutý vysokohustotní polyetylén HDPE PE 100 SDR 17 PN 10, případně HDPE PE 80 SDR 11 PN 12,5 , odpovídající rozměry a technickými parametry ČSN EN 12 201. V případě křížení komunikace nebo obdobně namáhané plochy musí být potrubí přípojky umístěno v chráničce (korugované chráničky HDPE).
 9. V souběhu s potrubím je třeba (vedle potrubí nebo lépe na potrubí) uložit identifikační kovový vodič - např. měděný izolovaný vodič CY o průřezu 4 mm2. U navrtacího pasu musí být vodič smyčkou vyveden cca 50 cm nad terén a následně volně uložen do poklopu uzávěru, u vodoměrné soustavy pak vyveden pod poklop vodoměrné šachty nebo ukončen u vodoměrné sestavy v domě.
 10. Vodovodní přípojka se navrhuje tak, aby byla co nejkratší a vedena pokud možno kolmo na připojovaný objekt bez zbytečných lomů trasy.
 11. Potrubí se navrhuje ve sklonu min. 3 ‰ a má pokud možno stoupat směrem k vnitřnímu vodovodu.
 12. Při křížení se stokou nebo jiným potrubím dopravujícím zdraví škodlivé látky má být přípojka uložena nad nimi. Nelze-li tento požadavek splnit, musí se navrhnout na ochranu technická opatření (např. uložení přípojky v místě křížení do chráničky s minimálním přesahem 2 m na každou stranu, při křížení pod komunikací s vyvedením chráničky 1m za okraje komunikace). Při souběhu a křížení vodovodní přípojky s ostatními sítěmi technického vybavení je třeba dodržet požadované vzdálenosti dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání technických sítí.
 13. Vodovodní přípojka se ukládá do nezámrzné hloubky. Nezámrzná hloubka pro uložení potrubí se pohybuje od 1,5 m (štěrkové a skalnaté zeminy) do 1,2 m (hlinité zeminy). Kamenné nebo betonové zpevnění povrchu se do krytí započítává polovinou své tloušťky. V případě, že krytím potrubí nelze vyloučit zamrznutí eventuelně ohřátí vody v potrubí, lze dodržení této podmínky splnit odpovídajícím zateplením přípojky.
 14. Prostup potrubí zdmi základů budov musí být zabezpečen tak, aby při stavbě nebo opravě přípojky nebyla trvale narušena izolace zdiva proti vlhkosti. Na přípojku se nesmí připojit uzemnění silnoproudých el.zařízení.
 15. Tlaková zkouška vodovodní přípojky se provádí podle ČSN EN 805 nebo ČSN 75 5911.
 16. Vodoměr je součástí vodoměrné sestavy ve složení: spojka, kulový ventil, redukce, uklidňovací kus, vodoměr, uklidňovací kus, redukce, kulový ventil s odvodněním, zpětná klapka. Umístěn musí být ve vodorovné poloze.
 17. Umístění vodoměrné sestavy na vodovodní přípojce se navrhuje v následujícím pořadí:
  • u podsklepených nemovitostí, do max.vzdálenosti 10 m od zásobovacího řadu, v suchém a větraném suterénu nejdále 2,0 m od obvodového zdiva budovy. Vodoměr musí zůstat volně přístupný, umístěný v rozmezí 0,20 m - 1,2 m nad podlahou,
  • nelze-li vodoměr osadit dle předchozího, a při vzdálenosti nemovitosti od zásobovacího řadu delší než 10 m, do venkovní vodoměrné šachty umístěné mimo komunikaci, na neveřejném pozemku, je-li to technicky možné. Min.vnitřní půdorysný rozměr šachty 120 x 90 cm, výška 120 - 150 cm (mimo vstupního komínku výšky 20 – 30 cm). Min. průměr kruhové šachty 120 cm, výška 120 - 150 cm (mimo vstupního komínku výšky 20 – 30 cm). Vstupní otvor (60x60 cm) musí být vždy volně přístupný, zajištěný poklopem stejného rozměru o max. váze 15 kg. Ve vodoměrné šachtě smí být umístěno pouze vodovodní potrubí, armatury a vodoměr.
  • u staré zástavby a nepodsklepených čelních stran nemovitostí, do max. vzdálenosti 10 m od zásobovacího řadu, do šachtičky umístěné v podlaze průchodu nebo chodby. Požadovaný rozměr vnitřní šachty 60 x 90 cm, hloubka 60 cm. Vstupní otvor (60x60 cm) musí být vždy volně přístupný, zajištěný poklopem stejného rozměru o max. váze 15 kg.
  • u nepodsklepených čelních stran nemovitostí, do max.vzdálenosti 10 m od zásobovacího řadu, do niky ve vytápěném prostoru nemovitosti. Min. požadovaný rozměr niky délka 70 cm, výška 40 cm a hloubka 20 cm. Vodoměry se nesmí umísťovat do nevytápěných garáží a skladů, vodoměrné šachty nesmí být navrhovány do komunikací, pod parkovištěm apod. Předpokládá se, že na každé vodovodní přípojce, těsně za hranicí nemovitosti bude zřízena vodoměrná šachta.
 18. Vodoměrná šachta, tak jako vodovodní přípojka, musí být chráněná proti mrazu a musí být vodotěsná. Požadavek na zateplení se týká zejména vstupního poklopu. Při návrhu žebříku nebo stupadel je třeba dodržet požadavky ČSN 74 3282.
 19. Vodoměr se osazuje až po dokončení přípojky, jejím vyčištění a úspěšném provedení tlakové zkoušky. Při umístění do šachty až po jejím stavebním dokončení.
 20. Vodoměr ve směru přítoku pitné vody musí být opatřen plombou v místě připojovací matice.


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin