Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,0 sekund a získáno 30 výsledků.

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení — 15,1%

[...] stavebním řízení ( podle § 117 odst. 2 stavebního zákona ). Povinná projektová dokumentace - části: A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situace stavby D. Dokladová část E. Zásady organizace výstavby F. Dokumentace objektu Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až F členené na jednotlivé položky, přičemž rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a [...]

Ochranná pásma podél dopravních staveb — 8,2%

[...] dopravy jsou stanovena v jednotlivých zákonech vydávaných většinou Ministerstvem dopravy. Železnice a ostatní dráhy Ochranné pásmo drah železničních, tramvajových, trolejbusových a lanových řeší §8 zákona č. 266/1994 Sb. ("Drážní zákon" - v aktuálně platném znění zákona č. 377/2009 Sb.) Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou u celostátní a regionální dráhy 60 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranice obvodu dráhy u celostátních [...]

Vyhláška 50/1978 Sb. — 8,0%

Vyhláška 50/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice Změna: 98/1982 Český úřad bezpečnosti práce podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a Český báňský úřad podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), a podle § 10 písm. a) zákona České národní rady č. 24/1972 [...]

Seznam ČSN pro 268/2009 Sb. — 4,5%

[...] normové hodnoty použité v jednotlivých ustanoveních vyhlášky (uspořádání podle paragrafů). § - Označení a číslo normy - Název normy § 5 ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací § 6 ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení § 9 ČSN ISO 2394 Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí CSN 73 0031 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro výpočet ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN EN 1990 [...]

Lumion — 2,7%

[...] hned dva důvody, které dokazují uvedené tvrzení. Prvním z nich je využití grafického jádra pro výpočty a z toho plynoucí zobrazení vizualizace v reálném čase - dokonce takových drobností, jako je pohyb stébel trávy ve větru.(Využití grafického procesoru neprobíhá stejně jako přes sdílení procesorů a podobné technologie, jako je CUDA a třeba chystaný Open CL , ale přes herní engine) Druhým je jednoduchost ovládání. Oba spolu úzce souvisí, neboť tím, že je využito GPU, Lumion dovoluje vizualizaci vidět hned. Díky [...]

Ochranná pásma podél tras inženýrských sítí — 1,9%

[...] soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a ochraně života, zdraví a majetku osob. Tento prostor je jednak určen k zajištění ochrany zařízení pro výrobu a rozvod elektřiny před účinky vnějších vlivů a tím ke zvýšení spolehlivosti jejich provozu a jednak vytváří podmínky pro bezpečnost osob a jejich majetku nacházejícího se v blízkosti elektrických zařízení. Vznik [...]

Hlavní stránka — 1,9%

CAD Wiki - web, který píšete vy Tematické oblasti: Stavebnictví a architektura Strojírenství a mechanika Geodézie a mapování Programy a vybavení pro CAD Cíle a použití CAD Wiki je interaktivní web služba pro snadnou a rychlou tvorbu, doplňování a editaci textů, návodů, postupů a příruček z oblasti CAD a [...]

Minimální vzájemný odstup staveb — 1,9%

[...] požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, ochrany památek, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování pohody bydlení. Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti, které souvisejí s funkčním využitím území (například sítě technického vybavení, dětská [...]

Normy ČSN pro technické výkresy — 1,7%

[...] výkresy. Druhy konstrukčních dokumentů ČSN EN ISO 13567-1 (013104) Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 1: Přehled a základní pravidla ČSN EN ISO 13567-2 (013104) Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 2: Uspořádání, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci ČSN EN ISO 6428 (013105) Technické výkresy - Požadavky pro mikrografické zpracování ČSN 01 3107 (013107) Technické výkresy. Schémata. Druhy a [...]

Rekonstrukce a poruchy budov — 1,6%

Členění rekonstrukcí z hlediska polohy a charakteru: dostavba: přístavba (nová část vedle stávající) nástavba (nová část nad stávající) podstavba (nová část pod stávající) vestavba (nová část uvnitř stávající) přestavba: změna stávajícího objektu nebo konstrukce Členění z hlediska úprav oprav a adaptací: asanace – odstranění závad, které jsou vyvolány hygienickými nedostatky modernizace – úpravy zvyšující uživatelský standard renovace – obnovení původního stavu (nikoliv náhrada) rehabilitace – obnovení funkcí regenerace – náhrada [...]

Ochranná pásma podél tras telekomunikačních sítí — 1,4%

Tato ochranná pásma stanovuje zákon o telekomunikacích (zákon 127/2005 Sb.) a příslušné prováděcí vyhlášky. PODZEMNÍ VEDENÍ Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí vydaného podle stavebního zákona. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po obou stranách krajního vedení. Podzemním komunikačním vedením se rozumí kabelové vedení, včetně kabelových souborů a zařízení uložených pod povrchem země a kabelových rozvaděčů umístěných nad úrovní terénu. [...]

Mapový list — 1,4%

[...] ZABAGED Klad mapových listů katastrální mapy se odvozuje od dělení mapových listů státní mapy 1:50000, a zobrazuje území 25 × 20 km. Klad mapových listů je pravoúhlý, daný rovnoběžkami s osami Y a X. Klad a obsah mapových listů je dán normou ČSN 01 3410 – Mapy velkých měřítek, základní a účelové mapy . Mapový list 1:5000 vznikne dělením mapového listu státní mapy 1:50000 na deset sloupců a deset vrstev. Označuje se názvem mapy 1:50000 (jméno význačného [...]

Krovy — 1,4%

[...] hlavní nosnou konstrukcí rovinné šikmé střechy. Konstrukce krovů prodělaly dlouhý historický vývoj a současné krovy vycházejí ze zkušeností a optimalizace nosných prvků, způsobu jejich spojení a dalších návazných detailů střech. Rozdělení střech Základní rozdělení střech vychází z jejich tvaru. Střechy tak můžeme rozdělit na pultové, sedlové, sedlové s valbou nebo s polovalbami, křížové a polokřížové, stanové, pilové, věžové, s rotační plochou, mansardové a [...]

Vodovodní přípojka — 1,4%

[...] Případné další požadavky konzultujte s vaší vodárenskou společností. Zásady pro navrhování, provádění a opravy vodovodních přípojek stanoví ČSN 75 5411 (2006). Vodovodní přípojka se navrhuje a provádí ve spolupráci s provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu. Pro jednoho odběratele vody z veřejného vodovodu má být navržena jedna vodovodní přípojka. V případě, že vodovod pro veřejnou potřebu není jediným zdrojem vody pro vnitřní vodovod, musí být přívod vody z vodovodní přípojky ukončen volným výtokem podle ČSN EN 1717. Doporučené ochranné [...]

Šířkové uspořádání místních komunikací — 1,3%

[...] 6110. Pro příčné uspořádání místních komunikací (jízdní pruhy, pásy pro chodce, cyklisty, parkování a krajnice) platí následující údaje: Označení Název prvku Šířka /m/ Použití Poznámka a jízdní pruh 3,503,25; 3,003,00; 2,75 Na rychlostních komunikacích.Na sběrných komunikacích. Na obslužných komunikacích Jízdní pruh komunikacev průmyslové zóně v šíři 3,50 m,v odůvodněných případech 3,25 — 3,00 m. a1,a2 jízdní pruh 3,25; 3.003,00; 2,75 Na sběrných komunikacích.Na obslužných komunikacích Při různých šířkách pruhů v jednom jízdním [...]

Lešení — 1,2%

[...] způsobu použití dělíme lešení na: pracovní plošiny podpěrné konstrukce konstrukce ochraňující pracovníky a chodce Podle materiálu se lešení dělí na: ocelová hliníková (a slitiny hliníku) dřevěná sklolaminátová Podle konstrukce a tvaru se lešení rozdělují na: trubková (typicky ocelové trubky o průměru 48,3 x 4 mm) systémová (stavebnicová řešení se snadnou montáží) pojízdná (lehká, přemístitelná lešení např. pro restaurátorské práce) Konstrukce lešení Konstrukce každého lešení musí být technicky dokumentována. [...]

Proslunění a denní osvětlení — 1,2%

[...] součtu podlahových ploch všech jeho obytných místností. U samostatně stojících rodinných domů, dvojdomů a koncových řadových domů má být prosluněna minimálně 1/2 ze součtu ploch všech jeho obytných místností. Pozn. Mezi obytné místnosti se nepočítají místnosti s plochou menší než 8 m 2 a kuchyně do 12 m 2 . Je vhodné zajistit proslunění i pro kmenové učebny škol, denní místnosti mateřských škol a jeslí nebo pro lůžkové pokoje zdravotnických zařízení. Vždy je však třeba dbát i na to, aby se sluneční záření nestalo [...]

Revit a práce v síti — 1,2%

Týmová spolupráce v Revitu Pro týmovou spolupráci a síťové sdílení projektu Autodesk Revitu platí některá obecná doporučení a zkušenosti z praxe, které zefektivní práci a pomohou vyhnout se případným problémům v pozdějších fázích projektu nebo v projektech většího rozsahu. autor původní stránky: Peter Jirát, z této diskuse V Revitu existují dva běžné způsoby práce v týmu - Linky (obdoba xrefů) a WorkSet (Pracovní sady). Linky (připojení) - pokud znáte xrefy z AutoCADu, není [...]

Technická zpráva projektu — 1,2%

[...] vyhlášky č. 499/2006. Technická zpráva Účel objektu Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu [...]

Konstrukční systémy — 1,0%

[...] tepelně či zvukově izolační; zatížení stálá (hmotnost stavební konstrukce, stěny, podlahy, stropy atd.) a nahodilá (vybavení, osoby, sníh); nenosných – plní funkci dělící, často požadavky na zvukovou izolaci, zpravidla je označujeme jako příčky, nesou samy sebe a zatěžují stropní konstrukci; - podle konstrukčního uspořádání dělíme objekty pozemního stavitelství na stěnové, skeletové a haly Konstrukční systémy 1. STĚNOVÉ je tradiční nejstarší konstrukční řešení objektů, stropy jsou uložený na nosných stěnách vyzděných [...]

Počty zařizovacích předmětů — 0,9%

[...] hygienické místnosti, je nutné vždy vycházet z počtu uživatelů, z předpokladu soudobosti používání a z provozních zkušeností obdobných provozů. Počty různých zařizovacích předmětů určují příslušné předpisy (vyhlášky, normy) podle druhu budovy a počtu osob, které budou zařizovací předměty používat. Seznam předpisů určujících počty zařizovacích předmětů 49/1993 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 21. prosince 1992 o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení; [...]

Umělé osvětlení místností — 0,9%

Umělé osvětlení bytů a obytných místností řeší norma ČSN 36 0452 Umělé osvětlení obytných budov (1994, dnes již zrušená) a zčásti i novější norma ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů (požadavky na osvětlení pracovních prostorů se příliš neliší od požadavků na osvětlení bytů). Hlavními požadavky a kritérii pro osvětlení interiéru bytu jsou: dobrá orientace v prostoru, zraková pohoda a věrnost podání barev. Z toho pak plynou [...]

Nápověda — 0,9%

Nápověda k použití Nápověda, pokyny a rady k navigaci mezi jednotlivými stránkami wiki, k jejich editaci a tvorbě nových stránek. Zřízení uživatelského účtu pro následnou editaci stránek. Editor wiki textu Tlačítkem Editovat můžete libovolnou stránku upravit, odkazem Přidat stránku můžete tvořit nové wiki stránky. Pomocí web editoru můžete své texty formátovat podle potřeby a odkazovat další stránky na CAD wiki. K textům můžete připojovat ilustrační obrázky a souborové přílohy [...]

Komíny a ventilační průduchy — 0,9%

A) KOMÍNY Základní funkcí je odvádění spalin od spotřebičů do ovzduší Funkce jednotlivých částí komínu : Pro zaústění spotřebičů do průduchu slouží sopouchy : měly by být přímé a co nejkratší jsou-li delší než 250 mm, měly by k průduchu stoupat pro vybírání zplodin hoření (sazí) slouží vybírací otvory : nesmí být zaústěny do obytné místnosti, ani skladu hořlavin min. velikost 125 x 250 mm; musí být přístupné musí být opatřeny uzavíratelnými dvířky pro vymetání průduchu slouží vymetací otvory (umisťují se na půdu) : musí být opět v neobytných [...]

Pojmy - byt, dům, nebytový prostor — 0,9%

Pojmy dle zákona 72/94 o vlastnictví bytů §2 Vymezení pojmů Pro účely tohoto zákona se rozumí a) budovou trvalá stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi s nejméně dvěma prostorově uzavřenými samostatnými užitkovými prostory, s výjimkou hal. Rozhodnutím vlastníka za budovu lze považovat rovněž sekci se samostatným vchodem, pokud je samostatně označena číslem popisným a je tak stavebně technicky [...]

Stavebnictví a architektura — 0,9%

[...] Stavebnictví - projektu souběžné tvorby praktického materiálu pro praxi stavební projekce, architektury a souvisejících předpisů. Architektura Stavebnictví Dopravní stavby Návrh struktury Architektura Architektonické slohy Dispoziční řešení a zásady Světlá výška místností Stavebnictví Stavební materiály Přírodní stavební kámen Umělé zdící prvky Sklo Pojiva Plniva Záměsová voda Přísady do betonu Malta Dřevo Kovy Plasty Plánování stavby Projektová dokumentace Digitální technická mapa Katastr nemovitostí [...]

DWF a DWFx — 0,9%

CAD formát DWF a DWFX Formát DWF (Design Web Format) firmy Autodesk je publikační formát pro CAD data. Soubor DWF může obsahovat přesnou geometrii z CAD aplikace (2D i 3D), metadata výkresu i jednotlivých entit, a další doplňkové informace projektu (tabulky, obrázky, videa). DWFx je novější verzí formátu DWF založenou na XML . Formát DWFx je nativně podporován ve Windows 7, Windows Vista, většině verzí Windows XP a v Internet Exploreru 7 a vyšších - nepotřebuje tedy instalaci [...]

Garáže - rampy a sjezdy — 0,8%

[...] řadových i hromadných upravují normy: ČSN 736110 Projektování místních komunikací ČSN 736057 Jednotlivé a řadové garáže ČSN 736058 Hromadné garáže ČSN 736056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel Pro vjezdy a výjezdy z garáží, zejména hromadných, platí následující pravidla: podélné i příčné sklony ploch nemají překročit 5% minimální světlá výška 2,10 m podlahy: doporučený sklon 0,5% z důvodu odvedení vody vybavení odtokovou podlahovou vpustí mechanická odolnost, nehořlavost Rampy Šířka přímé rampy se [...]

Standardizace barev a hladin — 0,8%

Používané normy a standardy pro barvy a hladiny v CAD výkresech V různých oborech projektování a konstruování se využívají závazné či častěji nezávazné normy pro členění výkresu do hladin a pro barevnou reprezentaci určitých typů liniových a bodových objektů výkresu. Zde jsou některé příklady používaných standardů. Strojírenství ČSN ISO 128 - 20 až 24 (01 3114) - Technické výkresy - pravidla zobrazování Ukázka předpisu: Obrys - obrysy, písmo pro označení [...]

Ploché střechy — 0,8%

[...] se zvětšuje na 5%, kvůli odtoku vody. Podle provozu dělíme ploché střechy na nepochůzné (nepochozí) a pochůzné (pochozí). Výhoda - jednodušší konstrukce Nevýhoda - malá životnost Jednoplášťové - vnitřní a vnější prostředí je odděleno buď jednou konstrukční vrstvou, nebo několika konstrukčními vrstvami, navzájem spojenými v jeden střešní plášť Dvouplášťové – vnitřní a vnější prostředí je odděleno vzduchovou vrstvou mezi dvěma samostatnými stropními konstrukcemi. Od ploché střechy vyžadujeme především vodotěsnost, [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin