Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení

RSS
Změněno 05.09.2010 13:01 uživatelem M.Stáhalík Kategorizováno jako Normy, Stavebnictví
Podle vyhlášky ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb. jsou následující projekční dokumenty povinnou součástí žádosti o stavební povolení (podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona), pro ohlášení stavby, nebo pro oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení (podle § 117 odst. 2 stavebního zákona).

Povinná projektová dokumentace - části:

 • A. Průvodní zpráva
 • B. Souhrnná technická zpráva
 • C. Situace stavby
 • D. Dokladová část
 • E. Zásady organizace výstavby
 • F. Dokumentace objektu

Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až F členené na jednotlivé položky, přičemž rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

A. Průvodní zpráva

 • a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektu nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, dále jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel,
 • b) údaje o dosavadním využití a zastavenosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích,
 • c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,
 • d) informace o splnění požadavku dotčených orgánů,
 • e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu,
 • f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona,
 • g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území,
 • h) předpokládaná lhůta výstavby včetne popisu postupu výstavby,
 • i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí a ostatní (v tis. Kč), dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových.

B. Souhrnná technická zpráva

viz též osnova technické zprávy k projektu RD
 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení
  • a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně,
  • b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemku s ní souvisejících,
  • c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch,
  • d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
  • e) rešení technické a dopravní infrastruktury vcetne rešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území,
  • f) vliv stavby na životní prostredí a rešení jeho ochrany,
  • g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací,
  • h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace,
  • i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém,
  • j) členení stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory,
  • k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby pred negativními účinky provádění stavby a po jejím dokoncení, resp. jejich minimalizace,
  • l) způsob zajištení ochrany zdraví a bezpecnosti pracovníků, pokud není uveden v části F.
 2. Mechanická odolnost a stabilita
  Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek
  • a) zřícení stavby nebo její části,
  • b) vetší stupeň nepřípustného přetvoření,
  • c) poškození jiných cástí stavby nebo technických zarízení anebo instalovaného vybavení v důsledku vetšího přetvoření nosné konstrukce,
  • d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.
 3. Požární bezpečnost
  • a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu,
  • b) omezení rozvoje a šírení ohně a kouře ve stavbě,
  • c) omezení šíření požáru na sousední stavbu,
  • d) umožnění evakuace osob a zvířat ,
  • e) umožnění bezpecného zásahu jednotek požární ochrany.
 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí
 5. Bezpečnost pri užívání
 6. Ochrana proti hluku
 7. Úspora energie a ochrana tepla
  • a) splnění požadavku na energetickou nárocnost budov a splnení porovnávacích ukazatelu podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov,
  • b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby.
 8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
  • údaje o splnení požadavku na bezbariérové řešení stavby.
 9. Ochrana stavby pred škodlivými vlivy vnějšího prostredí
  • radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpecnostní pásma apod.
 10. Ochrana obyvatelstva
  • splnění základních požadavků na situování a stavební rešení stavby z hlediska ochrany
   obyvatelstva.
 11. Inženýrské stavby (objekty)
  • a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod,
  • b) zásobování vodou,
  • c) zásobování energiemi,
  • d) rešení dopravy,
  • e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav,
  • f) elektronické komunikace.
 12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbe vyskytují)
  • a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zarízení,
  • b) popis technologie výroby,
  • c) údaje o počtu pracovníků,
  • d) údaje o spotřebě energií,
  • e) bilance surovin, materiálu a odpadu,
  • f) vodní hospodářství,
  • g) řešení technologické dopravy,
  • h) ochrana životního a pracovního prostredí.

C. Situace stavby

 • a) situace širších vztahů stavby a jejího okolí, zakreslená do mapového podkladu zpravidla
  v měřítku 1:5000 až 1:50000 s napojením na dopravní a technickou infrastrukturu a
  s vyznačením ochranných, bezpecnostních a hlukových pásem,
 • b) koordinační situace stavby (zastavovací plán) zpravidla v měřítku 1:1000 nebo 1:500, u
  rozsáhlých velkoplošných staveb postačí měřítko 1:5000 nebo 1:2000; u změny
  stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové
  zóně v měřítku 1:200. Na koordinační situaci zpracované na podklade snímku
  z katastrální mapy se vyznačují hranice pozemku a jejich parcelní císla, zakresluje se
  umístění stavby s vyznačením vzdálenosti od hranic sousedních pozemku a staveb na
  nich, stávajících a navrhovaných pozemních a inženýrských objektů, přípojek na
  technickou infrastrukturu, s řešením dopravy včetně dopravy v klidu, s vyznačením
  ochranných a bezpečnostních pásem, výškových kót, geologických sond, hranice
  staveniště a případných dalších záborů a úprav pro osoby s omezenou schopností
  pohybu a orientace na komunikacích,
 • c) u výrobních staveb se dokládá souhrnné technologické schéma, schéma rozvodu energií,
  základní schéma rozvodu vody a čištění odpadních vod,
 • d) návrh vytycovací sítě stavby zpracovaný v souladu s právními predpisy vydanými
  k provedení zákona o zeměměřičství.

D. Dokladová cást

 • a) stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové
  dokumentace,
 • b) průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií.

E. Zásady organizace výstavby

 1. Technická zpráva
  • a) informace o rozsahu a stavu stavenište, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení,
   trvalé deponie a mezideponie, príjezdy a prístupy na staveniště,
  • b) významné síte technické infrastruktury,
  • c) napojení stavenište na zdroje vody, elektriny, odvodnění staveniště apod.,
  • d) úpravy z hlediska bezpecnosti a ochrany zdraví tretích osob, vcetne nutných úprav pro
   osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,
  • e) usporádání a bezpecnost stavenište z hlediska ochrany verejných zájmu,
  • f) rešení zarízení stavenište vcetne využití nových a stávajících objektu,
  • g) popis staveb zarízení stavenište vyžadujících ohlášení,
  • h) stanovení podmínek pro provádení stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdraví, plán
   bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci na staveništi podle zákona o zajištení dalších
   podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pri práci,
  • i) podmínky pro ochranu životního prostředí pri výstavbe,
  • j) orientacní lhuty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů.
 2. Výkresová cást
  • a) celková situace stavby se zakreslením hranice stavenište a staveb zarízení stavenište,
  • b) vyznačení přívodu vody a energií na stavenište, jejich odberových míst, vyznacení
   vjezdu a výjezdu na stavenište a odvodnení stavenište.

F. Dokumentace stavby (objektu)

Dokumentace objektu a provozních souboru stavby se zpracovává pro jednotlivé objekty nebo provozní soubory samostatne v clenení:
 1. Pozemní (stavební) objekty
 2. Inženýrské objekty
 3. Provozní soubory stavby

1. Pozemní (stavební) objekty

 • 1.1. Architektonické a stavebně technické rešení
 • 1.1.1. Technická zpráva
  • a) úcel objektu,
  • b) zásady architektonického, funkčního, dispozicního a výtvarného rešení a rešení
   vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení prístupu a užívání objektu osobami
   s omezenou schopností pohybu a orientace,
  • c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavené plochy, orientace, osvetlení a
   oslunení,
  • d) technické a konstrukcní rešení objektu, jeho zduvodnení ve vazbe na užití objektu a
   jeho požadovanou životnost,
  • e) tepelne technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvoru,
  • f) zpusob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a
   hydrogeologického pruzkumu,
  • g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostredí a rešení prípadných negativních úcinku,
  • h) dopravní rešení,
  • i) ochrana objektu pred škodlivými vlivy vnějšího prostredí, protiradonová opatrení,
  • j) dodržení obecných požadavku na výstavbu.
 • 1.1.2. Výkresová část
  • a) půdorysy základu v měřítku 1:100, popřípadě 1:200, se zakreslením jejich konstrukce,
   umístení šachet, prubehu kanálku, přípojek inženýrských sítí a jejich výškového rešení,
   hladiny spodní vody, navržení izolací proti spodní vode nebo zemní vlhkosti, proti
   pronikání radonu z podloží podle potřeby,
  • b) pudorysy jednotlivých podlaží a střechy v měřítku 1:100, popřípadě 1:200, vyjadřující
   architektonické a stavební řešení ve zvoleném konstrukčním systému s uvedením
   způsobu jejich užívání, popřípade funkčního určení a základních rozmeru místností,
   prostoru a hlavních konstrukcí, rozmeru prvku výplní otvoru, u pudorysu strechy polohu
   okapu a svodu a s vyznačením technického vybavení budovy, vcetne rešení zázemí pro
   osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,
  • c) rezy v merítku 1:100, popřípadě 1:200, se schématickým vyznacením nosných
   konstrukcí, výškových kót jednotlivých podlaží, úprav vstupu, puvodního i upraveného
   terénu, vztažených k nadmořské výšce prvního nadzemního podlaží,
  • d) pohledy, schématicky dokumentující celkové architektonické rešení s vyznacením
   architektonických prvku jako jsou balkony, lodžie, arkýre apod.; u zmen staveb i
   pohledy stávajícího stavu,
  • e) výkresy prípojek na verejné rozvodné síte a kanalizaci,
  • f) výkresy napojení na verejné komunikace, rešení dopravy v klidu,
  • g) výkresy úprav na komunikacích pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
   v merítku 1:100 nebo 1:200,
  • h) doplnkové výkresy, pokud to charakter stavby vyžaduje (perspektiva, axonometrie,
   panoramatické pohledy apod.);
   u stavby, která je kulturní památkou a stavby v památkové rezervaci nebo památkové zóne,
   se výkresy pod písm. a) až c) zpracovávají v merítku 1 : 50.
 • 1.2. Stavebně konstrukční část
 • 1.2.1. Technická zpráva
  • a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek pruzkumu stávajícího stavu
   nosného systému stavby pri návrhu její zmeny,
  • b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukcní prvky,
  • c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných pri návrhu nosné
   konstrukce,
  • d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukcních detailu, technologických
   postupu,
  • e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní
   konstrukce, prípadne sousední stavby,
  • f) zásady pro provádení bouracích a podchycovacích prací a zpevnovacích konstrukcí ci
   prostupu,
  • g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí,
  • h) seznam použitých podkladu, ČSN, technických predpisu, odborné literatury, software,
  • i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádení stavby, prípadne
   dokumentace zajištované jejím zhotovitelem.
 • 1.2.2. Výkresová část
  • a) základy (plošné, hlubinné),
  • b) tvar monolitických betonových konstrukcí,
  • c) výkres skladby – sestavy dílcu montované betonové konstrukce,
  • d) výkresy sestav kovových a drevených konstrukcí apod.
 • 1.2.3. Statické posouzení
  • a) overení základního koncepcního rešení nosné konstrukce,
  • b) posouzení stability konstrukce,
  • c) stanovení rozměrů hlavních prvku nosné konstrukce vcetne jejího založení,
  • d) statický výpočet, poprípade dynamický výpocet, pokud na konstrukci pusobí dynamické
   namáhání.
 • 1.3. Požárne bezpečnostní rešení
 • 1.3.1. Technická zpráva
  • a) popis a umístění stavby a jejích objektu,
  • b) rozdelení stavby a objektu do požárních úseku,
  • c) výpocet požárního rizika a stanovení stupne požární bezpecnosti,
  • d) stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí,
  • e) evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových cest, pocet a umístení požárních
   výtahu,
  • f) vymezení požárně nebezpecného prostoru, výpocet odstupových vzdáleností,
  • g) zpusob zabezpečení stavby požární vodou nebo jinými hasebními látkami,
  • h) stanovení poctu, druhu a rozmístení hasicích prístroju,
  • i) posouzení požadavku na zabezpecení stavby požárne bezpecnostními zarízeními,
  • j) zhodnocení technických zarízení stavby,
  • k) stanovení požadavku pro hašení požáru a záchranné práce.
 • 1.3.2. Výkresová část
  Výkresy se dokládají v souladu s právními predpisy vydanými k provedení zákona o
  požární ochrane.
 • 1.4. Technika prostředí staveb
  Dokládá se samostatně pro jednotlivá zařízení a člení se na
  • a) zarízení pro vytápění staveb,
  • b) zarízení pro ochlazování staveb,
  • c) zarízení vzduchotechniky,
  • d) zarízení pro měření a regulaci,
  • e) zarízení zdravotně technických instalací,
  • f) plynová zařízení,
  • g) zarízení silnoproudé elektrotechniky vcetne bleskosvodu,
  • h) zarízení slaboproudé elektrotechniky.
 • 1.4.1. Technická zpráva
  Uvádejí se základní údaje podle jednotlivých druhu zarízení
  • a) vytápení - bilance potreby tepla s udáním teplonosné látky, zpusob napojení na vlastní
   zdroj nebo na venkovní rozvod, systém regulacního zarízení; zduvodnuje se volba
   systému vytápení a prípravy teplé a užitkové vody,
  • b) kotelny a předávací stanice - bilance potreby tepla (hodinová a rocní), bilance potreby
   paliva a surovin, dimenzování veškerého strojního zarízení (kotlu, cerpadel boileru,
   výmeníku apod.), dimenzování komínu, stanovení poctu pracovních sil, zásady regulace
   a merení, požadavky na zajištení péce o životní prostredí, bezpecnost práce a požární
   ochranu,
  • c) zarízení pro ochlazování staveb - základní orientacní informace o jednotlivých
   vnitrních rozvodech a zarízení, jejich základní dimenze a vedení, popis umístení
   spotrebicu chladu a koncových elementu, požadavky na stavební úpravy a rešení
   nekterých speciálních prostoru jako strojoven chlazení, alokace venkovních zarízení
   chladicích systému, predávacích stanic tepla, strojoven rozvodu chladu, rozvoden a
   regulacních stanic,
  • d) vzduchotechnické zarízení - základní údaje (parametry venkovního a vnitrního
   prostredí, stručná charakteristika a koncepce navrhovaného zarízení, výchozí podklady
   pro dimenzování zařízení), popis a funkce vzduchotechnických zarízení a jejich
   provoz, požadavky na energie a média (elektrina, teplo, chlad, pára, voda), prehled
   navržených výkonu a bilance spotreby energií, návrh ochrany zdraví, ochrany proti
   hluku a vibracím, řešení požární bezpecnosti vzduchotechnických zarízení, zpusob
   ochrany životního prostředí, zajištení bezpecnosti pri realizaci a následném provozu
   zarízení,
  • e) zařízení měření a regulace - strucný popis jednotlivých okruhu, jejich funkce,
   charakteristické údaje měřených a regulovaných médií a charakteristika provozu a
   prostredí, výchozí parametry pro výpocty zarízení merení a regulace,
  • f) zdravotne technické instalace - bilance potreby vody, teplé vody, množství splašku,
   provozní podmínky (tlak, rychlost, podmínky pripojování na síte technické
   infrastruktury),
  • g) plynová odberná zarízení - bilance spotreby plynu, druh a tlak plynového média,
   technické hodnoty plynového zarízení, pocty napojených spotrebicu, údaje o
   fakturacním popr. podružném merení odberu plynu, základní údaje o regulacním a
   merícím zarízení, místo a provozní podmínky pripojení na plynovod vcetne umístení
   hlavního uzáveru plynu, popis technického rešení vcetne schémat vedení rozvodu
   plynu v budove,
  • h) zarízení silnoproudé elektrotechniky - provozní údaje pro jednotlivé prostory,
   energetické bilance instalovaného a maximum soudobého príkonu, zpusob pripojení na
   verejný rozvod elektrické energie, druh osvetlení s údaji o požadované intenzite, popis a
   zduvodnení koncepce rešení; pro bleskosvody strucný popis zarízení, zpusob provedení
   s uvedením místních uzemnovacích podmínek,
  • i) zarízení slaboproudé elektroniky - popis zpusobu technického rešení ve smyslu
   požadavku na zpusob a charakter rozvodu, zpusob uložení kabelového vedení vuci
   stavebním konstrukcím, typy navržených zarízení,
  • j) zarízení vertikální dopravy osob - druhy zarízení (výtahy pro dopravu osob a nákladu,
   pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, lužek, evakuacní,
   požární) s jejich základními parametry.
 • 1.4.2. Výkresová část
  Obsahuje pouze základní orientační schémata jednotlivých vnitrních rozvodu a zarízení,
  jejich základní dimenze a vedení, dále prípadné umístení zarizovacích predmetu, požadavky
  na stavební úpravy a řešení nekterých speciálních prostoru jako kotelen, predávacích stanic
  tepla, rozvoden, ústředen a regulacních stanic, jejichž dispozicní rešení bývá obvykle
  soucástí výkresu stavební části.
 • 1.4.3. Výpočty
  Zpracovávají se potrebné výpocty tepelne technické, akustické, osvetlení nebo oslunení.

2. Inženýrské objekty

Inženýrskými objekty se rozumí mosty, tunely, podchody, propustky, hydrotechnické a hydroenergetické objekty, komunikace s výjimkou staveb uvedených v § 194 písm. c) stavebního zákona, provozní prostranství, odstavná a parkovací stání, terénní úpravy, hrište, síte technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, plynovod, tepelné rozvody, kolektory, včetne přípojek na síte technické infrastruktury, vnejší silnoproudé rozvody, verejné osvětlení) popřípadě další inženýrské objekty, které jsou rešeny jako samostatná projektová dokumentace. Pokud mají inženýrské objekty charakter pozemních (stavebních) objektu, zajištuje se požárne bezpečnostní řešení v souladu s bodem F.1.3.
 • 2.1. Technická zpráva
  • a) popis inženýrského objektu, jeho funkcního a technického rešení,
  • b) požadavky na vybavení,
  • c) napojení na stávající technickou infrastrukturu,
  • d) vliv na povrchové a podzemní vody vcetne rešení jejich zneškodnování,
  • e) údaje o zpracovaných technických výpoctech a jejich dusledcích pro navrhované rešení,
  • f) požadavky na postup stavebních a montážních prací,
  • g) požadavky na provoz zarízení, údaje o materiálech, energiích, doprave, skladování
   apod.,
  • h) rešení komunikací a ploch z hlediska prístupu a užívání osobami s omezenou schopností
   pohybu a orientace,
  • i) dusledky na životní prostredí a bezpecnost práce.
 • 2.2. Výkresová cást
  • a) situace inženýrského objektu vcetne vyvolaných preložek komunikací, koryt vodních
   toku, sítí technické infrastruktury, objektu urcených k demolici nebo rekonstrukci,
  • b) podélné profily a charakteristické prícné rezy,
  • c) výkresy technických objektu (cerpací stanice, trafostanice, šachty apod.) v merítku
   1:100,
  • d) výkresy technických úprav komunikací pro užívání osobami s omezenou schopností
   pohybu a orientace v merítku 1:100 nebo 1:200,
  • e) výkresy povrchových úprav okolí stavby, vcetne vegetacních úprav,
  • f) podklady pro vytycení.

Objekty sdružených tras (kolektory, technické chodby a kanály) se dokumentují obdobne jako pozemní objekty.

 • 2.3. Statické výpočty a výkresy
  Zpracovávají se pouze u staveb a objektů, které to z konstrukčních důvodů a z důvodu
  posouzení stability vyžadují (mosty, tunely, propustky, podchody, jímky a nádrže apod.).
 • 2.4. Ostatní výpočty
  Provádejí se hydrotechnické výpočty, návrhy sítí včetne energetických objektů, stanovení
  kapacitních potreb.

3. Provozní soubory

 • 3.1. Technická zpráva
  • a) popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu,
  • b) seznam použitých podkladu,
  • c) potreba materiálu, surovin a množství výrobku,
  • d) popis technologie výroby,
  • e) základní skladba technologického zarízení (úcel, popis a základní parametry),
  • f) popis skladového hospodárství a manipulace s materiálem pri výrobe, požadavky na
   dopravu vnitrní i vnejší,
  • g) vliv technologie na stavební řešení,
  • h) údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetne požadavku a míst napojení.
 • 3.2. Výkresová část
  • a) základní technologická schémata dokladující účel a úroven navrhovaného výrobního
   procesu,
  • b) dispozice a umístění hlavních strojů a zařízení a způsob jejich zabudování (půdorysy, řezy, zpravidla v měřítku 1:100).

Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin