Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,8 sekund a získáno 30 výsledků.

Vyhláška 50/1978 Sb. — 14,3%

[...] ČSR, o posuzování dočasné neschopnosti k práci. II. oddíl Kvalifikace pracovníků § 3 Pracovníci seznámení Pracovníci seznámení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními 3) a upozorněni na možné ohrožení těmito zařízeními. Seznámení a upozornění podle odstavce 1 provede organizací pověřený pracovník s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti a pořídí o tom zápis, který podepíše spolu s pracovníky seznámenými. 3) [...]

Seznam ČSN pro 268/2009 Sb. — 10,7%

[...] Základní požadavky ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov. Část 2: Denní osvětlení obytných budov ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol ČSN 73 0580-4 Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov ČSN EN 12665 Světlo a osvětlení - Základní termíny a kriteria pro stanovení požadavků na osvětlení ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení. Část 1: Základní požadavky ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů. Část 1: Vnitřní pracovní prostory ČSN 12 7010 Vzduchotechnická zařízení. Navrhování [...]

Šířkové uspořádání místních komunikací — 9,8%

[...] krajnice) platí následující údaje: Označení Název prvku Šířka /m/ Použití Poznámka a jízdní pruh 3,503,25; 3,003,00; 2,75 Na rychlostních komunikacích.Na sběrných komunikacích. Na obslužných komunikacích Jízdní pruh komunikacev průmyslové zóně v šíři 3,50 m,v odůvodněných případech 3,25 — 3,00 m. a1,a2 jízdní pruh 3,25; 3.003,00; 2,75 Na sběrných komunikacích.Na obslužných komunikacích Při [...]

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení — 8,9%

[...] sestavy dílcu montované betonové konstrukce, d) výkresy sestav kovových a drevených konstrukcí apod. 1.2.3. Statické posouzení a) overení základního koncepcního rešení nosné konstrukce, b) posouzení stability konstrukce, c) stanovení rozměrů hlavních prvku nosné konstrukce vcetne jejího založení, d) statický výpočet, poprípade dynamický výpocet, pokud na konstrukci pusobí dynamické namáhání. 1.3. Požárne bezpečnostní rešení 1.3.1. Technická zpráva a) popis a umístění stavby a jejích objektu, b) rozdelení stavby a [...]

Metrické šrouby - stoupání závitů — 6,3%

[...] uvedena standardní stoupání, popř. jemná stoupání - jsou-li k dispozici): M 2 : 0,4 (-, -, -) M 2,3 : 0,45 (-, -, -) M 2,5 : 0,45 (-, -, -) M 2,6 : 0,45 (-, -, -) M 3 : 0,5 (-, -, -) M 3,5 : 0,6 (-, -, -) M 4 : 0,7 (-, -, -) M 5 : 0,8 (-, -, -) M 6 : 1 (M 6x0,5, -, -) M 7 : 1 (-, -, -) M 8 : 1,25 (M 8x1, -, -) M 10 : 1,5 (M 10x1,25, M 10x1, -) M 12 : 1,75 (M 12x1,5, M 12x1,25, M 12x1) M 14 : 2 (M 14x1,5, -, -) M 16 : 2 (M 16x1,5, -, -) M 18 : 2,5 (M [...]

Minimální vzájemný odstup staveb — 5,4%

[...] výšce vyšší z protilehlých stěn, s výjimkou vzájemných odstupů staveb rodinných domů podle odstavce 3 až 6. Uvedené odstupy mezi stavbami pro bydlení neplatí pro jednotlivé stavby umísťované v prolukách. Obdobně se určují odstupy od staveb nebytových. Vytvářejí-li rodinné domy mezi sebou volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m . Vzdálenost mezi rodinnými domy může být snížena až na 4 m , pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností; v takovém případě se nemusí uplatnit požadavek na odstup od společných hranic podle odstavce 4. [...]

Proslunění a denní osvětlení — 5,4%

[...] prosluněný tehdy, je-li součet podlahových ploch jeho prosluněných obytných místností roven minimálně 1/3 součtu podlahových ploch všech jeho obytných místností. U samostatně stojících rodinných domů, dvojdomů a koncových řadových domů má být prosluněna minimálně 1/2 ze součtu ploch všech jeho obytných místností. Pozn. Mezi obytné místnosti se nepočítají místnosti s plochou menší než 8 m 2 a kuchyně do 12 m 2 . Je vhodné zajistit proslunění i pro kmenové učebny škol, denní místnosti mateřských škol a jeslí nebo pro lůžkové pokoje zdravotnických zařízení. Vždy je však [...]

Parkovací stání — 4,5%

[...] 5,30 m 5,00 m šikmá stání 60 stupňů 2,90 m 5,20 m 3,50 m šikmá stání 45 stupňů 3,55 m 4,80 m 3,00 m (min.) Stání v hromadných garážích se odvíjejí z definice v ČSN 73 6056 (tato ČSN se nezměnila), základní šířka kolmého stání (jiná se v garážích nenavrhují, protože jsou prostorově nejúspornější) je 2,50 x 5,00 m, k tomu je třeba připočíst odstupy podle toho, zda je to stání krajní, vedle sloupu (a kde je ten sloup vzhledem ke dveřím [...]

Normy ČSN pro technické výkresy — 3,6%

[...] (013115) Technická dokumentace - Písmo - Část 2: Latinská abeceda, číslice a značky ČSN EN ISO 3098-3 (013115) Technická dokumentace - Písmo - Část 3: Řecká abeceda ČSN EN ISO 3098-4 (013115) Technická dokumentace - Písmo - Část 4: Diakritická znaménka a zvláštní znaky latinské abecedy ČSN EN ISO 3098-5 (013115) Technická dokumentace - Písmo - Část 5: Latinská abeceda, číslice a značky pro CAD ČSN EN ISO 3098-6 (013115) Technická dokumentace - Písmo - Část 6: Cyrilice ČSN ISO 16016 (013116) Technická dokumentace - Ochranné nápisy zamezující [...]

RSS aktuality — 3,6%

Aktuální RSS kanály RSS - CAD Studio: {RSS:http://www.cadstudio.cz/rss/|entries=3;newWindow=true} CAD tipy: {RSS:http://www.cadforum.cz/cadforum/rss.asp|entries=3;newWindow=true} CAD bloky: {RSS:http://www.cadforum.cz/catalog/rss.asp|entries=3;newWindow=true} [...]

Ochranná pásma podél tras inženýrských sítí — 2,7%

[...] umisťovat konstrukce, uskladňovat hořlavé a výbušné látky, vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad 3 m, v ochranném pásmu podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t. Písemný souhlas s činností v ochranném pásmu. Může vydat provozovatel přenosové soustavy nebo příslušný provozovatel distribuční soustavy pokud to umožňují technické a bezpečnostní podmínky. Souhlas není součástí stavebního řízení u stavebního úřadu a musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen. U podzemních elektrických vedení je vymezeno ochranné [...]

Umělé osvětlení místností — 1,8%

[...] zábrana. ČSN 36 0011-1:1995 Měření osvětlení vnitřních prostorů. Část 1: Základní ustanovení ČSN 36 0011-3:1995 Měření osvětlení vnitřních prostorů. Část 3: [...]

Ochranná pásma podél tras telekomunikačních sítí — 1,8%

[...] po celé délce kabelové trasy. V některé trase se může toto pásmo v určitých bodech rozšiřovat až na 3 m. Hloubka ochranného pásma činí 3m a výška též 3 [...]

Garáže - rampy a sjezdy — 1,8%

[...] 0,45 m (a dalších 0,25 na obrubník). U vícepruhových ramp musí být šířka středního obrubníku min. 0,3 m u přímých a 0,5 m u zakřivených ramp. Sklony Podélný sklon rampy měřený v podélné ose je maximálně: vnitřní rampy: přímé 14 % zakřivené 13 % vyrovnávací a polorampy 17 % vnější rampy: vyrovnávací 17 % ostatní 10 % autobusy – max. 10 % Příčný sklon rampy v obloucích min. 3 [...]

Montované stropy — 1,8%

Rozdělení montovaných stropů: nosníkové (1) deskové (2) panelové (2) hřibové (3) ocelové (4) plechové 1. Nosníkové stropy Dřevěné stropy: Nejstarší typ rovných stropů. + snadné,rychlé zbudování; okamžitá únosnost - nízká odolnost proti ohni; možnost napadení Nosníkové stropy s keramickými deskami (vložkami): Tradiční systém - vložení keramických prvků do nosníků (na sucho, na maltu) Miako nosníky (uloženy na nosných stěnách), vzdálenost Porotherm-525;625; Hodonín-600mm kladou se do malty, zajištění stability-svaření vyčnívajících prutů vložky Miako (tvar:Hodonín,Porotherm) [...]

Konstrukční systémy — 1,8%

[...] vhodné využívat především v občanské výstavbě (školy, úřady, internáty,…). Může být 1, 2 a nejčastěji 3 trakt. Šířka traktu určuje rozpětí stropních prvků; + výhodou je především volná dispozice, v celém traktu lze příčky kdykoliv měnit - nevýhoda je nižší tuhost a tím odolnost proti vodorovnému zatížení v příčném směru. Proto se používá při nízko podlažní zástavbě. V případě výškových budov je nutno navrhnout stěžejní stěny. b) Příčné + výhodný pro bytovou výstavbu, protože umožňuje orientaci bytových prostor ke světovým stranám, nosné stěny poskytují výbornou zvukovou [...]

K-Faktor — 0,9%

[...] hodnoty K-faktoru: Log(Min(100, Max(20 × R, T) / T)) / Log(100) / 2 Typická hodnota K-faktoru je mezi 0.3 a 0.5. CAD aplikace pro modelování a rozvin [...]

Krovy — 0,9%

[...] 1,2 m. Kladou se kolmo na okap a jsou osazeny na vaznicích. Vaznice je podepřena sloupy vzdálenými 3 až 4,5 m, tj. pod každou třetí až čtvrtou [...]

Schodiště — 0,9%

[...] Schodišťová ramena část spojující různé výškové úrovně rameno se skládá ze schodišťových stupňů (min. 3, max. 17) a) nástupní - první v rámci podlaží [...]

Standardizace barev a hladin — 0,9%

[...] přiřazení barev (ACI kód barvy AutoCADu): Obecný výškopis - hnědá - 24 Vodovodní potrubí - světle zelená - 3 (popř. 94) Plynovodní potrubí a potrubí technického [...]

DWG — 0,9%

[...] můžete využít i pro převod DWG souborů do starší verze formátu. Formát DWG je zpravidla inovován každé 3 verze AutoCADu - např. formát "DWG 2007" byl [...]

Zkratky příkazů AutoCADu — 0,9%

[...] prostým uvedením příkazů AutoCADu do funkce (command) - tedy např.: (command "_CIRCLE" (0 0 0) 12.3) Jako další příklad si uveďme LISP příkaz [...]

Technická zpráva projektu — 0,9%

[...] zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost Práce HSV 1 - Zemní práce 2 - Základy 3 - Svislé konstrukce 4 - Vodorovné konstrukce [...]

Vodovodní přípojka — 0,9%

[...] pokud možno kolmo na připojovaný objekt bez zbytečných lomů trasy. Potrubí se navrhuje ve sklonu min. 3 ‰ a má pokud možno stoupat směrem k vnitřnímu [...]

Ochranná pásma ve vodním hospodářství — 0,9%

[...] nebo nádrže. Pro zajištění nezávadnosti vody při odběru z vodních toků nebo nádrží se stanovuje ještě 3. pásmo hygienické ochrany, které zahrnuje [...]

Mapový list — 0,9%

[...] vrstvy, podobně jako u mapy 1:5000 Příklad označení mapového listu 1:500 (rozměr 625 × 500 mm): Tábor 2-3/314 Klad mapových listů pro Gaussovo zobrazení [...]

Nerezivějící ocel — 0,9%

Nerezový spojovací materiál je vyráběn ze 3 druhů nerezavějící oceli - skupin oceli: [...]

Notebook pro CAD — 0,9%

[...] operační paměti je nejdůležitějším výkonnostním parametrem pro CAD aplikace. Pro 2D CAD je požadavkem 3-4GB RAM. Pro střední 3D sestavy a modely počítejte [...]

Ochranná pásma podél dopravních staveb — 0,9%

[...] silničního zákona a jeho prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb (v platném znění vyhl.č.490/2005 Sb.)v §2 a §3. Souvisle zastavěným územím obce (dále jen [...]

Přenos DWG výkresů a ukládání výkresů do nižších verzí — 0,9%

[...] případně zkomprimuje do jednoho ZIP souboru, který můžete snadno odeslat příjemci. Starší verze Každé 3 verze dochází v AutoCADu ke změně DWG formátu [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin