Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,1 sekund a získáno 30 výsledků.

Šířkové uspořádání místních komunikací — 9,0%

[...] platí následující údaje: Označení Název prvku Šířka /m/ Použití Poznámka a jízdní pruh 3,503,25; 3,003,00; 2,75 Na rychlostních komunikacích.Na sběrných komunikacích. Na obslužných komunikacích Jízdní pruh komunikacev průmyslové zóně v šíři 3,50 m,v odůvodněných případech 3,25 — 3,00 m. a1,a2 jízdní pruh 3,25; 3.003,00; 2,75 Na sběrných komunikacích.Na obslužných komunikacích Při různých šířkách pruhů v jednom jízdním pásu. c zpevněná krajnice 2,50; 2.00 Na rychlostních komunikacích a na sběrných [...]

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení — 8,3%

[...] údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona, g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území, h) předpokládaná lhůta výstavby včetne popisu postupu výstavby, i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí a ostatní (v tis. Kč), dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m 2 , a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových. B. Souhrnná technická zpráva [...]

Ochranná pásma podél dopravních staveb — 7,6%

[...] pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou u celostátní a regionální dráhy 60 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranice obvodu dráhy u celostátních drah vybudovaných pro rychlost vyšší jak 160 km/h – 100 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranice obvodu dráhy u vlečky 30 m od osy krajní koleje u speciální dráhy 30 m od hranic obvodu dráhy u tunelů speciální dráhy 35 m od osy [...]

Vodovodní přípojka — 6,9%

[...] na potrubí) uložit identifikační kovový vodič - např. měděný izolovaný vodič CY o průřezu 4 mm 2 . U navrtacího pasu musí být vodič smyčkou vyveden cca 50 cm nad terén a následně volně uložen do poklopu uzávěru, u vodoměrné soustavy pak vyveden pod poklop vodoměrné šachty nebo ukončen u vodoměrné sestavy v domě. Vodovodní přípojka se navrhuje tak, aby byla co nejkratší a vedena pokud možno kolmo na připojovaný objekt bez zbytečných lomů trasy. Potrubí se navrhuje ve sklonu min. 3 ‰ a má pokud možno stoupat směrem [...]

Ochranná pásma podél tras inženýrských sítí — 6,2%

[...] nad 1kV do 35 kV - 7 m nad 35 kV do 110 kV - 12 m nad 110 kV do 220kV - 15 m nad 220 kV do 440 kV - 20 m nad 440 kV - 30 m V ochranném pásmu venkovního vedení je zakázáno zřizovat stavby, umisťovat konstrukce, uskladňovat hořlavé a výbušné látky, vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad 3 m, v ochranném pásmu podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t. Písemný souhlas s činností v ochranném pásmu. Může vydat provozovatel přenosové soustavy nebo příslušný provozovatel distribuční soustavy pokud to umožňují [...]

Garáže - rampy a sjezdy — 5,5%

[...] být větší o 0,35 m na obou stranách. Šířka obrubníku (pokud existuje, jinak vzd. od stěny) dalších 0,25 m na obou stranách. Tedy celkem: a + 2*0,35 + 2*0,25 Šířka zakřivené rampy (v oblouku) pak musí být větší o 0,45 m (a dalších 0,25 na obrubník). U vícepruhových ramp musí být šířka středního obrubníku min. 0,3 m u přímých a 0,5 m u zakřivených ramp. Sklony Podélný sklon rampy měřený v podélné ose je maximálně: vnitřní rampy: [...]

Nezámrzná hloubka — 5,5%

[...] uložení vodovodních potrubí se pohybuje od 1,5 m (štěrkové a skalnaté zeminy) do 1,2 m (hlinité zeminy). U základů na úrovni upraveného terénu se nezámrzná hloubka stanovuje podle druhu zeminy takto: u běžných základových půd (hlinitopísčité a písčitohlinité) na 800 mm u jílovitohlinitých půd na [...]

Schodiště — 5,5%

[...] zábradlí nebo výtah Výstupní čára ideální místo výstupu, kde všechny stupně mají stejnou šířku u přímého schodiště - osou schod.ramene u zakřiveného 30-40 cm od schod.stěny 2V + Š = 61-65 cm (! výška stupně se nezaokrouhluje !) Základní požadavky na schodiště Pohodlnost sklon ramene, velikost stupňů, popvrchová úprava všechny stupně v rámci jednoho ramene musí mít stejnou výšku => prům. délka lidského kroku = 63 cm Dostatečná šířka - dle provozu v budově občanská budova 120 cm bytový dům 110 cm rodinný dům 90 cm obslužná a pomocná [...]

Mapový list — 4,1%

[...] listů katastrální mapy se odvozuje od dělení mapových listů státní mapy 1:50000, a zobrazuje území 25 × 20 km. Klad mapových listů je pravoúhlý, daný rovnoběžkami s osami Y a X. Klad a obsah mapových listů je dán normou ČSN 01 3410 – Mapy velkých měřítek, základní a účelové mapy . Mapový list 1:5000 vznikne dělením mapového listu státní mapy 1:50000 na deset sloupců a deset vrstev. Označuje se názvem mapy 1:50000 (jméno význačného města na území mapového listu - viz níže ) a číslem sloupce odděleným od čísla vrstvy pomlčkou (číslování [...]

Vyhláška 50/1978 Sb. — 4,1%

[...] v souvislosti s kvalifikací. Za elektrická zařízení se pro účely této vyhlášky považují zařízení, u nichž může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku elektrickým proudem, a zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny. 1) ČSN 34 3100 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních. § 2 Pracovníci uvedení v § 1 odst. 1 musí být tělesně a duševně způsobilí 2) a musí splňovat podmínky stanovené touto vyhláškou. 2) Směrnice ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZd, o posuzování zdravotní [...]

Normy ČSN pro technické výkresy — 2,8%

[...] ISO 128-1 (013114) Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 1: Úvod a přehled ČSN EN ISO 128-20 (013114) Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 20: Základní pravidla pro kreslení čar ČSN EN ISO 128-21 (013114) Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 21: Tvorba čar v CAD ČSN ISO 128-22 (013114) Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 22: Základní pravidla kreslení a použití odkazových čar ČSN ISO 128-23 (013114) Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 23: Čáry na výkresech ve stavebnictví ČSN ISO 128-24 [...]

Metrické šrouby - stoupání závitů — 2,8%

[...] 0,7 (-, -, -) M 5 : 0,8 (-, -, -) M 6 : 1 (M 6x0,5, -, -) M 7 : 1 (-, -, -) M 8 : 1,25 (M 8x1, -, -) M 10 : 1,5 (M 10x1,25, M 10x1, -) M 12 : 1,75 (M 12x1,5, M 12x1,25, M 12x1) [...]

Minimální vzájemný odstup staveb — 2,8%

[...] místností, musí být nejméně 3 m od okraje vozovky pozemní komunikace; tento požadavek se neuplatní u budov umísťovaných v prolukách. Vzájemné odstupy a vzdálenosti se měří na nejkratší spojnici mezi vnějšími povrchy nadzemních částí obvodových stěn a předsazených částí stavby (balkóny, arkýře, terasy, vstupy apod.), dále od hranic pozemků a okraje vozovky pozemní komunikace.“ Vzájemné odstupy staveb dle 501/2006 sb. vyhláška o obecných požadavcích na využívání území Ze dne 10. listopadu 2006 Změna: 269/2009 sb. Změna: 22/2010 sb. § 25 [...]

Polystyren — 2,1%

[...] válečků nasekaných ze struny) nebo pelet (zakalené hrany), které jsou baleny a expedovány v pytlích á 25 kg uložených a fixovaných na paletách nebo ve speciálních autocisternách. Pěnový polystyren vzniká tepelným zpracováním zpěňovatelného polystyrenu Zpěňovatelný polystyren (EPS) je vyráběn a dodáván ve formě malých, mléčně zakalených perel nasycených pod tlakem lehkým uhlovodíkem (nadouvadlem). Polystyren ve stavitelství Polystyren je v současné době jedním z nejpoužívanějších tepelněizolačních výrobků ve stavitelství. Používá se do skladeb plochých střech, podlah, [...]

Montované stropy — 2,1%

[...] vložky Miako (tvar:Hodonín,Porotherm) vkládají se na sucho, vše se pak zmonolitní dobetonováním (beton 20-50mm) Hurdis Podobné Miaku, vzdálenost nosníků 1100-1300 mm. Desky : šikmé nebo rovné čela(rozměry 1000-1200,250,80mm) Nosníky : ocelové válcované I profily Keramické HF nosníky Železobetonové předpjaté HATTRICK Heluz keramobetonové panely, do světlého rozpětí stropu 7,25m šířky panelů 600,900 a 1200mm uložení na zdivu min.115 mm, ukládání na sraz vedle sebe 2. Deskové Stropní desky – užití pro doplňkové konstrukce stropů, na schodiště, ... (většinou vylehčené [...]

Rekonstrukce a poruchy budov — 1,4%

[...] se odhalit zhlaví trámů, zjistit uložení a nejsou–li poškozeny hnilobou, dále změřit průhyb stropu u kleneb měřit jejich tloušťku a zkontrolovat kvalitu zdiva u [...]

CAD workstation — 1,4%

[...] myš. Hardwarové parametry stanice by měly odpovídat systémovým požadavkům dané aplikace. Především u 3D aplikací si ponechte dostatečnou rezervu především ve velikosti RAM (nepohybujte se na dolní hranici systémových požadavků). RAM patří k relativně levným komponentům, investice se vyplatí. Další důležitou komponentou CAD stanice je grafická karta - volte pokud možno typ certifikovaný (odzkoušený) výrobcem CAD software (především u [...]

Proslunění a denní osvětlení — 1,4%

[...] prosluněných obytných místností roven minimálně 1/3 součtu podlahových ploch všech jeho obytných místností. U samostatně stojících rodinných domů, dvojdomů a koncových řadových domů má být prosluněna minimálně 1/2 ze součtu ploch všech jeho obytných místností. Pozn. Mezi obytné místnosti se nepočítají místnosti s plochou menší než 8 m 2 a kuchyně do 12 m 2 . Je vhodné zajistit proslunění i pro kmenové učebny škol, denní místnosti mateřských škol a jeslí nebo pro lůžkové pokoje zdravotnických zařízení. Vždy je však třeba dbát i na to, aby se sluneční záření nestalo obtěžujícím [...]

Seznam ČSN pro 268/2009 Sb. — 1,4%

[...] Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 1 : Vzduchová neprůzvučnost § 20 ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2 : Požadavky ČSN 73 0543-1 Vnitřní prostředí stájových objektů. Část 1 : Tepelná ochrana ČSN EN ISO 717-1 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 1 : Vzduchová neprůzvučnost ČSN EN ISO 717-2 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 2 : Kročejová neprůzvučnost § 21 ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2: Požadavky ČSN 73 0543-1 Vnitřní prostředí [...]

S-JTSK — 1,4%

[...] trigonometrická síť katastrální) vychází z tzv. Křovákova zobrazení definovaného Josefem Křovákem ve 20.letech 20.století. [...]

Umělé osvětlení místností — 1,4%

[...] kombinace stropního svítidla (uzavřeného nebo nepřímého) a osvětlení pracovního stolku, popř. lampičky u lůžka, popř. nočního osvětlení. Koupelna Obvykle se používá kombinace hlavního osvětlení a lineárního zdroje osvětlení zrcadla. Pozor na bezpečnostní pravidla u [...]

Standardizace barev a hladin — 1,4%

[...] bodových objektů výkresu. Zde jsou některé příklady používaných standardů. Strojírenství ČSN ISO 128 - 20 až 24 (01 3114) - Technické výkresy - pravidla zobrazování Ukázka předpisu: Obrys - obrysy, písmo pro označení řezů, pohledů atd. tl. čáry - 0,5mm; barva bílá Kóty - pomocné a odkazové čáry, písmo, různé značky (drsnost, tolerance, ...) tl. čáry - 0,25mm; barva žlutá Nevid - neviditelné hrany tl.čáry - 0,25mm; barva modrá ; typ čáry HIDDEN Osy - osy tl. čáry - 0,25mm; barva fialová ; typ čáry CENTER Srafy - šrafy tl. čáry - 0,25mm; barva zelená Další pomocné čáry [...]

Požadavky na stavby - osoby s omezenou schopností pohybu — 0,7%

[...] vybavení v částech určených pro užívání veřejností staveb, v nichž se předpokládá zaměstnávání více jak 20 osob, pokud provoz v těchto stavbách umožňuje [...]

Stropní konstrukce — 0,7%

[...] stropy Varianty uložení: Desky uložené v 1 směru prostě uložené d = 1/25 Lx (Lx – rozpětí, d – tloušťka) vetknuté, [...]

K-Faktor — 0,7%

[...] výpočet K-faktoru: K = (-R + BA × 180 / PI / A) / T Aproximace hodnoty K-faktoru: Log(Min(100, Max(20 × R, T) / T)) / Log(100) / 2 Typická hodnota [...]

LandXML — 0,7%

[...] theta="8.594366926962" totalY="2.99518202178" totalX="59.865140552004" tanLong="40.047244628999" tanShort="20.042956721968"> <Start>884.70586123841 [...]

BOZP — 0,7%

[...] pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 den celkový [...]

Parkovací stání — 0,7%

[...] 2,60 m 5,30 m 5,00 m šikmá stání 60 stupňů 2,90 m 5,20 m 3,50 m šikmá stání 45 stupňů [...]

Ochranná pásma ve vodním hospodářství — 0,7%

[...] nesmí umisťovat stavby do vzdálenosti 50 m od katastrálních hranic rybníků a jezer a do vzdálenosti 20 m od břehové čáry vodních toků (mimo zařízení [...]

Užitná plocha místnosti — 0,7%

[...] konstrukcí, ale se započtením vestavěného nábytku (skříně, kuchyně, apod.) nebo niky jdoucí od podlahy. U místností se šikmými stropy se do užitné plochy [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin