Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,0 sekund a získáno 30 výsledků.

K-Faktor — 9,5%

K-faktor je koeficient používaný při výpočtu délky rozvinutých plechových dílů (v ohybu). Je definován jako poměr polohy neutrální osy plechu k tloušťce plechu. K-faktor = t / T kde: t = vzdálenost od vnitřní plochy k neutrální ose plechu T = tloušťka plechového materiálu Velikost přídavku na ohyb a zkrácení ohybu závisí na druhu materiálu, poloměru ohybu, úhlu ohybu, tloušťce materiálu popř. i na metodě provedení ohybu. Přídavek na ohyb Přídavek na ohyb (bend allowance, BA) je [...]

Vyhláška 50/1978 Sb. — 8,1%

[...] kvalifikací. Za elektrická zařízení se pro účely této vyhlášky považují zařízení, u nichž může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku elektrickým proudem, a zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny. 1) ČSN 34 3100 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních. § 2 Pracovníci uvedení v § 1 odst. 1 musí být tělesně a duševně způsobilí 2) a musí splňovat podmínky stanovené touto vyhláškou. 2) Směrnice ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZd, o posuzování [...]

Ochranná pásma podél dopravních staveb — 6,1%

[...] nemovitost vlastníka v ochranném pásmu dráhy, nelze-li dosáhnout účelu jinak. Vlastník nemovitosti přilehlé k dráze tramvajové nebo dráze trolejbusové je v nezbytně nutných případech na nezbytnou dobu povinen za jednorázovou úhradu strpět omezení vlastnického práva ke své nemovitosti spočívající v umístění a provozování pevných trakčních, signalizačních nebo zabezpečovacích zařízení. Rozhodnutí o omezení vlastnického práva a o výši úhrady vydává na návrh provozovatele dráhy tramvajové nebo trolejbusové drážní správní úřad. Provozovatel dráhy je povinen při umístění a odstranění [...]

Pojmy - byt, dům, nebytový prostor — 5,4%

[...] budovy, b) bytem místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení, c) nebytovým prostorem místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení; nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu 1) nebo příslušenství nebytového prostoru ani společné části domu, d) domem s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví taková budova, která je ve spoluvlastnictví podle tohoto zákona (dále jen "dům"), e) rozestavěným bytem [...]

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení — 4,7%

[...] bytů v budovách bytových a nebytových. B. Souhrnná technická zpráva viz též osnova technické zprávy k projektu RD Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně, b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemku s ní souvisejících, c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch, d) napojení [...]

Nápověda — 4,1%

Nápověda k použití Nápověda, pokyny a rady k navigaci mezi jednotlivými stránkami wiki, k jejich editaci a tvorbě nových stránek. Zřízení uživatelského účtu pro následnou editaci stránek. Editor wiki textu Tlačítkem Editovat můžete libovolnou stránku upravit, odkazem Přidat stránku můžete tvořit nové wiki stránky. Pomocí web editoru můžete své texty formátovat podle potřeby a odkazovat další stránky na CAD wiki. K textům můžete připojovat ilustrační obrázky a souborové přílohy [...]

Ochranná pásma podél tras inženýrských sítí — 2,7%

[...] Ochranným pásmem elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a ochraně života, zdraví a majetku osob. Tento prostor je jednak určen k zajištění ochrany zařízení pro výrobu a rozvod elektřiny před účinky vnějších vlivů a tím ke zvýšení spolehlivosti jejich provozu a jednak vytváří podmínky pro bezpečnost osob a jejich majetku nacházejícího se v blízkosti elektrických zařízení. Vznik ochranného pásma Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí. [...]

Hlavní stránka — 2,7%

[...] text či článek týkající se využívání CAD aplikací, či konstrukční a projekční praxe. Máte-li co říci k libovolné oblasti oboru CAD a projektování, neváhejte a rozšiřte obsah této wiki. Stačí i krátký text. Příkladem může být wiki stránka Často kladené otázky k programu AutoCAD (FAQ) v kapitole Zásady práce v CAD programech nebo stránka Ochranná pásma staveb . Stačí se Přihlásit a stisknout Editovat nebo Přidat stránku . S obsluhou wiki vám pomůže Nápověda . Pomocí web editoru můžete své texty libovolně formátovat a odkazovat na/z dalších [...]

Zkratky příkazů AutoCADu — 2,7%

[...] sekvencí příkazů) prostřednictvím klávesnice. Příkazové zkratky Příkazové zkratky (aliasy příkazů) k jednotlivým příkazům AutoCADu si můžete nadefinovat v souboru ACAD.PGP. Jde o textový soubor s jednoduchou strukturou, kde si nastavíte zkrácené názvy pro požadované standardní příkazy. Typicky např. KR = KRUŽNICE . Využijte ukázek z předdefinovaných zkratek. Nelze použít pro makra a sekvence příkazů. Další informace viz CAD tipy k ACAD.PGP Klávesové zkratky Klávesové zkratky (akcelerátory, hotkey) k příkazů [...]

Modelování parametrických sestav — 2,0%

[...] rozměry a další tvarové charakteristiky mohou být určeny jen zadaným číselným parametrem nebo vztahem k rozměrům jiných součástí sestavy. Možnost ovlivnit tvar a geometrii součástí a sestav změnou parametrů nazýváme parametrickým modelováním. Modelování sestav shora-dolů a zdola-nahoru Při modelování sestav, zejména větších sestav, se používá několika základních metod a přístupů. Jedním ze základních přístupů je modelování shora dolů ( top-down modelling ). Jedná se o návrh stroje nebo zařízení, při kterém postupujeme od nejvyšší úrovně sestavy, přes podsestavy až

Lumion — 2,0%

[...] vidíme výsledek před sebou, ovládání se přímo musí přizpůsobit a zjednodušit. Jde tedy o nový přístup k tvorbě vizualizace. Výpočet probíhající přes GPU zaručí, že výsledky máte téměř okamžitě k použití. Proč téměř? Další ze snah Lumionu je omezit následné úpravy v různých grafických editorech. Přiznejme si, že takové úpravy trvají dlouho (a tak stojí hodně peněz) a jsou zapříčiněny především nedokonalostí vizualizačního software a nutností úprav výsledného obrazu, ve kterém jsme něco opoměli, něco vizualizační program neumí, někde se trochu [...]

Rekonstrukce a poruchy budov — 2,0%

[...] estatické, staticky bezvýznamné hlavní poruchy – vada, která s velko pravděpodobností povede časem k k selhání nosného prvku, nebo podstatnému snížení použivatelnosti pro předepsaný účel kritické poruchy – vada, [...]

Ochranná pásma ve vodním hospodářství — 2,0%

Ochranná pásma k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů stanovují rozhodnutím vodohospodářské orgány státní správy. Zmocňuje je k tomu zákon o vodách. Podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví se zřizují v okolí zdrojů pitné vody pro hromadné zásobování obyvatelstva tzv. pásma hygienické ochrany. Pásmo hygienické ochrany 1. stupně se zřizuje v bezprostředním okolí vodního zdroje s ohledem na směr proudění vody, složení půdy a způsobu a využití pozemků kolem zdroje. Hranice tohoto pásma je zpravidla oplocena, [...]

Správa dokumentů — 2,0%

[...] dokumentu, včetně jejich vazeb na odkazované dokumenty, a ke starším verzím dokumentů se lze i vracet. K typickým funkcím dále patří např. fulltextové vyhledávání, e-mailové notifikace zasílané při změně dokumentu či funkce rychlého náhledu (preview). Pro oblast CAD jsou většinou využívány " document management " (EDM, PDM, PLM) systémy produkované přímo k dané CAD aplikaci a integrované v jejím uživatelském prostředí. Méně pak systémy obecné, nezávislé na konkrétní aplikaci CAD. Příkladem CAD systémů pro správu dokumentů je Autodesk Vault [...]

Nápověda - wiki formátování — 2,0%

[...] nebo [++MainPage|root] Dev.MainPage nebo můj odkaz v jiném jmenném prostoru nebo root Přidejte ++ k odkazu pro odkaz do jiného jmenného prostoru, včetně root [http://www.cadforum.cz] nebo [http://www.cadforum.cz|Portál CAD Fórum] http://www.cadforum.cz nebo Portál CAD Fórum [email@server.com] nebo [email@server.com|kontaktujte nás] email@server.com nebo kontaktujte nás [c:Help.AutoCAD] nebo [c:Help.AutoCAD|Stránky kategorie 'AutoCAD'] Help.AutoCAD nebo Stránky kategorie [...]

Vodovodní přípojka — 2,0%

Níže uvedené body shrnují technické požadavky na vodovodní přípojku stavby k veřejné síti. Případné další požadavky konzultujte s vaší vodárenskou společností. Zásady pro navrhování, provádění a opravy vodovodních přípojek stanoví ČSN 75 5411 (2006). Vodovodní přípojka se navrhuje a provádí ve spolupráci s provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu. Pro jednoho odběratele vody z veřejného vodovodu má být navržena jedna vodovodní přípojka. V případě, že vodovod pro veřejnou potřebu není jediným zdrojem vody pro vnitřní vodovod, musí být přívod vody z vodovodní přípojky [...]

Ochranná pásma podél tras telekomunikačních sítí — 1,4%

[...] soubory a zařízeními jsou zejména spojky, kabelové doplňky, průběžné zesilovače, opakovače, zařízení k ochraně kabelu před korozí, před přepětím, zařízení pro tlakovou ochranu kabelu, ochranné trubky kabelů. Vytyčovacími body podzemního komunikačního vedení jsou kabelové označníky, patníky nebo sloupky určující polohu kabelových souborů a zařízení, křižovatky kabelů s komunikacemi, dráhou, vodními toky, polohové změny trasy kabelu v obcích nebo ve volném terénu. V ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení je zakázáno: a) bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí [...]

Operační systémy pro CAD — 1,4%

[...] operačního systému jsou nároky (kompatibilita) zvolené CAD aplikace, popř. návazných programů. Vzhledem k paměťovým nárokům 3D CAD aplikací je častou volbou 64bitová verze operačního systému. V případě Windows pak nejčastěji 64bitové verze Windows 7. 32bitové vs. 64bitové verze Windows Všechny moderní počítače (CPU) podporují běh 32bitových i 64bitových verzí Windows. Pro Windows x64 musí procesor musí podporovat 64bitovou technologii - tu podporují jak procesory Intel (Pentium 4, Xeon, Core - technologie EMT-64), tak procesory AMD (Opteron, Athlon64 - technologie AMD64). [...]

Ochranná pásma v oblasti památkové péče — 1,4%

[...] kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, povinen k zamýšlené stavbě, stavebním úpravám nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko orgánu památkové péče. Toto ustanovení je obzvlášť aktuální pro majitele nemovitostí v Praze a ostatních historicky cenných městech a obcích. Stanovisko se vydává v samostatném správním řízení odděleně od stavebního či územního řízení a nabývá právní moci. Ochranná pásma jsou vyhlášena i pro jednotlivá lázeňská místa k [...]

Parkovací stání — 1,4%

[...] pro osobní automobily V dalším textu znamená: - délka stání - kolmá vzdálenost od okraje komunikace k obrubníku, který stání ukončuje - šířka stání - měřeno podélně, tj. rovnoběžně s osou komunikace (skutečná šířka stání je vždy 2,50m) šířka stání délka stání šířka komunikace kolmé stání 2,50 m 5,00 m 6,00 m šikmá stání 75 stupňů 2,60 m 5,30 m 5,00 m šikmá stání 60 stupňů 2,90 m 5,20 m 3,50 m šikmá stání 45 stupňů 3,55 [...]

Výška nad podlahou (Světlá výška místnosti) — 1,4%

Obrázek s hodnotu 1 200 mm náleží k jinému tématu a to k [...]

Výkaz výměr — 1,4%

[...] prací - udává číselný kód položky, popis položky (co všechno obsahuje) a výpočet množství dané položky. K těmto údajům mohou být následně připojeny cenové informace z položkových ceníků. Výkaz výměr je hlavním podkladem pro zpracování nabídkové ceny stavby, odhad stavebních nákladů, rozpočtu, financování. Výkaz výměr je důležitý rovněž pro plánování stavby. Pro zjištění velikosti (objemu, plochy, délky, počtu) jednotlivých komponent stavby je používána projektová dokumentace. Z ní jsou odměřeny nebo odvozeny rozměrové údaje a dopočteny související služby. Při použití BIM [...]

AutoCAD — 1,4%

[...] operační systém Windows nebo MacOS X. Omezenější verzí AutoCADu je AutoCAD LT . Aktuální verze jsou k dispozici i v češtině. Lokalizace zahrnuje jak rozhraní programu, tak jeho příkazy a dokumentaci. Kromě uživatelského rozhraní nabízí široké možnosti programování pomocí API. Vedle komerční licence AutoCADu existují i jeho výukové verze (EDU); studentské licence profesních verzí AutoCADu jsou zdarma. Verze AutoCADu AutoCAD LT AutoCAD Mechanical AutoCAD Electrical AutoCAD ECSCAD AutoCAD Architecture AutoCAD MEP AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D AutoCAD P&ID [...]

Autodesk Revit — 1,4%

[...] tvorbu fotorealistických vizualizací. Revit je určen pro operační systém Windows . Aktuální verze jsou k dispozici i v češtině. Lokalizace zahrnuje jak uživatelské rozhraní programu, tak jeho dokumentaci. Kromě uživatelského rozhraní nabízí Revit široké možnosti programování pomocí API (.NET/VSTA). Vedle komerční licence Revitu existují i jeho výukové verze (EDU); studentské licence Revitu jsou zdarma. Verze Revitu Revit Architecture Revit Structure Revit MEP (TZB) Revit LT Revit (all-in-one) Revit je od verze 2012 součástí sady Autodesk Building Design Suite . Dostupnost [...]

Proslunění a denní osvětlení — 1,4%

[...] okenních otvorů jižním směrem většinou nejsou pro proslunění balkónové desky nad oknem překážkou. Vzhledem k tomu, že dobu proslunění hodnotíme pro den 1. března, není slunce ještě tak vysoko, aby bylo touto deskou zastíněno. Při "rozumné" hloubce balkónové desky proto není nutné mít ze zastínění obavy. Naopak v letních měsících, kdy je slunce podstatně výše, může sloužit konstrukce desky jako stínící prvek proti nadměrným tepelným ziskům. Denní osvětlení Problematika denního osvětlení je řešena následujícími českými technickými normami: ČSN 73 0580 – 1 Denní osvětlení [...]

QR kód — 1,4%

[...] čtvercového tvaru. Jeho název je zkratkou pojmu Quick Response (rychlá reakce). QR kód je používán k plošně úspornému ukládání textových informací, včetně akcentových a asijských znaků. Jeho výhodou je snadná strojová čitelnost a samoopravné prvky (až 30% ztráta kódu může být obnovena). Hlavní způsob využití QR kódu je označování výrobků a reklama. QR kód může uložit až 4296 znaků (cca 2000 v dvoubytové podobě). jsou podporovány různě strukturované texty jako web odkazy, e-mail adresy či kontaktní informace (vizitky). Dekódování QR kódu je součástí řady moderních mobilních [...]

Často kladené otázky k programu AutoCAD (FAQ) — 1,4%

Nezobrazují se souborové dialogy v příkazu Otevři, Ulož, Tisk. Nastavte na příkazovém řádku proměnnou FILEDIA na 1. Příkazové dialogy řídí proměnná CMDDIA Nefunguje mi správně prostřední tlačítko/kolečko myši. Nastavte proměnnou MBUTTONPAN na 1. AutoCAD neotevře DWG výkres z novější verze. [...]

Komíny a ventilační průduchy — 1,4%

[...] spotřebičů do průduchu slouží sopouchy : měly by být přímé a co nejkratší jsou-li delší než 250 mm, měly by k průduchu stoupat pro vybírání zplodin hoření (sazí) slouží vybírací otvory : nesmí být zaústěny do obytné místnosti, ani skladu hořlavin min. velikost 125 x 250 mm; musí být přístupné musí být opatřeny uzavíratelnými dvířky pro vymetání průduchu slouží vymetací otvory (umisťují se na půdu) : musí být opět v neobytných místnostech ve výšce 800 – 1200 mm nad podlahou + komín. dvířka pro ukončení celého komínového tělesa slouží komínová hlava : musí být provedena tak, [...]

Konstrukční systémy — 1,4%

[...] redukcí nosných stěn do sloupů nebo pilířů překrytých vodorovným trámem (průvlakem, příčlem). Tím došlo k odlehčení staveb a současně k [...]

Minimální vzájemný odstup staveb — 1,4%

[...] hranice nesmí být menší než 2 m . Vzdálenost stavby samostatné garáže, staveb plnících doplňkovou funkci k rodinnému bydlení a stavby pro podnikatelskou činnost na pozemku rodinného domu od společných hranic pozemků rodinných domů nesmí být menší než 1,5 m ; přitom vzdálenost vnějšího okraje střech od této hranice nesmí být menší než 1 m . V územích, kde je nutno stavbu přizpůsobit charakteru okolní zástavby, je možné uplatnit urbanistická hlediska a umístit rodinný dům, stavby plnící doplňkovou funkci k [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin