Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,0 sekund a získáno 28 výsledků.

Mapový list — 16,3%

[...] rozčtvrcením listu 1:5000. Označuje se číslem mapy 1:5000 doplněným číslem 1 až 4 odděleným lomítkem (označení po vrstvách) Mapový list 1:1000 vznikne rozčtvrcením listu 1:2000. Označuje se číslem mapy 1:2000 doplněným číslem 1 až 4 bez oddělení (označení po vrstvách) Mapový list 1:500 vznikne rozčtvrcením listu 1:1000. Označuje se číslem mapy 1:1000 doplněným číslem 1 až 4 bez oddělení (označení po vrstvách) Mapový list 1:250 vznikne rozčtvrcením listu 1:1000. Označuje se číslem mapy 1:1000 doplněným číslem 1 až 4 bez [...]

K-Faktor — 13,3%

[...] dílů (v ohybu). Je definován jako poměr polohy neutrální osy plechu k tloušťce plechu. K-faktor = t / T kde: t = vzdálenost od vnitřní plochy k neutrální ose plechu T = tloušťka plechového materiálu Velikost přídavku na ohyb a zkrácení ohybu závisí na druhu materiálu, poloměru ohybu, úhlu ohybu, tloušťce materiálu popř. i na metodě provedení ohybu. Přídavek na ohyb Přídavek na ohyb (bend allowance, BA) je délka oblouku ohybu měřená podél neutrální osy materiálu. Přídavek na [...]

Rekonstrukce a poruchy budov — 13,3%

[...] Otvory s malou šířkou: v místě uložení budoucích překladů připravit úložné plochy – beton , zdivo po zatvrdnutí z jedné strany vysekat drážku (maximálně do poloviny zdi), do kterého uložíme I profil či jiný nosník (dle statického výpočtu) nad překlad provedeme vyklínování a dozdění vysekáme drážku a osadíme překlad z druhé strany po zatvrdnutí vybouráme celý otvor a upravíme ostění Zřizování otvorů velké šířky: Dodatečné zřizování otvorů velkých šířek vyžaduje statický výpočet a provedení rozsáhlého podchycení vysekání průrazů zdiven [...]

Ochranná pásma podél dopravních staveb — 9,2%

[...] ("Drážní zákon" - v aktuálně platném znění zákona č. 377/2009 Sb.) Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou u celostátní a regionální dráhy 60 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranice obvodu dráhy u celostátních drah vybudovaných pro rychlost vyšší jak 160 km/h – 100 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranice obvodu dráhy u vlečky 30 m od osy krajní koleje u speciální dráhy 30 m od hranic obvodu dráhy u tunelů speciální dráhy 35 m od osy krajní koleje u lanové dráhy 10 m od nosného [...]

Revit a práce v síti — 4,1%

[...] teď jak rozdělit BIM model pro více uživatelů? Zkoušeli jsme dva přístupy - do stavebních celků a po patrech . Stavebními celky myslím fasádu, statiku (nosné části), podlahy, vnitřní příčky, vertikály, nábytek, zařizováky atd. Dělení po patrech je jasné, i tam je ale fasáda jako samostatná část. Typická patra jsou řešeny jako grupa, nakopírovaná do příslušných úrovní. Stejně tak i další části, které se opakují , je vhodné tvořit jako grupu kvůli rychlosti změn. Co se osvědčilo? Spíše stavební celky, je při tom jednodušší předávání informací. [...]

Bpv - Balt po vyrovnání — 4,1%

Systém " Balt po vyrovnání " nebo také " Baltský po [...]

Ochranná pásma podél tras inženýrských sítí — 4,1%

[...] zákonem. Ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení od krajních vodičů a mění se podle napětí: nad 1kV do 35 kV - 7 m nad 35 kV do 110 kV - 12 m nad 110 kV do 220kV - 15 m nad 220 kV do 440 kV - 20 m nad 440 kV - 30 m V ochranném pásmu venkovního vedení je zakázáno zřizovat stavby, umisťovat konstrukce, uskladňovat hořlavé a výbušné látky, vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad 3 m, v ochranném pásmu podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti [...]

Stropní konstrukce — 3,1%

[...] Lx (Lx – rozpětí, d – tloušťka) vetknuté, spojité d = 1/30 Desky vyztužené křížem – podpory jsou po celém obvodu prostě uložené d = 1/75 (Lx + Ly) Lx/Ly vetknuté, spojité d = 1/105 (Lx + Ly) Minimální tloušťky desek (určeno empiricky): 5 cm (při rozpětí 6 cm (při rozpětí 1 – 1,5 m) 7 cm (při rozpětí > 1,5 m) B) Trámové stropy Historicky nejstarší. Trámy jsou kryty záklopem a mohou být opatřeny podbitím (podhledem). Patří mezi nosníkové stropy. Rozdělení: Jednoduchý trámový strop (SPALNÝ) Dřevěný strop polospalný Stropy železobetonové trámové – Při větších [...]

GPS — 3,1%

[...] určuje přesnou polohu v prostoru ze vzdáleností (zpoždění signálu) k družicím obíhajícím kolem Země po známých drahách. Tuto polohu pak přístroj zobrazí nebo zaznamená ve zvoleném souřadnicovém systému, standardně WGS84. Zlomem v praktickém využívání systému GPS byl 1. květen 2000. Do té doby byl signál zatížen záměrně vnášenou chybou, jejíž dekódování a odstranění bylo přístupné jen pro provozovatele systému, armádu USA. Tento princip nesl označení SA (selective availability, výběrová dostupnost) . Vypnutím SA se přesnost GPS zvýšila cca desetinásobně. Nejrozšířenější [...]

Vodovodní přípojka — 3,1%

[...] průtoku a jmenovité světlosti potrubí se musí přihlédnout také k ČSN 73 0873. Celá vodovodní přípojka po uzávěr před vodoměrem se má navrhovat o jedné jmenovité světlosti. Na potrubí vodovodu se přípojky napojují pomocí navrtacího pasu s uzávěrem a se zemní teleskopickou soupravou (do DN 50), napojení větších dimenzí se řeší pomocí odbočky se šoupětem. Vodovodní přípojka se navrhuje z jednoho druhu materiálu. Pro její realizaci se přednostně používá vinutý vysokohustotní polyetylén HDPE PE 100 SDR 17 PN 10, případně HDPE PE 80 SDR 11 PN 12,5 , odpovídající rozměry a technickými [...]

Ochranná pásma podél tras telekomunikačních sítí — 3,1%

[...] rozhodnutí vydaného podle stavebního zákona. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po obou stranách krajního vedení. Podzemním komunikačním vedením se rozumí kabelové vedení, včetně kabelových souborů a zařízení uložených pod povrchem země a kabelových rozvaděčů umístěných nad úrovní terénu. Kabelovými soubory a zařízeními jsou zejména spojky, kabelové doplňky, průběžné zesilovače, opakovače, zařízení k ochraně kabelu před korozí, před přepětím, zařízení pro tlakovou ochranu kabelu, ochranné trubky kabelů. Vytyčovacími body podzemního komunikačního [...]

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení — 2,0%

[...] stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby pred negativními účinky provádění stavby a po jejím dokoncení, resp. jejich minimalizace, l) způsob zajištení ochrany zdraví a bezpecnosti pracovníků, pokud není uveden v části F. Mechanická odolnost a stabilita Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek a) zřícení stavby nebo její části, b) vetší stupeň nepřípustného přetvoření, c) poškození jiných cástí stavby nebo technických zarízení anebo instalovaného vybavení v důsledku [...]

Proslunění a denní osvětlení — 2,0%

[...] jednoduchá kontrola jejího natočení vzhledem ke světovým stranám. Fasáda objektu bude osluněna dne 1.3. po dobu minimálně 90 minut pokud její normála a severní směr svírají úhel větší než 62°. Toto pravidlo však platí pouze pro situaci bez dalších vnějších stínících překážek. Pouhý správný náklon fasády však mnohdy nestačí. Slunečním paprskům se do cesty často staví další překážky v podobě okolních budov, terénu nebo konstrukcí vlastní budovy. Takovými stínícími konstrukcemi jsou nejčastěji předsazené konstrukce balkónů a lodžií nebo různé svislé překážky po [...]

Vyhláška 50/1978 Sb. — 2,0%

[...] Pracovníci znalí Pracovníci znalí jsou ti, kteří mají ukončené odborné vzdělání uvedené v příloze 2 a po zaškolení složili zkoušku v rozsahu stanoveném v § 14 odst. 1. Zaškolení a zkoušku uvedené v odstavci 1 je povinna zajistit organizace. Obsah a délku zaškolení stanoví organizace s ohledem na charakter a rozsah činnosti, kterou mají pracovníci vykonávat. Dále je povinna zajistit nejméně jednou za tři roky jejich přezkoušení. Zaškolení provede organizací pověřený pracovník s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti, kterou mají pracovníci vykonávat. Zkoušení [...]

Nápověda - wiki formátování — 2,0%

[...] ====Pod-podnadpis==== Pod-podnadpis =====Pod-pod-podnadpis===== Pod-pod-podnadpis {t:PageToTransclude} Displays the content of PageToTransclude from the same namespace, in-place {t:OtherNS.PageToTransclude} [...]

Nejpoužívanější CAD formáty — 2,0%

[...] Part FMZ - FormZ Project G — BRL-CAD Geometry, Pro/Engineer Granite GERBER - Gerber CNC file GRB - T-FLEX CAD File GTC - GRAITEC Advance file format IAM - Autodesk Inventor Assembly ICD - IronCAD 2D CAD file IDW - Autodesk Inventor Drawing IFC - buildingSMART pro sdílení AEC a FM dat IGES , IGS - Initial Graphics Exchange Specification IPN — Autodesk Inventor Presentation IPT — Autodesk Inventor Part JT - JT, výměnný a publikační formát MAX - Autodesk 3ds Max scéna MI - CoCreate Modeling Model - CATIA V4 part document NEU - Pro/Engineer Neutral PAR — [...]

Nezámrzná hloubka — 2,0%

[...] zdravých hornin, vnitřní základy vytápěných budov na 500 mm u soudržných namrzavých s HPV min 2,0m po UT na 1000 mm u soudržných namrzavých s HPV menší než 2,0m po [...]

Hlavní stránka — 1,0%

[...] návodů, postupů a příruček z oblasti CAD a projekce. Obsah stránek na tomto webu (včetně této) může po přihlášení vytvářet a editovat kterýkoliv [...]

Lešení — 1,0%

[...] rovinách kotvení, zejména v místech křížení úhlopříčného podélného ztužení, ve vzdálenosti nejvýše po 8 polích všechny krajní sloupky a nejméně [...]

BOZP — 1,0%

[...] kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 den celkový plánovaný objem [...]

Komíny a ventilační průduchy — 1,0%

[...] nedošlo k rozpadání zdiva pro správnou funkci komínu je důležitá tzv. účinná výška (výška od sopouchu po komínovou hlavu), která se podílí na zajištění [...]

Krovy — 1,0%

[...] obvodovou nosnou stěnu, nazývá se pozednice. Ta roznáší váhu krovu na obvodovou stěnu a je podepřena po celé své délce, proto se klade naplocho. Plocha [...]

Technologická schémata P&ID — 1,0%

[...] zobrazují veškerá potřebná zařízení od armatur přes tepelné výměníky, čerpadla, ventilátory, dopravníky až po nejrůznější měřidla a ovládací prvky. Pro [...]

Ploché střechy — 1,0%

[...] Ochranná vrstva – brání poškození vodotěsné vrstvy škodlivými účinky větru, slunečního záření, chůzi po střeše nepochůzné – antireflexní vrstva PVAc, [...]

Projektová dokumentace — 1,0%

[...] použité technologie DSPS - dokumentace skutečného provedení stavby - zachycení konečného stavu stavby po jejím dokončení Viz též Projektová dokumentace [...]

QR kód — 1,0%

[...] vložení QR kódů do DWG výkresů AutoCADu je nadstavbová aplikace CADstudio ImgConvert - příkaz IMGQRCODE. po zadání textu vytvoří kód přímo ve výkresu, [...]

Modelování parametrických sestav — 1,0%

[...] stupně volnosti ( degree of freedom ). Každá komponenta v nezavazbeném stavu má 6 stupňů volnosti (po třech pro posunutí a rotaci v jednotlivých [...]

Montované stropy — 1,0%

[...] stropní konstrukce a monolitické dobetonávky montovaná část (vyrobená na objednávku) má nosnou výztuž, po osazení se vyplní (polystyren) a dobetonují [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin