Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Požadavky na stavby - osoby s omezenou schopností pohybu

RSS
Změněno 17.06.2010 11:22 uživatelem Hradil Kategorizováno jako Nekategorizované
Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (369/2001 Sb.) se týká těchto druhů staveb:

  1. bytových domů obsahujících více než tři samostatné byty
  2. domů s byty zvláštního určení a domů zvláštního určení, staveb a zařízení ústavního charakteru určených pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (stavby pro sociální péči)
  3. občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností
  4. staveb, v nichž se předpokládá zaměstnávání více jak 20 osob, pokud provoz v těchto stavbách umožňuje zaměstnávat osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
  5. staveb určených pro zaměstnávání osob s těžkým zdravotním postižením
  6. škol, předškolních zařízení a školských zařízení

Do těchto staveb musí být alespoň jeden vstup v úrovni komunikace pro pěší bez vyrovnávacích stupňů. Brání-li tomuto řešení závažné technické důvody, může být vyrovnání výškového rozdílu řešeno šikmou rampou, popřípadě zvedacím zařízením (bezbariérový přístup).

Přístup ke stavbám dle bodu 3, 5 a 6 se musí pro zrakově postižené osoby vytýčit přirozenými nebo umělými vodicími liniemi nebo akusticky.

Na všech vyznačených odstavných a parkovacích plochách pro osobní motorová vozidla musí být vyhrazen nejméně následující počet stání pro vozidla zdravotně postižených osob:
  • jedno stání při celkovém počtu méně než dvacet stání
  • dvě stání při celkovém počtu dvacet až čtyřicet stání
  • 5% stání při celkovém počtu přesahujícím čtyřicet stání; procentuální podíl vyhrazených stání se zaokrouhluje na celá čísla směrem nahoru

Vyhrazená stání musí být označena mezinárodním symbolem přístupnosti a k těmto vyhrazeným stáním musí být zajištěn bezbariérový přístup z komunikace pro pěší.

Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin