Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,0 sekund a získáno 30 výsledků.

Ochranná pásma podél dopravních staveb — 22,1%

[...] pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou u celostátní a regionální dráhy 60 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranice obvodu dráhy u celostátních drah vybudovaných pro rychlost vyšší jak 160 km/h – 100 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranice obvodu dráhy u vlečky 30 m od osy krajní koleje u speciální dráhy 30 m od [...]

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení — 11,5%

[...] údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona, g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území, h) předpokládaná lhůta výstavby včetne popisu postupu výstavby, i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí a ostatní (v tis. Kč), dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m 2 , a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových. B. Souhrnná technická zpráva [...]

Nezámrzná hloubka — 7,7%

[...] uložení vodovodních potrubí se pohybuje od 1,5 m (štěrkové a skalnaté zeminy) do 1,2 m (hlinité zeminy). U základů na úrovni upraveného terénu se nezámrzná hloubka stanovuje podle druhu zeminy takto: u běžných základových půd (hlinitopísčité a písčitohlinité) na 800 mm u jílovitohlinitých půd na [...]

Ochranná pásma podél tras inženýrských sítí — 6,7%

[...] soustavy pokud to umožňují technické a bezpečnostní podmínky. Souhlas není součástí stavebního řízení u stavebního úřadu a musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen. U podzemních elektrických vedení je vymezeno ochranné pásmo svislou rovinou po obou stranách krajního kabelu ve vzdálenosti: do 110 kV - 1 m nad 110 kV - 3 m V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno provádět bez souhlasu zemní práce, zřizovat stavby a umisťovat konstrukce, které by znemožňovaly přístup k vedení, vysazovat trvalé porosty a přejíždět mechanismy nad [...]

Vodovodní přípojka — 5,8%

[...] na potrubí) uložit identifikační kovový vodič - např. měděný izolovaný vodič CY o průřezu 4 mm 2 . U navrtacího pasu musí být vodič smyčkou vyveden cca 50 cm nad terén a následně volně uložen do poklopu uzávěru, u vodoměrné soustavy pak vyveden pod poklop vodoměrné šachty nebo ukončen u vodoměrné sestavy v domě. Vodovodní přípojka se navrhuje tak, aby byla co nejkratší a vedena pokud možno kolmo na připojovaný objekt bez zbytečných lomů trasy. Potrubí se navrhuje ve sklonu min. 3 ‰ a má pokud možno stoupat směrem [...]

Vyhláška 50/1978 Sb. — 3,8%

[...] v souvislosti s kvalifikací. Za elektrická zařízení se pro účely této vyhlášky považují zařízení, u nichž může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku elektrickým proudem, a zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny. 1) ČSN 34 3100 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních. § 2 Pracovníci uvedení v § 1 odst. 1 musí být tělesně a duševně způsobilí 2) a musí splňovat podmínky stanovené touto vyhláškou. 2) Směrnice ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZd, o posuzování zdravotní [...]

Mapový list — 2,9%

[...] deset vrstev. Označuje se číslem mapy 1:2000 odděleným lomítkem od čísla sloupce a vrstvy, podobně jako u mapy 1:5000 Příklad označení mapového listu 1:500 (rozměr 625 × 500 mm): Tábor 2-3/314 Klad mapových listů pro Gaussovo zobrazení a systém S-42 Mapové listy se zde odvozují od Mezinárodní mapy světa v měřítku 1:1000000. Ta vznikne rozdělením zeměkoule na sloupce po 6° rozdílů zeměpisných délek a vrstvy po 4° rozdílů zeměpisných šířek. Sloupce se označují číslicemi od 0 do 60 (počátek je na poledníku 180° a směr číslování je od západu k východu), vrstvy se označují [...]

Šířkové uspořádání místních komunikací — 2,9%

[...] určitého druhu od dopravního pruhu odlišného druhu nebo od pevné překážky. Hodnoty udává tabulka 4. U jízdního pruhu/pásu pro motorová vozidla se bezpečnostní odstup vkládá vně vodicího proužku. U jízdního pruhu pro cyklisty je vodicí proužek součástí bezpečnostního odstupu. v D dělicí proužek 0,50 Vyznačení rozmezí mezi sousedícími protisměrnými jízdními pruhy nebo pásy na směrově nerozdělených komunikacích (dvou i čtyřpruhových). Plní funkci nezvýšeného dělicího pásu; je vymezen dvěma podélnými čarami souvislými vodorovného dopravního [...]

Garáže - rampy a sjezdy — 2,9%

[...] 2*0,25 Šířka zakřivené rampy (v oblouku) pak musí být větší o 0,45 m (a dalších 0,25 na obrubník). U vícepruhových ramp musí být šířka středního obrubníku min. 0,3 m u [...]

Minimální vzájemný odstup staveb — 2,9%

[...] místností, musí být nejméně 3 m od okraje vozovky pozemní komunikace; tento požadavek se neuplatní u budov umísťovaných v prolukách. Vzájemné odstupy a vzdálenosti se měří na nejkratší spojnici mezi vnějšími povrchy nadzemních částí obvodových stěn a předsazených částí stavby (balkóny, arkýře, terasy, vstupy apod.), dále od hranic pozemků a okraje vozovky pozemní komunikace.“ Vzájemné odstupy staveb dle 501/2006 sb. vyhláška o obecných požadavcích na využívání území Ze dne 10. listopadu 2006 Změna: 269/2009 sb. Změna: 22/2010 sb. § 25 Vzájemné odstupy staveb (1) [...]

K-Faktor — 1,9%

[...] používaný při výpočtu délky rozvinutých plechových dílů (v ohybu). Je definován jako poměr polohy neutrální osy plechu k tloušťce plechu. K-faktor = t / T kde: t = vzdálenost od vnitřní plochy k neutrální ose plechu T = tloušťka plechového materiálu Velikost přídavku na ohyb a zkrácení ohybu závisí na druhu materiálu, poloměru ohybu, úhlu ohybu, tloušťce materiálu popř. i na metodě provedení ohybu. Přídavek na ohyb Přídavek na ohyb (bend allowance, BA) je délka oblouku ohybu měřená podél neutrální osy [...]

Schodiště — 1,9%

[...] zábradlí nebo výtah Výstupní čára ideální místo výstupu, kde všechny stupně mají stejnou šířku u přímého schodiště - osou schod.ramene u [...]

Umělé osvětlení místností — 1,9%

[...] kombinace stropního svítidla (uzavřeného nebo nepřímého) a osvětlení pracovního stolku, popř. lampičky u lůžka, popř. nočního osvětlení. Koupelna Obvykle se používá kombinace hlavního osvětlení a lineárního zdroje osvětlení zrcadla. Pozor na bezpečnostní pravidla u [...]

Polystyren — 1,9%

[...] se do skladeb plochých střech, podlah, pro kontaktní zateplení fasád, jako systém ztraceného bednění u zdících systémů, dodatečný tepelný izolant zdiva. U [...]

Rekonstrukce a poruchy budov — 1,9%

[...] se odhalit zhlaví trámů, zjistit uložení a nejsou–li poškozeny hnilobou, dále změřit průhyb stropu u kleneb měřit jejich tloušťku a zkontrolovat kvalitu zdiva u [...]

CAD workstation — 1,9%

[...] myš. Hardwarové parametry stanice by měly odpovídat systémovým požadavkům dané aplikace. Především u 3D aplikací si ponechte dostatečnou rezervu především ve velikosti RAM (nepohybujte se na dolní hranici systémových požadavků). RAM patří k relativně levným komponentům, investice se vyplatí. Další důležitou komponentou CAD stanice je grafická karta - volte pokud možno typ certifikovaný (odzkoušený) výrobcem CAD software (především u [...]

Montované stropy — 1,9%

[...] pórobetonové panely Ytong délka panelů do 6000mm; šířky panelů 625mm; uložení na zdivu min.1/8 rozpětí,u zdiva 100mm; ukládání na sraz vedle sebe, panely Filigrán kombinace montované stropní konstrukce a monolitické dobetonávky montovaná část (vyrobená na objednávku) má nosnou výztuž, po osazení se vyplní (polystyren) a dobetonují se žebra a horní deska (při montáži nutno podepřít) (př. rozměrů: D:1200, Š:do 2400, V:50(70) Zvláštní stropní panely – předpínané TT panely užití v montovaných skelet. stavbách (délky 6-18 m) 3. Hřibové bezprůvlakové stropní deska [...]

Standardizace barev a hladin — 1,9%

[...] čáry - 0,25mm; barva žlutá Nevid - neviditelné hrany tl.čáry - 0,25mm; barva modrá ; typ čáry HIDDEN Osy - osy [...]

Jazykový překlad DWG výkresů — 1,0%

[...] popisů do jiného jazyka? Ruční překlad v AutoCADu pomocí editačního nástroje textu je použitelný jen u malých objemů textu. Pro externí překlad pomocí [...]

GPS — 1,0%

[...] naměřená hodnota představuje relativní výšku vůči určité hladině, která ale není totožná s hladinou u nás používaného výškového systému Bpv (Balt [...]

Revit a práce v síti — 1,0%

[...] aby společná hrana v řezu nebyla vidět. To lze zase obejít, linky lze převést na grupy (skupiny) a u těch spojení funguje. Grupy lze zpětně převést [...]

Užitná plocha místnosti — 1,0%

[...] konstrukcí, ale se započtením vestavěného nábytku (skříně, kuchyně, apod.) nebo niky jdoucí od podlahy. U místností se šikmými stropy se do užitné plochy [...]

Nápověda - wiki formátování — 1,0%

[...] WikiMarkup Výstup Poznámky [{UP}/v3Site/Grass.png|stáhnout obrázek] stáhnout obrázek [{{U(Napoveda-wiki-formatovani)}SamplePicture.jpg|stáhnout [...]

Světlá výška místnosti — 1,0%

[...] rovině podlahy, protínající rovinu zkoseného stropu ve výšce 1 300 mm nad podlahou - viz obr: U neobytných místností (chodby, vstupní prostory) [...]

Bpv - Balt po vyrovnání — 1,0%

[...] nulovou nadmořskou výškou v tomto systému je nula stupnice vodočtu umístěného v přístavu Kronštadt u Baltského moře. Od toho je odvozen i mezinárodní [...]

Ochranná pásma při ochraně přírody a krajiny — 1,0%

[...] rezervace nebo přírodní památky nevyhlásí, je jím území do 50 m od hranic zvláště chráněného území. Rovněž u památných stromů lze vymezit ochranné pásmo [...]

Operační systémy pro CAD — 1,0%

[...] nejsou rychlejší než verze 32bitové. Jen umožňují pracovat s větším objemem fyzické paměti (což se u větších projektů může sekundárně projevit [...]

Nápověda — 1,0%

[...] na CAD wiki. K textům můžete připojovat ilustrační obrázky a souborové přílohy až do velikosti 10MB. U všech textů a oprav je uchovávána historie [...]

Hlavní stránka — 1,0%

[...] na CAD wiki. K textům můžete připojovat ilustrační obrázky a souborové přílohy až do velikosti 10MB. U všech textů a oprav je uchovávána historie [...]

AutoCAD Plant 3D — 1,0%

[...] chemickém, energetickém, zpracovatelském, potravinářském průmyslu a podobných oborech. Podobně jako u jiných oborově zaměřených verzí programu AutoCAD [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin