Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,4 sekund a získáno 30 výsledků.

Vyhláška 50/1978 Sb. — 18,4%

[...] VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice Změna: 98/1982 Český úřad bezpečnosti práce podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a Český báňský úřad podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), a podle § 10 písm. a) zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a rozšíření [...]

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení — 15,3%

[...] ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb. jsou následující projekční dokumenty povinnou součástí žádosti o stavební povolení ( podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona ), pro ohlášení stavby , nebo pro oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení ( podle § 117 odst. 2 stavebního zákona ). Povinná projektová dokumentace - části: A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situace stavby D. Dokladová část E. Zásady organizace výstavby F. Dokumentace objektu Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až F členené na jednotlivé položky, přičemž rozsah [...]

Ochranná pásma podél dopravních staveb — 11,6%

[...] umístění a provozování pevných trakčních, signalizačních nebo zabezpečovacích zařízení. Rozhodnutí o omezení vlastnického práva a o výši úhrady vydává na návrh provozovatele dráhy tramvajové nebo trolejbusové drážní správní úřad. Provozovatel dráhy je povinen při umístění a odstranění tohoto zařízení na cizí nemovitosti uvést nemovitost při ukončení prací do původního stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčené nemovitosti. Pozemní komunikace Vymezení ochranných [...]

Lumion — 6,8%

Tento článek pojednává o Lumionu verze 4.x Lumion je revoluční program na poli vizualizací. Abychom pochopili proč, máme tu hned dva důvody, které dokazují uvedené tvrzení. Prvním z nich je využití grafického jádra pro výpočty a z toho plynoucí zobrazení vizualizace v reálném čase - dokonce takových drobností, jako je pohyb stébel trávy ve větru.(Využití grafického procesoru neprobíhá stejně jako přes sdílení procesorů a podobné technologie, jako je CUDA a třeba chystaný Open CL , ale přes herní engine) Druhým je jednoduchost ovládání. Oba spolu úzce souvisí, neboť [...]

Garáže - rampy a sjezdy — 4,2%

[...] přímé rampy se odvozuje od šířky největšího provozovaného vozidla ( a ). Šířka vozovky musí být větší o 0,35 m na obou stranách. Šířka obrubníku (pokud existuje, jinak vzd. od stěny) dalších 0,25 m na obou stranách. Tedy celkem: a + 2*0,35 + 2*0,25 Šířka zakřivené rampy (v oblouku) pak musí být větší o 0,45 m (a dalších 0,25 na obrubník). U vícepruhových ramp musí být šířka středního obrubníku min. 0,3 m u přímých a 0,5 m u zakřivených ramp. Sklony Podélný sklon rampy měřený v podélné ose je maximálně: vnitřní rampy: přímé 14 % zakřivené [...]

K-Faktor — 3,2%

[...] měřená podél neutrální osy materiálu. Přídavek na ohyb, zadávané hodnoty (pomocné údaje: B = C - R - T) Výpočet velikosti přídavku: BA = A × (PI / 180) × (R + K × T) kde: A = úhel ohybu ve stupních R = vnitřní poloměr ohybu K = K-faktor (tedy t/T) T = tloušťka materiálu Zkrácení ohybu Zkrácení ohybu (bend deduction, BD) je rozdíl mezi přídavkem na ohyb a dvojnásobkem vnějšího přechodu (outside set back, OSSB) . Zkrácení ohybu, zadávané hodnoty Výpočet velikosti [...]

Proslunění a denní osvětlení — 2,1%

[...] roky celková doba proslunění ve dnech od 10. února do 21. března včetně minimálně 3600 minut (jedná se o 40 dní s průměrnou dobou proslunění 90 minut) půdorysný úhel dopadajících slunečních paprsků s rovinou okenního otvoru musí být nejméně 25° výška slunce nad horizontem musí být nejméně 5° Pro výpočet doby proslunění pro jednotlivé místnosti je potřeba upřesnit správnou orientaci objektu ke světovým stranám. Geografická a kartografická síť se totiž liší o odchylku, která se nazývá meridiánová konvergence C [°]. V praxi to znamená, [...]

Počty zařizovacích předmětů — 2,1%

[...] předmětů 49/1993 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 21. prosince 1992 o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení; Změna: 51/1995 Sb., 225/1997 Sb., 184/1998 Sb., 219/2006 Sb., 558/2006 Sb. 135/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. března 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch; Změna: 292/2006 Sb. 268/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby 361/2007 Sb. NAŘÍZENÍ [...]

Vodovodní přípojka — 2,1%

[...] musí přihlédnout také k ČSN 73 0873. Celá vodovodní přípojka po uzávěr před vodoměrem se má navrhovat o jedné jmenovité světlosti. Na potrubí vodovodu se přípojky napojují pomocí navrtacího pasu s uzávěrem a se zemní teleskopickou soupravou (do DN 50), napojení větších dimenzí se řeší pomocí odbočky se šoupětem. Vodovodní přípojka se navrhuje z jednoho druhu materiálu. Pro její realizaci se přednostně používá vinutý vysokohustotní polyetylén HDPE PE 100 SDR 17 PN 10, případně HDPE PE 80 SDR 11 PN 12,5 , odpovídající rozměry a technickými parametry ČSN EN 12 201. V případě [...]

Ochranná pásma podél tras telekomunikačních sítí — 2,1%

Tato ochranná pásma stanovuje zákon o telekomunikacích (zákon 127/2005 Sb.) a příslušné prováděcí vyhlášky. PODZEMNÍ VEDENÍ Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí vydaného podle stavebního zákona. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po obou stranách krajního vedení. Podzemním komunikačním vedením se rozumí kabelové vedení, včetně kabelových souborů a zařízení uložených pod povrchem země a kabelových rozvaděčů umístěných nad úrovní terénu. Kabelovými soubory a zařízeními jsou zejména spojky, [...]

AutoLISP a VisualLISP — 2,1%

[...] typického programu v AutoLISPu: (defun C:Kruh2 () (setq pt (getpoint "\nStřed kružnice: ")) (setq r (getdist r [...]

Lešení — 1,6%

[...] sklolaminátová Podle konstrukce a tvaru se lešení rozdělují na: trubková (typicky ocelové trubky o průměru 48,3 x 4 mm) systémová (stavebnicová řešení se snadnou montáží) pojízdná (lehká, přemístitelná lešení např. pro restaurátorské práce) Konstrukce lešení Konstrukce každého lešení musí být technicky dokumentována. Technická dokumentace lešení se skládá z: statický výpočet statickým výpočtem musí být konstrukce lešení doložena vždy, pokud se nejedná o normalizované lešení nebo pokud lešení není provedeno v souladu s technickými [...]

Minimální šířka komunikace — 1,6%

Minimální šířka komunikace Minimální šířku komunikace mezi parcelami určuje Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 501/2006 Sb. §22 Pozemky veřejných prostranství Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek bytového domu, je 12 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 10,5 m. Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 6,5 m. Součástí veřejného prostranství [...]

BOZP — 1,6%

[...] nedodržení může úřad udělit pokutu za každý zjištěný přestupek. Podle požadavků zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, je zadavatel stavby povinen zajistit koordinátora BOZP při realizaci stavby a smluvně zavázat projektanta stavby a všechny zhotovitele ke spolupráci s koordinátorem BOZP. Spolupráci projektanta s koordinátorem určuje vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, která udává, že Plán BOZP pro práci na stavenšti musí být součástí projektové dokumentace stavby (část [...]

Ochranná pásma — 1,1%

[...] ochranných pásem vyplývá, že před zamýšlenou výstavbou je třeba vždy navštívit příslušný stavební úřad a o existenci ochranných pásem se předem informovat. Tím se vyhneme řadě pozdějších nemilých překvapení a rozčarování z eventuelního zamítnutí žádosti o [...]

Ochranná pásma podél tras inženýrských sítí — 1,1%

[...] nad 3 m, v ochranném pásmu podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t. Písemný souhlas s činností v ochranném pásmu. Může vydat provozovatel přenosové soustavy nebo příslušný provozovatel distribuční soustavy pokud to umožňují technické a bezpečnostní podmínky. Souhlas není součástí stavebního řízení u stavebního úřadu a musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen. U podzemních elektrických vedení je vymezeno ochranné pásmo svislou rovinou po obou stranách krajního kabelu ve vzdálenosti: do 110 kV - 1 m [...]

Praktická příručka DWF — 1,1%

Praktická příručka DWF Tato příručka by měla obsahovat základní informace o formátu DWF a měla by pomoci při prvních krocích uživatelům a osobám přicházejícím do styku s tímto formátem. Co je to DWF DWF (Design Web Format) je otevřený souborový formát podporující a integrující data z různých CAD systémů do jediného formátu. V DWF souborech lze odměřovat vzdálenosti, vytvářet připomínky, poznámky a tyto pak zpětně načíst do projektu pro zapracování. V podstatě se jedná o [...]

Technologická schémata P&ID — 1,1%

[...] Technologická schémata P&ID (Process and Instrumentation Diagram) nesou základní grafické informace o technologii daného výrobního procesu. Jsou nezbytná při návrhu, výstavbě i provozování celého technologického zařízení. Přehledně zachycují veškeré toky látek a energií. A to jak látek a energií přímo účastnících se výroby (suroviny, palivo), tak i pomocných, které zabezpečují správný chod a bezpečnost celého procesu (tlakový ovládací vzduch, chladící voda, atd.). Technologická schémata zobrazují veškerá potřebná zařízení od armatur přes tepelné výměníky, čerpadla, [...]

Ochranná pásma při ochraně přírody a krajiny — 1,1%

Zákon o ochraně přírody vymezuje tzv. zvláště chráněná území. Jsou to přírodovědecky nebo esteticky velmi významná nebo jedinečná území a člení se do následujících kategorií: národní parky chráněné krajinné oblasti národní přírodní rezervace přírodní rezervace národní přírodní památky přírodní památky V těchto územích je zakázáno povolovat a umisťovat nové stavby buď úplně, anebo některé typy staveb podle druhu zvláště chráněného území a jeho zóny. Je-li třeba zabezpečit zvláště chráněná území před rušivými vlivy z okolí, může být pro ně vyhlášeno ochranné pásmo, [...]

Ochranná pásma v oblasti památkové péče — 1,1%

Zákon o státní památkové péči umožňuje památkovým orgánům vymezit ochranné pásmo nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny. Každé takovéto vymezení ochranného pásma obsahuje dle charakteru památky určení předmětu ochrany, důvod vymezení, popis hranice ochranného pásma a stanovení podmínek pro činnost v ochranném pásmu. Každý vlastník nemovitosti, která není sice kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, [...]

Nápověda - navigace — 1,1%

[...] drobečková navigace zobrazující historii stránek, přes které jste na aktuální stránku doputovali. Nejde tedy o hierarchický strom začlenění dané stránky (číslo na začátku zobrazí celou historii). Wiki stránky nemusí mít pevnou hierarchii, ta se tvoří ad hoc podle postupných odkazů. Další informace o [...]

Minimální vzájemný odstup staveb — 1,1%

Vzájemné odstupy staveb dle vyhlášky hl. m. Prahy č.26/1999 o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Čl. 8 Vzájemné odstupy staveb Vzájemné odstupy staveb musí splňovat zejména požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, ochrany památek, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování pohody bydlení. Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení [...]

KKS — 1,1%

[...] určena a zařazena. Neexistuje více než jedno zařízení, ovládací skříň nebo signál v řídícím systému o stejném kódu KKS. V České republice je často využívána metodika KKS-ČEZ, a.s. vytvořená na základě německých norem (DIN) tak, aby respektovala podmínky v elektrárenské společnosti ČEZ. V současné době je metodika značení elektráren KKS-ČEZ rozdělena do tří knih a uvažuje se o [...]

GPS — 1,1%

[...] výškového systému Bpv (Balt po vyrovnání) . Proto je nejprve potřeba stanovit GPS výšku pro určitý bod o známé nadmořské výšce v systému Bpv a další GPS výšky o [...]

CAD workstation — 1,1%

[...] použít adekvátně vybavenou grafickou pracovní stanici s odpovídajícím operačním systémem, doplněnou o monitor s vysokým rozlišením, kvalitní myš, popř. 3D myš. Hardwarové parametry stanice by měly odpovídat systémovým požadavkům dané aplikace. Především u 3D aplikací si ponechte dostatečnou rezervu především ve velikosti RAM (nepohybujte se na dolní hranici systémových požadavků). RAM patří k relativně levným komponentům, investice se vyplatí. Další důležitou komponentou CAD stanice je grafická karta - volte pokud možno typ certifikovaný (odzkoušený) výrobcem CAD software [...]

BIM — 1,1%

[...] Revit ). BIM řeší tvorbu a využití koordinovaných, vnitřně konzistentních a počitatelných informací o stavebním projektu - pro architekty, projektanty, statiky, stavitele i vlastníky budov. Datový model projektu neobsahuje pouze grafická "CAD" data, ale i vzájemně propojenou strukturu informací o [...]

Bydlení a inspirace moderního bydlení — 0,5%

[...] dnes zařizuje moderní bydlení moderní bydlení. Nechte se inspirovat jak zařídit váš nový byt. Články o bydlení vám radí nejmodernější trendy dnešního [...]

Revit a práce v síti — 0,5%

[...] betonové zdi skrze celý dům. Nutností je používání Worksharing Monitoru pro rychlé vyřízení žádostí o vypůjčku entity. Na konci týdne si vyhradit [...]

Projektová dokumentace — 0,5%

[...] dokumentace jsou dané Stavebním zákonem (183/2006 Sb), vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj 499/2006 o dokumentaci staveb a dalšími souvisejícími [...]

Zkratky příkazů AutoCADu — 0,5%

[...] zkratky (aliasy příkazů) k jednotlivým příkazům AutoCADu si můžete nadefinovat v souboru ACAD.PGP. Jde o textový soubor s jednoduchou strukturou, kde [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin