Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,1 sekund a získáno 24 výsledků.

Metrické šrouby - stoupání závitů — 44,3%

[...] jednotlivé rozměry šroubů (jsou uvedena standardní stoupání, popř. jemná stoupání - jsou-li k dispozici): M 2 : 0,4 (-, -, -) M 2,3 : 0,45 (-, -, -) M 2,5 : 0,45 (-, -, -) M 2,6 : 0,45 (-, -, -) M 3 : 0,5 (-, -, -) M 3,5 : 0,6 (-, -, -) M 4 : 0,7 (-, -, -) M 5 : 0,8 (-, -, -) M 6 : 1 (M [...]

Ochranná pásma podél dopravních staveb — 8,7%

[...] stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou u celostátní a regionální dráhy 60 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranice obvodu dráhy u celostátních drah vybudovaných pro rychlost vyšší jak 160 km/h – 100 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranice obvodu dráhy u vlečky 30 m od osy krajní koleje u speciální dráhy 30 m od hranic obvodu dráhy u tunelů speciální dráhy 35 m [...]

Ochranná pásma podél tras inženýrských sítí — 7,5%

[...] rovinami vedenými po obou stranách vedení od krajních vodičů a mění se podle napětí: nad 1kV do 35 kV - 7 m nad 35 kV do 110 kV - 12 m nad 110 kV do 220kV - 15 m nad 220 kV do 440 kV - 20 m nad 440 kV - 30 m V ochranném pásmu venkovního vedení je zakázáno zřizovat stavby, umisťovat konstrukce, uskladňovat hořlavé a výbušné látky, vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad 3 m, v ochranném pásmu podzemního vedení vysazovat trvalé [...]

Minimální vzájemný odstup staveb — 6,3%

Vzájemné odstupy staveb dle vyhlášky hl. m. Prahy č.26/1999 o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Čl. 8 Vzájemné odstupy staveb Vzájemné odstupy staveb musí splňovat zejména požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, ochrany památek, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování pohody bydlení. Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení [...]

Parkovací stání — 5,1%

[...] šířka stání délka stání šířka komunikace kolmé stání 2,50 m 5,00 m 6,00 m šikmá stání 75 stupňů 2,60 m [...]

Garáže - rampy a sjezdy — 4,7%

[...] následující pravidla: podélné i příčné sklony ploch nemají překročit 5% minimální světlá výška 2,10 m podlahy: doporučený sklon 0,5% z důvodu odvedení vody vybavení odtokovou podlahovou vpustí mechanická odolnost, nehořlavost Rampy Šířka přímé rampy se odvozuje od šířky největšího provozovaného vozidla ( a ). Šířka vozovky musí být větší o 0,35 m na obou stranách. Šířka obrubníku (pokud existuje, jinak vzd. od stěny) dalších 0,25 m na obou stranách. Tedy celkem: a + 2*0,35 + 2*0,25 Šířka zakřivené rampy [...]

Vodovodní přípojka — 4,3%

[...] přípojky ukončen volným výtokem podle ČSN EN 1717. Doporučené ochranné pásmo vodovodní přípojky je 1,5 m od vnějšího líce stěny na obě strany. Ochranné pásmo nesmí být zastavěné a musí být přístupné pro případné opravy. Vodovodní přípojka se dimenzuje podle ČSN 73 6655. Při stanovování průtoku a jmenovité světlosti potrubí se musí přihlédnout také k ČSN 73 0873. Celá vodovodní přípojka po uzávěr před vodoměrem se má navrhovat o jedné jmenovité světlosti. Na potrubí vodovodu se přípojky napojují pomocí navrtacího pasu s uzávěrem a se zemní teleskopickou soupravou (do DN [...]

Ochranná pásma podél tras telekomunikačních sítí — 3,2%

[...] rozhodnutí vydaného podle stavebního zákona. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po obou stranách krajního vedení. Podzemním komunikačním vedením se rozumí kabelové vedení, včetně kabelových souborů a zařízení uložených pod povrchem země a kabelových rozvaděčů umístěných nad úrovní terénu. Kabelovými soubory a zařízeními jsou zejména spojky, kabelové doplňky, průběžné zesilovače, opakovače, zařízení k ochraně kabelu před korozí, před přepětím, zařízení pro tlakovou ochranu kabelu, ochranné trubky kabelů. Vytyčovacími body podzemního komunikačního [...]

Minimální šířka komunikace — 3,2%

[...] veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek bytového domu, je 12 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 10,5 m. Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 6,5 m. Součástí veřejného prostranství vymezeného podle odstavců 1 a 2 je nejméně jeden pruh vyhrazený pro pěší v minimální šířce 2 m [...]

Šířkové uspořádání místních komunikací — 2,4%

[...] pro chodce, cyklisty, parkování a krajnice) platí následující údaje: Označení Název prvku Šířka /m/ Použití Poznámka a jízdní pruh 3,503,25; 3,003,00; 2,75 Na rychlostních komunikacích.Na sběrných komunikacích. Na obslužných komunikacích Jízdní pruh komunikacev průmyslové zóně v šíři 3,50 m,v odůvodněných případech 3,25 — 3,00 m. a1,a2 jízdní pruh 3,25; 3.003,00; 2,75 Na sběrných komunikacích.Na obslužných komunikacích Při různých šířkách pruhů v jednom jízdním pásu. c zpevněná krajnice 2,50; 2.00 [...]

Proslunění a denní osvětlení — 1,6%

[...] jeho obytných místností. Pozn. Mezi obytné místnosti se nepočítají místnosti s plochou menší než 8 m 2 a kuchyně do 12 m 2 . Je vhodné zajistit proslunění i pro kmenové učebny škol, denní místnosti mateřských škol a jeslí nebo pro lůžkové pokoje zdravotnických zařízení. Vždy je však třeba dbát i na to, aby se sluneční záření nestalo obtěžujícím - tedy je třeba uvažovat i ochranu před nadměrnými tepelnými zisky. Aby mohla být místnost považována za prosluněnou je nutné splnit následující podmínky: doba proslunění se zjišťuje v tzv. kritickém [...]

Krovy — 1,2%

[...] podpěrou (nosnou stěnou nebo pilířem). Krokve, které podepírají laťování, jsou od sebe vzdáleny 0,9 až 1,2 m. Kladou se kolmo na okap a jsou osazeny na vaznicích. Vaznice je podepřena sloupy vzdálenými 3 až 4,5 m, tj. pod každou třetí až čtvrtou krokví. Sloupky bývají většinou čtvercového průřezu a do vaznic a vazných trámů se čepují nebo zapouštějí. Soustava krokví se sloupy, vaznicemi a s vazným trámem se nazývá plná vazba. Ostatní vazby se nazývají prázdné. Plné vazby střídají tři až čtyři prázdné vazby. Kleštiny a vzpěry v plných vazbách ztužují [...]

BOZP — 0,8%

[...] podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. - viz /2/. Parametry dle bodu /1/: práce ve výšce nad 10 m práce spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních dílců práce s vysoce toxickými chemickými látkami práce se zdroji ionizujícího záření práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti práce v ochranných pásmech energetických vedení studnařské práce práce ve výkopu o hloubce > než 5 m [...]

Ochranná pásma ve vodním hospodářství — 0,8%

[...] místem odběru vody. Dříve platilo, že mimo zastavěná území se nesmí umisťovat stavby do vzdálenosti 50 m od katastrálních hranic rybníků a jezer a do vzdálenosti 20 m [...]

Stropní konstrukce — 0,8%

[...] + Ly) Minimální tloušťky desek (určeno empiricky): 5 cm (při rozpětí 6 cm (při rozpětí 1 – 1,5 m) 7 cm (při rozpětí > 1,5 m) [...]

Nezámrzná hloubka — 0,8%

[...] republiky hloubka 60 cm pod povrchem. Nezámrzná hloubka pro uložení vodovodních potrubí se pohybuje od 1,5 m (štěrkové a skalnaté zeminy) do 1,2 m [...]

Lešení — 0,8%

[...] parametrů dvouřadového trubkového normalizovaného lešení: nosné sloupky jsou jednoduché výška pater 2 m podlahy ve všech patrech úhlopříčné ztužení podélné je nejméně v každém čtvrtém poli úhlopříčné ztužení příčné je v každém patře lešení a to v rovinách krajních sloupků a v mezilehlých rovinách kotvení, zejména v místech křížení úhlopříčného podélného ztužení, ve vzdálenosti nejvýše po 8 polích všechny krajní sloupky a nejméně každý druhý mezilehlý sloupek je kotven hmotnost přepravovaného břemena stavebním vrátkem zakotveným do konstrukce lešení nesmí překročit 100 [...]

Montované stropy — 0,8%

[...] Zvláštní stropní panely – předpínané TT panely užití v montovaných skelet. stavbách (délky 6-18 m) 3. Hřibové bezprůvlakové stropní deska "položená" (v místě styku výztuž) na sloupech s rozšířenou hlavicí užití: haly, podchody (přehledné volné prostory) pro rozpony 6-9 m [...]

Obytná místnost — 0,8%

[...] požadavky vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb., je určena k trvalému bydlení a má minimální podlahovou plochu 8 m 2 ; pokud tvoří byt jediná obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m [...]

Mapový list — 0,4%

[...] 4 bez oddělení (označení po vrstvách) Příklad označení mapového listu 1:500 (rozměr 580 × 580 mm): M–33–21–(167)–312 Seznam názvů mapových listů [...]

DIESEL — 0,4%

[...] Umožňuje základní automatizaci posloupností příkazů a práci proměnnými AutoCADu. Příklad DIESEL makra $M=$(if,$(getvar,cmdactive),,_select;)_p Popis: [...]

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení — 0,4%

[...] životního prostředí a ostatní (v tis. Kč), dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m 2 , a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových. [...]

Ochranná pásma při ochraně přírody a krajiny — 0,4%

[...] rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace nebo přírodní památky nevyhlásí, je jím území do 50 m od hranic zvláště chráněného území. Rovněž [...]

Rekonstrukce a poruchy budov — 0,4%

[...] stávající budovy podezděn až po úroveň základové spáry novostavby Podbetonování provádíme po částech (cca 1 m širokých) - postupně s ponecháním původní [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin