Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,0 sekund a získáno 30 výsledků.

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení — 11,1%

[...] projektová dokumentace - části: A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situace stavby D. Dokladová část E. Zásady organizace výstavby F. Dokumentace objektu Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až F členené na jednotlivé položky, přičemž rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. A. Průvodní zpráva a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma (fyzické osoby), [...]

Vyhláška 50/1978 Sb. — 7,8%

[...] způsobilosti v elektrotechnice Změna: 98/1982 Český úřad bezpečnosti práce podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a Český báňský úřad podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), a podle § 10 písm. a) zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a rozšíření dozoru státní báňské správy, stanoví v dohodě s Českou odborovou radou a ostatními ústředními orgány: I. oddíl Úvodní ustanovení § 1 Vyhláška stanoví [...]

Vodovodní přípojka — 6,9%

[...] vodovodu se přípojky napojují pomocí navrtacího pasu s uzávěrem a se zemní teleskopickou soupravou (do DN 50), napojení větších dimenzí se řeší pomocí odbočky se šoupětem. Vodovodní přípojka se navrhuje z jednoho druhu materiálu. Pro její realizaci se přednostně používá vinutý vysokohustotní polyetylén HDPE PE 100 SDR 17 PN 10, případně HDPE PE 80 SDR 11 PN 12,5 , odpovídající rozměry a technickými parametry ČSN EN 12 201. V případě křížení komunikace nebo obdobně namáhané plochy musí být potrubí přípojky umístěno v chráničce (korugované chráničky HDPE). V souběhu s [...]

Přenos DWG výkresů a ukládání výkresů do nižších verzí — 5,1%

[...] Pro přenos DWG výkresů AutoCADu na jiný počítač (např. kooperantům) a pro jejich případné ukládání do formátu nižší verze AutoCADu (do starší verze nebo z profesní do holé verze AutoCADu) platí několik jednoduchých zásad, kterých je dobré se v praxi držet. Kompletnost Nejčastějších chybou při předávání DWG výkresů je nekompletnost. Předání elektronické podoby výkresu zdaleka neznamená jen nakopírování jednoho souboru s příponou .DWG. Výkres AutoCADu může být (a zpravidla je) závislý na řadě dalších souborů, [...]

Ochranná pásma podél tras inženýrských sítí — 5,1%

[...] svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení od krajních vodičů a mění se podle napětí: nad 1kV do 35 kV - 7 m nad 35 kV do 110 kV - 12 m nad 110 kV do 220kV - 15 m nad 220 kV do 440 kV - 20 m nad 440 kV - 30 m V ochranném pásmu venkovního vedení je zakázáno zřizovat stavby, umisťovat konstrukce, uskladňovat hořlavé a výbušné látky, vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad 3 m, v ochranném pásmu podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o [...]

Stropní konstrukce — 4,1%

[...] Požadavky kladené na stropy (vodorovné nosné konstrukce): statické únosnost stropu (přenášení zatížení do svislých podpor) tuhost stropu (ztužení proti vodorovným silám, např. vítr) průhyby stropu (trhliny, podhledy) izolační tepelně zvukově (zvuk šířený vzduchem, kročejový zvuk, chvění a otřesy) odolnost proti požáru estetická a architektonická (dispozice) Rozdělení stropních konstrukcí A) Železobetonové deskové stropy Varianty uložení: Desky uložené v 1 směru prostě uložené d [...]

Montované stropy — 3,7%

[...] napadení Nosníkové stropy s keramickými deskami (vložkami): Tradiční systém - vložení keramických prvků do nosníků (na sucho, na maltu) Miako nosníky (uloženy na nosných stěnách), vzdálenost Porotherm-525;625; Hodonín-600mm kladou se do malty, zajištění stability-svaření vyčnívajících prutů vložky Miako (tvar:Hodonín,Porotherm) vkládají se na sucho, vše se pak zmonolitní dobetonováním (beton 20-50mm) Hurdis Podobné Miaku, vzdálenost nosníků 1100-1300 mm. Desky : šikmé nebo rovné čela(rozměry 1000-1200,250,80mm) Nosníky : ocelové válcované [...]

Ochranná pásma podél dopravních staveb — 3,7%

[...] povinen při umístění a odstranění tohoto zařízení na cizí nemovitosti uvést nemovitost při ukončení prací do původního stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčené nemovitosti. Pozemní komunikace Vymezení ochranných pásem u silnic, dálnic a místních komunikací stanovuje zákon číslo 13/1997 Sb o pozemních komunikacích ("Silniční zákon" -v aktuálně platném znění zákona č. 347/2009 Sb.) Ochranné pásmo dálnic, silnic a místních komunikací řeší §30: K ochraně dálnice, [...]

Proslunění a denní osvětlení — 3,2%

[...] místností. Pozn. Mezi obytné místnosti se nepočítají místnosti s plochou menší než 8 m 2 a kuchyně do 12 m 2 . Je vhodné zajistit proslunění i pro kmenové učebny škol, denní místnosti mateřských škol a jeslí nebo pro lůžkové pokoje zdravotnických zařízení. Vždy je však třeba dbát i na to, aby se sluneční záření nestalo obtěžujícím - tedy je třeba uvažovat i ochranu před nadměrnými tepelnými zisky. Aby mohla být místnost považována za prosluněnou je nutné splnit následující podmínky: doba proslunění se zjišťuje v tzv. kritickém bodě, který se nachází v rovině vnitřního [...]

Mapový list — 2,8%

[...] sloupce odděleným od čísla vrstvy pomlčkou (číslování probíhá od severovýchodního rohu ve směru os od 0 do 9) Mapový list 1:2000 vznikne rozčtvrcením listu 1:5000. Označuje se číslem mapy 1:5000 doplněným číslem 1 až 4 odděleným lomítkem (označení po vrstvách) Mapový list 1:1000 vznikne rozčtvrcením listu 1:2000. Označuje se číslem mapy 1:2000 doplněným číslem 1 až 4 bez oddělení (označení po vrstvách) Mapový list 1:500 vznikne rozčtvrcením listu 1:1000. Označuje se číslem mapy 1:1000 doplněným číslem 1 až 4 bez oddělení (označení po vrstvách) Mapový list 1:250 vznikne [...]

Zkratky příkazů AutoCADu — 2,8%

[...] uživatelského rozhraní CUI . Stačí v dialogu CUI myší přetáhnout zvolený příkaz ze seznamu nahoru do větve Klávesové zkratky > Klávesové zkratky . Pak mu v okně vpravo přiřadíte horkou klávesu, resp. kombinaci kláves - např. Ctrl+Alt+P . Stisk zkratky spustí akci rovnou, není třeba použít Enter. Příkazová makra v LISPu Dalším způsobem tvorby zkratek je nadefinování vlastních LISP funkcí pomocí (defun C:PŘÍKAZ) . Funkce v AutoLISPu resp. VisualLISPu mohou obsahovat složité aplikace, ale i jednoduchá makra. Text programu (naprogramovaný kód) je potřeba uložit do [...]

Krovy — 2,3%

[...] krokve. Podle typu krytiny nese střešní plášť laťování nebo bednění. Sloupy pod vaznicemi se kotví do vazného trámu nebo do stropu v místě nad podpěrou (nosnou stěnou nebo pilířem). Krokve, které podepírají laťování, jsou od sebe vzdáleny 0,9 až 1,2 m. Kladou se kolmo na okap a jsou osazeny na vaznicích. Vaznice je podepřena sloupy vzdálenými 3 až 4,5 m, tj. pod každou třetí až čtvrtou krokví. Sloupky bývají většinou čtvercového průřezu a do vaznic a vazných trámů se čepují nebo zapouštějí. Soustava krokví se [...]

Praktická příručka DWF — 2,3%

[...] základní informace o formátu DWF a měla by pomoci při prvních krocích uživatelům a osobám přicházejícím do styku s tímto formátem. Co je to DWF DWF (Design Web Format) je otevřený souborový formát podporující a integrující data z různých CAD systémů do jediného formátu. V DWF souborech lze odměřovat vzdálenosti, vytvářet připomínky, poznámky a tyto pak zpětně načíst do projektu pro zapracování. V podstatě se jedná o projektantskou obdobu výměnného formátu PDF (Portable Document Format) . DWFx je novější verze formátu [...]

Rekonstrukce a poruchy budov — 2,3%

[...] překladů připravit úložné plochy – beton , zdivo po zatvrdnutí z jedné strany vysekat drážku (maximálně do poloviny zdi), do kterého uložíme I profil či jiný nosník (dle statického výpočtu) nad překlad provedeme vyklínování a dozdění vysekáme drážku a osadíme překlad z druhé strany po zatvrdnutí vybouráme celý otvor a upravíme ostění Zřizování otvorů velké šířky: Dodatečné zřizování otvorů velkých šířek vyžaduje statický výpočet a provedení rozsáhlého podchycení vysekání průrazů zdiven (cca 10 cm nad novým překladem) postavení dvou řad stojek [...]

Seznam ČSN pro 268/2009 Sb. — 2,3%

[...] elektrické rozvody § 35 ČSN EN 12007-1 Zásobování plynem. Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně. Část 1 : Všeobecné funkční požadavky. ČSN EN 12007-2 Zásobování plynem. Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně. Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 barů včetně). ČSN EN 12007-3 Zásobování plynem. Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do [...]

Často kladené otázky k programu AutoCAD (FAQ) — 2,3%

[...] MBUTTONPAN na 1. AutoCAD neotevře DWG výkres z novější verze. Nové verze umí ukládat i implicitně do starších formátů. Popř. použíjte bezplatný konverzní nástroj DWG TrueView - viz Download . Jak načíst a spustit LISP utilitu AutoCADu? Použijte příkaz APLČTI pro načtení daného .LSP nebo .VLX souboru. Příkaz pro spuštění závisí na dané aplikaci. Viz podrobněji . Jak uložit blok výkresu do samostatného DWG? Příkazem PIŠBLOK exportujete interní blok do samostatného DWG - např. pro následné nahrání do [...]

Komíny a ventilační průduchy — 1,8%

A) KOMÍNY Základní funkcí je odvádění spalin od spotřebičů do ovzduší Funkce jednotlivých částí komínu : Pro zaústění spotřebičů do průduchu slouží sopouchy : měly by být přímé a co nejkratší jsou-li delší než 250 mm, měly by k průduchu stoupat pro vybírání zplodin hoření (sazí) slouží vybírací otvory : nesmí být zaústěny do obytné místnosti, ani skladu hořlavin min. velikost 125 x 250 mm; musí být přístupné musí být opatřeny uzavíratelnými dvířky pro vymetání průduchu slouží vymetací otvory (umisťují se [...]

Šířkové uspořádání místních komunikací — 1,8%

[...] chodce. Nejméně 2 pruhy (1‚50m). V odůvodněných případech 1 pruh. Bezpečnostní odstup viz tabulka 4. d střední dělicí pás nejméně 3,00nejméně 2,00nejméně 1,50 (1,00 ve stísněných poměrech ve funkčních skupinách B C) Na rychlostních komunikacích.Na sběrných komunikacíchNa obslužných komunikacích, Na dvou i čtyřpruhových komunikacích ve směrových obloucích pro oddělení protisměrných jízdních pruhů (možno nahradit betonovým svodidlem). Ve stísněných poměrech možno šířku zmenšit až na šířku oboustranného svodidla při zajištění možnosti uložení vedení technického vybavení. [...]

Ploché střechy — 1,8%

Ploché střechy jsou konstrukce nesklonité, nebo se sklonem do 10° = 17%, který může být vně, nebo dovnitř půdorysu. Optimální sklon u obytných budov jsou 3%. Kolem vpustních okapů se zvětšuje na 5%, kvůli odtoku vody. Podle provozu dělíme ploché střechy na nepochůzné (nepochozí) a pochůzné (pochozí). Výhoda - jednodušší konstrukce Nevýhoda - malá životnost Jednoplášťové - vnitřní a vnější prostředí je odděleno buď jednou konstrukční vrstvou, nebo několika konstrukčními vrstvami, navzájem spojenými v jeden střešní plášť Dvouplášťové – vnitřní a vnější prostředí je [...]

Lumion — 1,4%

[...] a podobně. To je pochopitelně problém, pokud render trvá delší dobu. Víc možností se přesouvá přímo do prostředí programu Lumion, kde díky různým „filtrům“ a nastavením v režimu fotografie a videa obohatíte vizualizaci o zmíněné efekty grafických editorů. Ergonomické pro práci to může být jen díky zobrazení vizualizace v reálném čase. Pár jednoduchých příkladů těchto efektů: čočka kamery, zaostření, barevná saturace, sluneční paprsky. Efektů je samozřejmě celá řada a není cílem tohoto článku o nich pojednávat, vidět je můžete na stránkách výrobce a ve videích jako [...]

Konstrukční systémy — 1,4%

[...] stavitelství jsou sestaveny se svislých konstrukcí: nosných – statická funkce = přenos veškerého zatížení do základových konstrukcí; někdy mohou plnit zároveň funkci tepelně či zvukově izolační; zatížení stálá (hmotnost stavební konstrukce, stěny, podlahy, stropy atd.) a nahodilá (vybavení, osoby, sníh); nenosných – plní funkci dělící, často požadavky na zvukovou izolaci, zpravidla je označujeme jako příčky, nesou samy sebe a zatěžují stropní konstrukci; - podle konstrukčního uspořádání dělíme objekty pozemního stavitelství na stěnové, skeletové a haly Konstrukční systémy [...]

QR kód — 1,4%

[...] Blackberry), skenovacích softwarů i systémů pro správu dokumentů. Pro zakódování textové informace do obrázkového QR kódu lze použít online služby (např. Google Chart). QR Code bývá používán i pro označování výkresové dokumentace v oblasti CAD. Uložené textových informací do kódu zde má význam pro strojové čtení - buď v terénu, nebo (častěji) při následném dohledávání a indexování obsahu. Kód přečtou nejen mobily, ale hlavně různé desktopové a serverové aplikace - i z oscannovaných dat. Má tedy podobný význam jako klasické ("jednorozměrné") [...]

Revit a práce v síti — 1,4%

[...] důvodu časového tlaku). A teď jak rozdělit BIM model pro více uživatelů? Zkoušeli jsme dva přístupy - do stavebních celků a po patrech . Stavebními celky myslím fasádu, statiku (nosné části), podlahy, vnitřní příčky, vertikály, nábytek, zařizováky atd. Dělení po patrech je jasné, i tam je ale fasáda jako samostatná část. Typická patra jsou řešeny jako grupa, nakopírovaná do příslušných úrovní. Stejně tak i další části, které se opakují , je vhodné tvořit jako grupu kvůli rychlosti změn. Co se osvědčilo? Spíše stavební celky, je při tom jednodušší [...]

Ochranná pásma ve vodním hospodářství — 0,9%

[...] celé povodí nad místem odběru vody. Dříve platilo, že mimo zastavěná území se nesmí umisťovat stavby do vzdálenosti 50 m od katastrálních hranic rybníků a jezer a do [...]

Odvozená součást v Inventoru — 0,9%

[...] Vybereme naší sestavu. Nyní si nastavíme odebrání tělesa koule. Klikneme na tlačítko OK a vrátíme se zpět do sestavy. Nyní jsme vytvořili součást s vyříznutým prvkem. Samozřejmě lze tento prvek i dále upravovat. Můžeme upravit i základní tvary tvořící odvozenou součást. V takovém případě se úpravy promítnou do [...]

Nápověda - wiki formátování — 0,9%

[...] [++MainPage|root] Dev.MainPage nebo můj odkaz v jiném jmenném prostoru nebo root Přidejte ++ k odkazu pro odkaz do jiného jmenného prostoru, včetně root [http://www.cadforum.cz] nebo [http://www.cadforum.cz|Portál CAD Fórum] http://www.cadforum.cz nebo Portál CAD Fórum [email@server.com] nebo [email@server.com|kontaktujte nás] email@server.com nebo kontaktujte nás [c:Help.AutoCAD] nebo [c:Help.AutoCAD|Stránky kategorie 'AutoCAD'] Help.AutoCAD nebo Stránky kategorie 'AutoCAD' Odkazy [...]

Pojmy - byt, dům, nebytový prostor — 0,9%

[...] prostory nejsou příslušenství bytu 1) nebo příslušenství nebytového prostoru ani společné části domu, d) domem s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví taková budova, která je ve spoluvlastnictví podle tohoto zákona (dále jen "dům"), e) rozestavěným bytem místnost nebo soubor místností, určených v souladu se stavebním povolením k bydlení, pokud je rozestavěn v domě, který je alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, f) rozestavěným nebytovým prostorem místnost nebo soubor místností, určených v souladu [...]

AutoLISP a VisualLISP — 0,9%

[...] úvodních verzí. AutoLISP v AutoCADu obsahuje doplňkové funkce pro interaktivní vstup dat a pro přístup do výkresové databáze AutoCADu ( DWG ). VisualLISP (původně VitalLISP) byl do [...]

Ochranná pásma při ochraně přírody a krajiny — 0,9%

[...] chráněná území. Jsou to přírodovědecky nebo esteticky velmi významná nebo jedinečná území a člení se do následujících kategorií: národní parky chráněné krajinné oblasti národní přírodní rezervace přírodní rezervace národní přírodní památky přírodní památky V těchto územích je zakázáno povolovat a umisťovat nové stavby buď úplně, anebo některé typy staveb podle druhu zvláště chráněného území a jeho zóny. Je-li třeba zabezpečit zvláště chráněná území před rušivými vlivy z okolí, může být pro ně vyhlášeno ochranné pásmo, ve kterém lze vymezit činnosti a zásahy, které [...]

Lešení — 0,9%

[...] lešení nebo pokud lešení není provedeno v souladu s technickými podmínkami výrobce v případě, kdy je do normalizovaného lešení zakotveno zdvihací zařízení, kterým je přepravováno břemeno o hmotnosti vyšší než 100 kg, musí být posouzena alespoň příslušná část (věž) lešení technické podmínky výrobce – návod na montáž, použití a demontáž konkrétního typu lešení. Zpravidla obsahují návrhy konstrukcí lešení pro různá zatížení a velikosti lešení (rozvržení polí, pater, kotvení, úhlopříčné ztužení, únosnost podlah atd.). pro normalizovaná lešení příslušné normy ČSN Parametry [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin