Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,3 sekund a získáno 30 výsledků.

Ochranná pásma podél dopravních staveb — 11,4%

[...] tramvajové a trolejbusové 30 m od osy krajní koleje nebo krajního trolejového drátu Pro dráhy vedené na pozemních komunikacích a vlečku v zavřeném prostoru provozovny nebo v obvodu přístavu se ochranné pásmo nezřizuje. Další podmínky, týkající se ochranných pásem, jsou obsaženy v §9: V ochranném pásmu dráhy lze zřizovat a provozovat stavby, provádět hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem, provozovat střelnici, skladovat výbušniny, nebezpečné odpady a zřizovat světelné zdroje a barevné plochy zaměnitelné s návěstními znaky jen se souhlasem drážního [...]

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení — 11,0%

[...] organizace výstavby F. Dokumentace objektu Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až F členené na jednotlivé položky, přičemž rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. A. Průvodní zpráva a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a příjmení projektanta, číslo pod kterým je [...]

Vyhláška 50/1978 Sb. — 8,6%

[...] jen "kvalifikace") pracovníků, kteří se zabývají obsluhou 1) elektrických zařízení nebo prací 1) na nich (dále jen "činnost"), projektováním těchto zařízení, řízením činnosti nebo projektování elektrických zařízení v organizacích, které vyrábějí, montují, provozují nebo projektují elektrická zařízení, nebo provádějí na elektrických zařízeních činnost dodavatelským způsobem; dále stanoví podmínky pro získání kvalifikace a povinnosti organizací a pracovníků v souvislosti s kvalifikací. Za elektrická zařízení se pro účely této vyhlášky [...]

Šířkové uspořádání místních komunikací — 5,1%

[...] údaje: Označení Název prvku Šířka /m/ Použití Poznámka a jízdní pruh 3,503,25; 3,003,00; 2,75 Na rychlostních komunikacích.Na sběrných komunikacích. Na obslužných komunikacích Jízdní pruh komunikacev průmyslové zóně v šíři 3,50 m,v odůvodněných případech 3,25 — 3,00 m. a1,a2 jízdní pruh 3,25; 3.003,00; 2,75 Na sběrných komunikacích.Na obslužných komunikacích Při různých šířkách pruhů v jednom jízdním pásu. c zpevněná krajnice 2,50; 2.00

Minimální vzájemný odstup staveb — 4,4%

Vzájemné odstupy staveb dle vyhlášky hl. m. Prahy č.26/1999 o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Čl. 8 Vzájemné odstupy staveb Vzájemné odstupy staveb musí splňovat zejména požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, ochrany památek, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování pohody bydlení. Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání [...]

Mapový list — 2,7%

[...] měřítek, základní a účelové mapy . Mapový list 1:5000 vznikne dělením mapového listu státní mapy 1:50000 na deset sloupců a deset vrstev. Označuje se názvem mapy 1:50000 (jméno význačného města na území mapového listu - viz níže ) a číslem sloupce odděleným od čísla vrstvy pomlčkou (číslování probíhá od severovýchodního rohu ve směru os od 0 do 9) Mapový list 1:2000 vznikne rozčtvrcením listu 1:5000. Označuje se číslem mapy 1:5000 doplněným číslem 1 až 4 odděleným lomítkem (označení po vrstvách) Mapový list 1:1000 vznikne rozčtvrcením listu [...]

Nápověda - wiki formátování — 2,5%

[...] formátovacích znaků a kódů ( WikiMarkup ) můžete upravit vzhled vašich wiki textů. Syntaxe je podobná editoru na stránkách Wikipedia.org . Text ale můžete pohodlně editovat i pomocí vizuálního editoru (karta Vizuální ). WikiMarkup Výstup Poznámka '''tučně''' tučně ''kurzíva'' kurzíva __podtrženě__ podtrženě --přeškrtnutě-- přeškrtnutě {{řádkový kód - písmo s pevnou šírkou }} řádkový kód - písmo s pevnou šírkou @@blokový kód - [WikiMarkup] je ignorován@@ blokový kód - [WikiMarkup] je ignorován ---- Vodorovná [...]

Lumion — 2,3%

Tento článek pojednává o Lumionu verze 4.x Lumion je revoluční program na poli vizualizací. Abychom pochopili proč, máme tu hned dva důvody, které dokazují uvedené tvrzení. Prvním z nich je využití grafického jádra pro výpočty a z toho plynoucí zobrazení vizualizace v reálném čase - dokonce takových drobností, jako je pohyb stébel trávy ve větru.(Využití grafického procesoru neprobíhá stejně jako přes sdílení procesorů a podobné technologie, jako je CUDA a třeba chystaný Open CL , ale přes herní engine) Druhým je jednoduchost ovládání. Oba spolu úzce souvisí, neboť [...]

Montované stropy — 2,3%

[...] Nosníkové stropy s keramickými deskami (vložkami): Tradiční systém - vložení keramických prvků do nosníků (na sucho, na maltu) Miako nosníky (uloženy na nosných stěnách), vzdálenost Porotherm-525;625; Hodonín-600mm kladou se do malty, zajištění stability-svaření vyčnívajících prutů vložky Miako (tvar:Hodonín,Porotherm) vkládají se na sucho, vše se pak zmonolitní dobetonováním (beton 20-50mm) Hurdis Podobné Miaku, vzdálenost nosníků 1100-1300 mm. Desky : šikmé nebo rovné čela(rozměry [...]

Vodovodní přípojka — 2,3%

Níže uvedené body shrnují technické požadavky na vodovodní přípojku stavby k veřejné síti. Případné další požadavky konzultujte s vaší vodárenskou společností. Zásady pro navrhování, provádění a opravy vodovodních přípojek stanoví ČSN 75 5411 (2006). Vodovodní přípojka se navrhuje a provádí ve spolupráci s provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu. Pro jednoho odběratele vody z veřejného vodovodu má být navržena jedna vodovodní přípojka. V případě, že vodovod pro veřejnou potřebu není jediným zdrojem vody pro vnitřní vodovod, musí být přívod vody z vodovodní přípojky [...]

Krovy — 2,1%

[...] střech. Rozdělení střech Základní rozdělení střech vychází z jejich tvaru. Střechy tak můžeme rozdělit na pultové, sedlové, sedlové s valbou nebo s polovalbami, křížové a polokřížové, stanové, pilové, věžové, s rotační plochou, mansardové a válcové. Podle systému nosné soustavy se střešní konstrukce dělí na: vaznicové soustavy (stojatá stolice, ležatá stolice ...) hambálkové soustavy vlašské soustavy soustavy pilových střech Ardantovy soustavy soustavy věžových krovů vazníkové soustavy rámové soustavy skruže soustavy samonosných střešních [...]

Rekonstrukce a poruchy budov — 1,9%

[...] funkcí regenerace – náhrada nefunkčních částí objektu novými adaptace – změna části nebo celého objektu na nový účel Problematika stavebních vad Podle závažnosti poruch rozeznáváme: drobné poruchy – jsou to např. vady estatické, staticky bezvýznamné hlavní poruchy – vada, která s velko pravděpodobností povede časem k k selhání nosného prvku, nebo podstatnému snížení použivatelnosti pro předepsaný účel kritické poruchy – vada, která na základě teoretických úvah povede k nebezpečným následkům pro osoby, okamžitý zásah je bezpodmínečně nutný [...]

Normy ČSN pro technické výkresy — 1,7%

[...] mikrografické zpracování ČSN 01 3107 (013107) Technické výkresy. Schémata. Druhy a typy. Společné požadavky na kreslení ČSN ISO 6433 (013108) Technické výkresy. Odkazy na části výrobku ČSN EN ISO 5457 (013110) Technická dokumentace - Rozměry a úprava výkresových listů ČSN 01 3111 (013111) Technické výkresy. Skládání výkresů ČSN ISO 5455 (013112) Technické výkresy. Měřítka ČSN EN ISO 7200 (013113) Technická dokumentace - Údaje v popisových polích a záhlavích dokumentů ČSN ISO 128-1 (013114) Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 1: Úvod [...]

Nezámrzná hloubka — 1,5%

[...] ani v nejchladnějším období roku. Podle Stavebního zákona se za obecnou nezámrznou hloubku považuje na území České republiky hloubka 60 cm pod povrchem. Nezámrzná hloubka pro uložení vodovodních potrubí se pohybuje od 1,5 m (štěrkové a skalnaté zeminy) do 1,2 m (hlinité zeminy). U základů na úrovni upraveného terénu se nezámrzná hloubka stanovuje podle druhu zeminy takto: u běžných základových půd (hlinitopísčité a písčitohlinité) na 800 mm u jílovitohlinitých [...]

Umělé osvětlení místností — 1,5%

[...] zčásti i novější norma ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů (požadavky na osvětlení pracovních prostorů se příliš neliší od požadavků na osvětlení bytů). Hlavními požadavky a kritérii pro osvětlení interiéru bytu jsou: dobrá orientace v prostoru, zraková pohoda a věrnost podání barev. Z toho pak plynou parametry intenzity osvětlení a typu osvětlovacího tělesa (žárovka, zářivka, výbojka, LED). Doporučovaný maximální poměr osvětlenosti sousedících prostor v bytě je 1:5. Typy místností Obývací pokoj Typickým [...]

Konstrukční systémy — 1,3%

[...] podlahy, stropy atd.) a nahodilá (vybavení, osoby, sníh); nenosných – plní funkci dělící, často požadavky na zvukovou izolaci, zpravidla je označujeme jako příčky, nesou samy sebe a zatěžují stropní konstrukci; - podle konstrukčního uspořádání dělíme objekty pozemního stavitelství na stěnové, skeletové a haly Konstrukční systémy 1. STĚNOVÉ je tradiční nejstarší konstrukční řešení objektů, stropy jsou uložený na nosných stěnách vyzděných z cihel, tvárníc, kamene nebo smontovaných z panelů, do stěn jsou navrhovány [...]

K-Faktor — 1,3%

[...] vzdálenost od vnitřní plochy k neutrální ose plechu T = tloušťka plechového materiálu Velikost přídavku na ohyb a zkrácení ohybu závisí na druhu materiálu, poloměru ohybu, úhlu ohybu, tloušťce materiálu popř. i na metodě provedení ohybu. Přídavek na ohyb Přídavek na ohyb (bend allowance, BA) je délka oblouku ohybu měřená podél neutrální osy materiálu. Přídavek na ohyb, zadávané hodnoty (pomocné [...]

Lešení — 1,3%

[...] pracovníků. Typická konstrukce dílcového lešení Typy lešení Podle způsobu použití dělíme lešení na: pracovní plošiny podpěrné konstrukce konstrukce ochraňující pracovníky a chodce Podle materiálu se lešení dělí na: ocelová hliníková (a slitiny hliníku) dřevěná sklolaminátová Podle konstrukce a tvaru se lešení rozdělují na: trubková (typicky ocelové trubky o průměru 48,3 x 4 mm) systémová (stavebnicová řešení se snadnou montáží) pojízdná (lehká, přemístitelná lešení např. pro restaurátorské práce) [...]

Přenos DWG výkresů a ukládání výkresů do nižších verzí — 1,1%

Zásady Pro přenos DWG výkresů AutoCADu na jiný počítač (např. kooperantům) a pro jejich případné ukládání do formátu nižší verze AutoCADu (do starší verze nebo z profesní do holé verze AutoCADu) platí několik jednoduchých zásad, kterých je dobré se v praxi držet. Kompletnost Nejčastějších chybou při předávání DWG výkresů je nekompletnost. Předání elektronické podoby výkresu zdaleka neznamená jen nakopírování jednoho souboru s příponou .DWG. Výkres AutoCADu může být (a zpravidla je) závislý na řadě dalších souborů, bez nichž se při jeho [...]

Schodiště — 1,1%

[...] prostor Schodišťový prostor dostatečně odvětrán a osvětlen (pokud možno přirozeně) velikost závisí na účelu, druhu objektu a počtu uživatelů Schodišťové stěny pro schodiště v samostatném prostoru odolnost proti požáru, zvuková izolace podílejí se na vynášení kce schodiště Schodišťová ramena část spojující různé výškové úrovně rameno se skládá ze schodišťových stupňů (min. 3, max. 17) a) nástupní - první v rámci podlaží b) výstupní - poslední v rámci podlaží Zrcadlo volný prostor mezi schod.rameny min šířka=0 =>není lze sem [...]

Revit a práce v síti — 1,0%

[...] dvou různých linků tak, aby společná hrana v řezu nebyla vidět. To lze zase obejít, linky lze převést na grupy (skupiny) a u těch spojení funguje. Grupy lze zpětně převést na linky, což se jeví šikovné. Toto byl ovšem důvod, pro který jsme linky prozatím zavrhli. Připojování modelů je vhodné především pro připojení samostatných budov (např. budovy v obchodní zóně nebo při tvorbě situace s několika rodinnými nebo bytovými domy) nebo při koordinaci mezi různými obory (např. architektonická, konstrukční a TZB část). Před připojením modelů je [...]

Často kladené otázky k programu AutoCAD (FAQ) — 1,0%

Nezobrazují se souborové dialogy v příkazu Otevři, Ulož, Tisk. Nastavte na příkazovém řádku proměnnou FILEDIA na 1. Příkazové dialogy řídí proměnná CMDDIA Nefunguje mi správně prostřední tlačítko/kolečko myši. Nastavte proměnnou MBUTTONPAN na 1. AutoCAD neotevře DWG výkres z novější verze. Nové verze umí ukládat i implicitně do starších formátů. Popř. použíjte bezplatný konverzní nástroj DWG TrueView - viz Download . Jak načíst a spustit LISP utilitu AutoCADu? Použijte příkaz APLČTI pro načtení [...]

AutoCAD WS — 1,0%

[...] upravovat nejen v desktop verzi AutoCADu, ale i v obyčejném internetovém prohlížeči (s Adobe Flash, na libovolném počítači), nebo dokonce i na mobilních zařízeních typu Smartphone, Apple iPhone, iPad, Android tablet (speciální klient pro iOS a Android). Podmínkou použití AutoCADu WS je internetové připojení - DWG soubor je uploadován na internetový cloud server a klientská aplikace (browser, iPad, Android tablet, apod.) pak komunikuje s tímto cloud serverem. Je tak možné také sdílet, publikovat a připomínkovat [...]

Garáže - rampy a sjezdy — 1,0%

[...] se odvozuje od šířky největšího provozovaného vozidla ( a ). Šířka vozovky musí být větší o 0,35 m na obou stranách. Šířka obrubníku (pokud existuje, jinak vzd. od stěny) dalších 0,25 m na obou stranách. Tedy celkem: a + 2*0,35 + 2*0,25 Šířka zakřivené rampy (v oblouku) pak musí být větší o 0,45 m (a dalších 0,25 na obrubník). U vícepruhových ramp musí být šířka středního obrubníku min. 0,3 m u přímých a 0,5 m u zakřivených ramp. Sklony Podélný sklon rampy měřený v podélné ose je maximálně: vnitřní rampy: [...]

Seznam ČSN pro 268/2009 Sb. — 1,0%

[...] norem S účinností od 26. 8. 2009 nabyla platnosti vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, kde bylo použito systému normových hodnot. Proto, jako pracovní pomůcka, byl zpracován seznam českých technických norem obsahující normové hodnoty použité v jednotlivých ustanoveních vyhlášky (uspořádání podle paragrafů). § - Označení a číslo normy - Název normy § 5 ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací § 6 ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení § 9 ČSN ISO 2394 [...]

Notebook pro CAD — 1,0%

[...] stanice, workstation) určeného pro CAD aplikace je potřeba posoudit jednak obecné požadavky kladené na notebook (např. záruka, servisní podmínky, hmotnost, výdrž na baterie, DVD, kamera, povrchová úprava) a jednak speciální parametry pro CAD nebo dokonce 3D CAD. Procesor - moderní CAD aplikace a operační systémy umějí dobře využívat vícejádrové procesory, vhodnou volbou jsou nové typy CPU Intel i7, i5, popř. i3. Čím vyšší frekvence, tím lépe. Paměť RAM - velikost operační paměti je nejdůležitějším výkonnostním parametrem pro CAD aplikace. [...]

Stropní konstrukce — 1,0%

[...] 1991-1 (730035) Zatížení stavebních konstrukcí, ČSN 73 0540 - 2 Tepelná ochrana budov Požadavky kladené na stropy (vodorovné nosné konstrukce): statické únosnost stropu (přenášení zatížení do svislých podpor) tuhost stropu (ztužení proti vodorovným silám, např. vítr) průhyby stropu (trhliny, podhledy) izolační tepelně zvukově (zvuk šířený vzduchem, kročejový zvuk, chvění a otřesy) odolnost proti požáru estetická a architektonická (dispozice) Rozdělení stropních konstrukcí A) Železobetonové deskové stropy Varianty uložení: Desky uložené v 1 směru prostě uložené [...]

Ochranná pásma podél tras inženýrských sítí — 1,0%

[...] přejíždět mechanismy nad 3 tuny. Elektrické stanice mají ochranné pásmo ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení či obezdění objektu. Výjimky z výše uvedených ochranných pásem uděluje Ministerstvo obchodu a průmyslu. Bezpečnostní pásma plynových zařízení U plynovodů a plynárenských zařízení se ochranným pásmem rozumí prostor ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení, měřeno kolmo na jeho obrys. Nízkotlaké plynovody do 5 kPa tj. 0.005 MPa Středotlaké plynovody od 0.005 MPa do 400 MPa Ochranná pásma činí: u plynovodů [...]

Požadavky na stavby - osoby s omezenou schopností pohybu — 0,8%

[...] musí pro zrakově postižené osoby vytýčit přirozenými nebo umělými vodicími liniemi nebo akusticky. Na všech vyznačených odstavných a parkovacích plochách pro osobní motorová vozidla musí být vyhrazen nejméně následující počet stání pro vozidla zdravotně postižených osob: jedno stání při celkovém počtu méně než dvacet stání dvě stání při celkovém počtu dvacet až čtyřicet stání 5% stání při celkovém počtu přesahujícím čtyřicet stání; procentuální podíl vyhrazených stání se zaokrouhluje na [...]

Nápověda - navigace — 0,8%

Vyhledání a zobrazení obsahových stránek na CAD wiki můžete provádět různými způsoby. Například: Na požadované téma se můžete dostat postupným odklikáváním tematických odkazů z aktuálně zobrazeného článku (např. ze Stavebnictví ). Požadovaný obsah si můžete vyhledat pomocí vyhledávacího nástroje Prohledat wiki v levém panelu (je potřeba zadat celé hledané slovo, nikoliv jen podřetězec) . Stránku si můžete vyhledat v abecedním seznamu stránek - Všechny stránky v levém panelu. Můžete vypsat všechny stránky dané kategorie - viz Seznam kategorií [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin