Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,0 sekund a získáno 30 výsledků.

Inventor — 17,2%

Software infobox jméno Inventor výrobce Autodesk aktuální verze Inventor 2014 (březen 2013) OS Windows typ CAD licence komerční česky ano web autodesk.com/inventor Autodesk Inventor Autodesk Inventor je strojírenský 2D/3D CAD program firmy Autodesk, součást rodiny produktů pro tvorbu digitálních prototypů. Využívá parametrické, adaptivní a přímé modelování součástí a sestav, z nichž je následně generována výkresová [...]

Vyhláška 50/1978 Sb. — 13,4%

[...] Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními osobami bez elektrotechnické kvalifikace. § 4 Pracovníci poučení Pracovníci poučení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, školeni v této činnosti, upozorněni na možné ohrožení elektrickými zařízeními a seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem. Organizace je povinna stanovit obsah seznámení a dobu školení s ohledem na charakter a rozsah činnosti, kterou mají pracovníci uvedení v odstavci 1 vykonávat, [...]

Mapový list — 7,6%

[...] list 1:2000 vznikne rozčtvrcením listu 1:5000. Označuje se číslem mapy 1:5000 doplněným číslem 1 až 4 odděleným lomítkem (označení po vrstvách) Mapový list 1:1000 vznikne rozčtvrcením listu 1:2000. Označuje se číslem mapy 1:2000 doplněným číslem 1 až 4 bez oddělení (označení po vrstvách) Mapový list 1:500 vznikne rozčtvrcením listu 1:1000. Označuje se číslem mapy 1:1000 doplněným číslem 1 až 4 bez oddělení (označení po vrstvách) Mapový list 1:250 vznikne rozčtvrcením listu 1:1000. Označuje se číslem mapy 1:1000 [...]

Seznam ČSN pro 268/2009 Sb. — 6,7%

[...] osvětlení obytných budov ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol ČSN 73 0580-4 Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov ČSN EN 12665 Světlo a osvětlení - Základní termíny a kriteria pro stanovení požadavků na osvětlení ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení. Část 1: Základní požadavky ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů. Část 1: Vnitřní pracovní prostory ČSN 12 7010 Vzduchotechnická zařízení. Navrhování větracích a klimatizačních zařízení. Všeobecná ustanovení § 12 [...]

Nejpoužívanější CAD formáty — 5,9%

[...] Microstation cell ( Bentley ) RVT - Revit project ( Autodesk ) RFA - Revit family ( Autodesk ) IPT - Inventor part ( Autodesk ) IAM - Inventor assembly ( Autodesk ) IDW - Inventor drawing ( Autodesk ) ADSK - Autodesk data ( Autodesk ) DWF - Design Web Format ( Autodesk ) Další používané CAD formáty Formáty a přípony souborů používané pro CAD data: 3dmlw - 3DMLW (3D Markup Language for Web) 3ds - 3D Studio (DOS) scéna 3dxml - Dassault Systemes - grafická podoba ACP - VA Software VA - Virtual Architecture [...]

Metrické šrouby - stoupání závitů — 5,0%

[...] rozměry šroubů (jsou uvedena standardní stoupání, popř. jemná stoupání - jsou-li k dispozici): M 2 : 0,4 (-, -, -) M 2,3 : 0,45 (-, -, -) M 2,5 : 0,45 (-, -, -) M 2,6 : 0,45 (-, -, -) M 3 : 0,5 (-, -, -) M 3,5 : 0,6 (-, -, -) M 4 : 0,7 (-, -, -) M 5 : 0,8 (-, -, -) M 6 : 1 (M 6x0,5, -, -) M 7 : 1 (-, -, -) M 8 : 1,25 (M 8x1, -, -) M 10 : 1,5 (M 10x1,25, M 10x1, -) M 12 : 1,75 (M 12x1,5, M 12x1,25, M 12x1) M 14 : 2 (M 14x1,5, -, -) M 16 : 2 (M 16x1,5, -, -) M 18 : 2,5 (M 18x1,5, -, [...]

Minimální vzájemný odstup staveb — 4,2%

[...] vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m . Vzdálenost mezi rodinnými domy může být snížena až na 4 m , pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností; v takovém případě se nemusí uplatnit požadavek na odstup od společných hranic podle odstavce 4. Vytvářejí-li rodinné domy mezi sebou volný prostor, nesmí být vzdálenost od společných hranic pozemků menší než 3 m , přitom vzdálenost vnějšího okraje střech od této hranice nesmí být menší než 2 m . Vzdálenost stavby samostatné garáže, staveb plnících doplňkovou funkci k rodinnému [...]

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení — 4,2%

[...] Výkresy se dokládají v souladu s právními predpisy vydanými k provedení zákona o požární ochrane. 1.4. Technika prostředí staveb Dokládá se samostatně pro jednotlivá zařízení a člení se na a) zarízení pro vytápění staveb, b) zarízení pro ochlazování staveb, c) zarízení vzduchotechniky, d) zarízení pro měření a regulaci, e) zarízení zdravotně technických instalací, f) plynová zařízení, g) zarízení silnoproudé elektrotechniky vcetne bleskosvodu, h) zarízení slaboproudé elektrotechniky. 1.4.1. Technická zpráva Uvádejí se základní údaje podle [...]

Šířkové uspořádání místních komunikací — 3,4%

[...] Platí jen při podélném stání. Může být přerušen vysazenými chodníkovými plochami. c PS parkovací pás 4,50 - 5,00 Na obslužných komunikacích (v odůvodněných případech i na sběrných komunikacích) Šikmá a kolmá stání podle ČSN 73 6056. a B autobusový nebo trolejbusový pruh 3,503,50, 3,253,25, 3,00 Na rychlostních komunikacíchNa sběrných komunikacíchNa obslužných komunikacích. Dopravně vyznačen a oddělen opticky. a C jízdní pruh pro cyklisty 1,00 V hlavním i přidruženém dopravním prostoru. Bezpečnostní odstupy viz tabulka 4. Nejmenší šířka [...]

Normy ČSN pro technické výkresy — 3,4%

[...] značky ČSN EN ISO 3098-3 (013115) Technická dokumentace - Písmo - Část 3: Řecká abeceda ČSN EN ISO 3098-4 (013115) Technická dokumentace - Písmo - Část 4: Diakritická znaménka a zvláštní znaky latinské abecedy ČSN EN ISO 3098-5 (013115) Technická dokumentace - Písmo - Část 5: Latinská abeceda, číslice a značky pro CAD ČSN EN ISO 3098-6 (013115) Technická dokumentace - Písmo - Část 6: Cyrilice ČSN ISO 16016 (013116) Technická dokumentace - Ochranné nápisy zamezující zneužití dokumentů a produktů ČSN EN ISO 5456-1 (013123) Technické výkresy - [...]

Doporučené postupy práce v Inventoru — 2,9%

3D CAD aplikace pro parametrické a adaptivní modelování a tvorbu digitálních prototypů - Autodesk Inventor - nabízí pro konstruování a dosažení konkrétního cíle zpravidla hned několik postupů. Zde uvádíme doporučené cesty ke standardním konstrukčním úlohám v Inventoru. Další tipy a rady najdete též na portálu www.cadforum.cz/inventor [...]

Proslunění a denní osvětlení — 2,5%

[...] právě o úhel meridiánové konvergence. V České republice se hodnoty meridiánové konvergence pohybují od 4,5°- 9,5° od východu na západ a pro konkrétní lokalitu je lze vypočítat z její zeměpisné délky λ: C = (24°50' - λ) / 1,34 Pro prvotní představu, zda má daná místnost vůbec šanci být prosluněna, může sloužit jednoduchá kontrola jejího natočení vzhledem ke světovým stranám. Fasáda objektu bude osluněna dne 1.3. po dobu minimálně 90 minut pokud její normála a severní směr svírají úhel větší než 62°. Toto pravidlo však platí pouze pro situaci bez dalších vnějších stínících [...]

Ochranná pásma podél dopravních staveb — 1,7%

[...] komunikace silniční ochranné pásmo nemají. Zatřídění dálnic,silnic, místních a účelových komunikací stanoví §4-§7 silničního zákona a jeho prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb (v platném znění vyhl.č.490/2005 Sb.)v §2 a §3. Souvisle zastavěným územím obce (dále jen "území") je pro účely určení silničního ochranného pásma podle tohoto zákona území, které splňuje tyto podmínky: a) na území je postaveno pět a více staveb, b) mezi jednotlivými stavbami, jejichž půdorys se pro tyto účely zvětší po celém obvodu o 5 m, nebude spojnice delší než 75 m. Spojnice tvoří rohy zvětšeného půdorysu [...]

Ochranná pásma podél tras inženýrských sítí — 1,7%

[...] plynovodů a přípojek nad průměr 500 mm - 12 m od průměru 200 mm do 500 mm - 8 m do průměru 200 mm včetně - 4 m nízkotlakých rozvodů v zastavěném území obce - 1 m středotlakých rozvodů v zastavěném území obce - 1 m u technologických objektů - 4 [...]

Instalace - Obsahové centrum — 1,7%

Obsahové centrum Inventoru je databáze normalizovaných součástí. Pokud budete Inventor používat samostatně, zvolte instalaci OC na váš lokální počítač. Pokud budete Inventor [...]

Montované stropy — 1,7%

Rozdělení montovaných stropů: nosníkové (1) deskové (2) panelové (2) hřibové (3) ocelové (4) plechové 1. Nosníkové stropy Dřevěné stropy: Nejstarší typ rovných stropů. + snadné,rychlé zbudování; okamžitá únosnost - nízká odolnost proti ohni; možnost napadení Nosníkové stropy s keramickými deskami (vložkami): Tradiční systém - vložení keramických prvků do nosníků (na sucho, na maltu) Miako nosníky (uloženy na nosných stěnách), vzdálenost Porotherm-525;625; Hodonín-600mm kladou se do malty, zajištění stability-svaření vyčnívajících prutů vložky Miako (tvar:Hodonín,Porotherm) [...]

Počty zařizovacích předmětů — 1,7%

[...] obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 410/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých; Změna: 343/2009 Sb. ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody (9.1994); Změna: Z1 (2.1999) ČSN 73 4301 Obytné budovy (6.2004); Změna: Z1 (7.2005); Změna: Z2 (9.2009) ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory (4.2005) [...]

Krovy — 1,7%

[...] m. Kladou se kolmo na okap a jsou osazeny na vaznicích. Vaznice je podepřena sloupy vzdálenými 3 až 4,5 m, tj. pod každou třetí až čtvrtou krokví. Sloupky bývají většinou čtvercového průřezu a do vaznic a vazných trámů se čepují nebo zapouštějí. Soustava krokví se sloupy, vaznicemi a s vazným trámem se nazývá plná vazba. Ostatní vazby se nazývají prázdné. Plné vazby střídají tři až čtyři prázdné vazby. Kleštiny a vzpěry v plných vazbách ztužují krov v příčném směru. Na pozednice a vaznice se kampují (kampování je osazování na ozub, které zabrání posunutí prvku), ke [...]

Standardizace barev a hladin — 0,8%

[...] potrubí - oranžová - 20 Kanalizační potrubí - hnědá - 16 Potrubí stlačeného vzduchu - světlemodrá - 4 Elektrické vedení silové - červenofialová [...]

Zatravněná střecha — 0,8%

[...] vrstva Hydroizolační fólie Mechanické kotvení tepelné izolace Tepelná izolace Textilie AL 01 + V 60 S 4 Trapézový plech SAT 135

Výška nad podlahou (Světlá výška místnosti) — 0,8%

[...] určování započitatelné plochy v podkroví. Správný obrázek naleznete v ČSN 73 4301 Obytné budovy - Obrázek 4.

Technická zpráva projektu — 0,8%

[...] užití objektu a jeho požadovanou životnost Práce HSV 1 - Zemní práce 2 - Základy 3 - Svislé konstrukce 4 - Vodorovné konstrukce 5 - Komunikace 6 - [...]

Vodovodní přípojka — 0,8%

[...] nebo lépe na potrubí) uložit identifikační kovový vodič - např. měděný izolovaný vodič CY o průřezu 4 mm 2 . U navrtacího pasu musí být vodič smyčkou [...]

Projektová dokumentace — 0,8%

[...] územní rozhodnutí - na základě této PD je povolováno umístění stavby. Obsah DÚR je určen přílohou č. 4 vyhlášky 503/2006 Sb. Projekt DSP - dokumentace [...]

STL — 0,8%

[...] 3D modely na 3D tiskárnách. STL jde exportovat z 3D programů. Funkci exportu STL má třeba AutoCAD a Inventor. Tiskárny neumí zpracovávat soubory STL kde [...]

Zásady práce v CAD programech — 0,8%

[...] výkresů Jazykový překlad DWG výkresů Šrafy v AutoCADu QR kódy pro CAD Revit Revit a práce v síti Inventor Doporučené postupy práce v Inventoru Další [...]

K-Faktor — 0,8%

[...] Typická hodnota K-faktoru je mezi 0.3 a 0.5. CAD aplikace pro modelování a rozvin plechových dílů (např. Inventor ) obsahují vestavěné, předdefinované tabulky [...]

Autodesk Vault — 0,8%

[...] pro správu technických dokumentů a CAD dat (PDM/PLM). Vault je přímo integrován s aplikacemi AutoCAD, Inventor, Civil 3D, Revit, 3ds Max, MS Office a přímo [...]

CAD programy — 0,8%

[...] architektura AutoCAD Architecture Revit AutoCAD MEP Civil 3D ArchiCAD AllPlan Spirit Strojírenství Inventor Fusion 360 AutoCAD Mechanical AutoCAD Electrical [...]

Operační systémy pro CAD — 0,8%

[...] x64 musí procesor musí podporovat 64bitovou technologii - tu podporují jak procesory Intel (Pentium 4, Xeon, Core - technologie EMT-64), tak procesory [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin