Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,4 sekund a získáno 30 výsledků.

Vyhláška 50/1978 Sb. — 14,6%

[...] národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a rozšíření dozoru státní báňské správy, stanoví v dohodě s Českou odborovou radou a ostatními ústředními orgány: I. oddíl Úvodní ustanovení § 1 Vyhláška stanoví stupně odborné způsobilosti (dále jen "kvalifikace") pracovníků, kteří se zabývají obsluhou 1) elektrických zařízení nebo prací 1) na nich (dále jen "činnost"), projektováním těchto zařízení, řízením činnosti nebo projektování elektrických zařízení v organizacích, které vyrábějí, montují, provozují nebo projektují elektrická zařízení, nebo provádějí [...]

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení — 11,2%

[...] Českou komorou architektu nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, dále jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel, b) údaje o dosavadním využití a zastavenosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích, c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, d) informace o splnění požadavku dotčených orgánů, e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu, f) údaje o splnění podmínek regulačního [...]

Ochranná pásma podél dopravních staveb — 6,0%

[...] střelnici, skladovat výbušniny, nebezpečné odpady a zřizovat světelné zdroje a barevné plochy zaměnitelné s návěstními znaky jen se souhlasem drážního správního úřadu a za podmínek jím stanovených. Provozovatel dráhy a dopravce je oprávněn v ochranném pásmu dráhy vstupovat na cizí pozemky, popřípadě na stavby na nich stojící, za účelem oprav, údržby a provozování dráhy, odstraňování následků nehod nebo poškození dráhy a za účelem odstraňování jiných překážek omezujících provozování drážní dopravy. Přitom je povinen dbát toho, aby užívání pozemků, popřípadě staveb na nich [...]

Lumion — 3,4%

[...] tak dovolí vizualizaci oživit. Umístit trávu se stébly, která se hýbou ve větru, použít „živé“ modely s animacemi, jako jsou rostliny jimž se hýbe listí, zvířata a lidé jež vykonávají různé činnosti. Vidíte v reálném čase vodní hladinu s odrazy, odrazy na sklech a odrazivých materálech. Můžete tak mít vše pod kontrolou a jen si hrát s nastavením a sami tvořit jednoduše vizualizace, které potřebujete, a to i bez zvláštního školení, nebo dokonalejší znalosti PC. Jde ale o program pro tvorbu vizualizací, a jako takový [...]

Vodovodní přípojka — 3,0%

[...] technické požadavky na vodovodní přípojku stavby k veřejné síti. Případné další požadavky konzultujte s vaší vodárenskou společností. Zásady pro navrhování, provádění a opravy vodovodních přípojek stanoví ČSN 75 5411 (2006). Vodovodní přípojka se navrhuje a provádí ve spolupráci s provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu. Pro jednoho odběratele vody z veřejného vodovodu má být navržena jedna vodovodní přípojka. V případě, že vodovod pro veřejnou potřebu není jediným zdrojem vody pro vnitřní vodovod, musí být přívod vody z vodovodní přípojky [...]

Seznam ČSN pro 268/2009 Sb. — 3,0%

Pracovní pomůcka k vyhlášce č. 268/2009 Sb. - seznam českých technických norem S účinností od 26. 8. 2009 nabyla platnosti vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, kde bylo použito systému normových hodnot. Proto, jako pracovní pomůcka, byl zpracován seznam českých technických norem obsahující normové hodnoty použité v jednotlivých ustanoveních vyhlášky (uspořádání podle paragrafů). § - Označení a číslo normy - Název normy § 5 ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací § 6 ČSN [...]

Požadavky na stavby - osoby s omezenou schopností pohybu — 2,6%

Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (369/2001 Sb.) se týká těchto druhů staveb: bytových domů obsahujících více než tři samostatné byty domů s byty zvláštního určení a domů zvláštního určení, staveb a zařízení ústavního charakteru určených pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (stavby pro sociální péči) občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností staveb, v nichž se předpokládá zaměstnávání [...]

S-JTSK — 2,2%

Geodetický souřadnicový systém S-JTSK (jednotná trigonometrická síť katastrální) vychází z tzv. Křovákova zobrazení definovaného Josefem Křovákem ve 20.letech 20.století. Jde o konformní a ekvidistantní kuželové zobrazení (projekci) ve dvou kartografických rovnoběžkách. V AutoCADu Map a Civil 3D je S-JTSK definován pod názvem " Czechoslovakian Grid System (S-JTSK) (precise origin) " a kódem " Czech/JTSK.Krovak " (EPSG [...]

Schodiště — 2,2%

[...] - poslední v rámci podlaží Zrcadlo volný prostor mezi schod.rameny min šířka=0 =>není lze sem s umístit zábradlí nebo výtah Výstupní čára ideální místo výstupu, kde všechny stupně mají stejnou šířku u přímého schodiště - osou schod.ramene u zakřiveného 30-40 cm od schod.stěny 2V + Š = 61-65 cm (! výška stupně se nezaokrouhluje !) Základní požadavky na schodiště Pohodlnost sklon ramene, velikost stupňů, popvrchová úprava všechny stupně v rámci jednoho ramene musí mít stejnou výšku => prům. délka lidského kroku = 63 cm Dostatečná [...]

Krovy — 2,2%

[...] Základní rozdělení střech vychází z jejich tvaru. Střechy tak můžeme rozdělit na pultové, sedlové, sedlové s valbou nebo s polovalbami, křížové a polokřížové, stanové, pilové, věžové, s rotační plochou, mansardové a válcové. Podle systému nosné soustavy se střešní konstrukce dělí na: vaznicové soustavy (stojatá stolice, ležatá stolice ...) hambálkové soustavy vlašské soustavy soustavy pilových střech Ardantovy soustavy soustavy věžových krovů vazníkové soustavy rámové soustavy skruže soustavy samonosných střešních [...]

BOZP — 1,9%

[...] BOZP při realizaci stavby a smluvně zavázat projektanta stavby a všechny zhotovitele ke spolupráci s koordinátorem BOZP. Spolupráci projektanta s koordinátorem určuje vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, která udává, že Plán BOZP pro práci na stavenšti musí být součástí projektové dokumentace stavby (část „E“), určené k získání stavebního povolení nebo ohlášení stavby, pokud si to stavba svými parametry vyžaduje (zvýšené riziko dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - viz /1/), nebo stavba svým rozsahem splňuje podmínky dle § 15 [...]

Rekonstrukce a poruchy budov — 1,9%

[...] rozeznáváme: drobné poruchy – jsou to např. vady estatické, staticky bezvýznamné hlavní poruchy – vada, která s velko pravděpodobností povede časem k k selhání nosného prvku, nebo podstatnému snížení použivatelnosti pro předepsaný účel kritické poruchy – vada, která na základě teoretických úvah povede k nebezpečným následkům pro osoby, okamžitý zásah je bezpodmínečně nutný Možné problémy - poruchy staveb staré zdivo jakékoliv tloušťky má často minimální únosnost – přesné stanovení vlastností je třeba stanovit stavebním průzkumem staré dřevěné trámové stropy – musí se odhalit [...]

Šířkové uspořádání místních komunikací — 1,9%

[...] přechodových úsecích rychlostních a sběrných komunikací a na komunikacích bez chodníků. Na úsecích s bezobrubníkovou úpravou c P parkovací a zastavovací pruh 2,25; 2,00 (1,80 ve stísněných poměrech) Na sběrných a obslužných komunikacích. Platí jen při podélném stání. Může být přerušen vysazenými chodníkovými plochami. c PS parkovací pás 4,50 - 5,00 Na obslužných komunikacích (v odůvodněných případech i na sběrných komunikacích) Šikmá a kolmá stání podle ČSN 73 6056. a B autobusový nebo trolejbusový pruh 3,503,50, 3,253,25, 3,00 Na rychlostních komunikacíchNa [...]

Pojmy - byt, dům, nebytový prostor — 1,9%

[...] základem, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi s nejméně dvěma prostorově uzavřenými samostatnými užitkovými prostory, s výjimkou hal. Rozhodnutím vlastníka za budovu lze považovat rovněž sekci se samostatným vchodem, pokud je samostatně označena číslem popisným a je tak stavebně technicky uspořádána, že může plnit samostatně základní funkci budovy, b) bytem místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení, c) nebytovým prostorem místnost nebo [...]

Minimální vzájemný odstup staveb — 1,9%

[...] staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti, které souvisejí s funkčním využitím území (například sítě technického vybavení, dětská hřiště). Jsou-li v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných místností, musí být odstup staveb roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn, s výjimkou vzájemných odstupů staveb rodinných domů podle odstavce 3 až 6. Uvedené odstupy mezi stavbami pro bydlení neplatí pro jednotlivé stavby umísťované v prolukách. Obdobně se určují odstupy od [...]

Parkovací stání — 1,5%

[...] (ne základní šířka chodníku)a při výšce obrubníku max. 10 cm je možno odečíst z délky stání 0,50m. S ohledem na autorská práva nelze vkládat úplné tabulky a obrázky, proto uvádím jen hlavní zásady pro osobní automobily V dalším textu znamená: - délka stání - kolmá vzdálenost od okraje komunikace k obrubníku, který stání ukončuje - šířka stání - měřeno podélně, tj. rovnoběžně s osou komunikace (skutečná šířka stání je vždy 2,50m) šířka stání délka stání šířka komunikace kolmé stání [...]

Počítačové vybavení pro CAD — 1,5%

Pro efektivní práci s CAD aplikacemi je potřeba použít dostatečně výkonný hardware - pracovní stanici vybavenou kompatibilním operačním systémem, plus případná speciální grafická periferní zařízení (monitor s vysokým rozlišením, plotr, 3D myš, digitizer, 3D tiskárna, CAD scanner, apod.). Velké objemy dat zpracovávané v CAD aplikacích, především v 3D CAD, spolu s velkou hodnotou (pracností) dat a potřebou týmové spolupráce kladou zvýšené nároky i na další komponenty [...]

GPS — 1,5%

[...] nadmořské výšky je zpravidla dvojnásobná. Takovéto GPS často umožňují nastavit i souřadnicový systém S-42 používaný na našich mapách vojenského původu (TM10), nikoliv ale již systém S-JTSK (mapy ZM10, SMO5). Pro profesionální použití jsou využívány dražší, tzv. DGPS (diferenciální GPS) , které pracují s další, pevnou referenční stanicí. Ta detekuje rozdíly mezi svou spočtenou a známou skutečnou polohou, a tyto rozdíly používá pro korekci a zpřesnění naměřených dat pohyblivé stanice v terénu. Oba přijímače přitom [...]

Mračno bodů — 1,5%

[...] je rozsáhlá (miliony až miliardy bodů), neuspořádaná sada 3D bodů se souřadnicemi X, Y, Z (popřípadě s další nasnímanou vlastností, reprezentovanou např. barvou bodu). Pro zpracování (indexace, zobrazení, analýza, 3D uchopování a převod na 3D CAD geometrii) mračna bodů slouží většinou specializované aplikace dodávané výrobci 3D scannerů nebo s nimi dokáží přímo pracovat i novější CAD aplikace. Požadavkem je především schopnost [...]

Notebook pro CAD — 1,5%

[...] parametrem pro CAD aplikace. Pro 2D CAD je požadavkem 3-4GB RAM. Pro střední 3D sestavy a modely počítejte s 6GB, pro větší modely je minimem 8GB. Ve 3D nikdy nejděte pod 4GB - samozřejmým předpokladem je použití 64bitové verze Windows 7 a nativní 64bitové verze dané CAD aplikace. Disk - základním parametrem je sice kapacita, ale dejte pozor hlavně na rychlost (počet otáček) a typ komunikační sběrnice; pokud si to můžete dovolit finančně, volte - třeba jako druhý disk - rychlejší SSD disk. Grafika - pro CAD a hlavně pro 3D CAD je grafika zcela klíčová komponenta. Většina [...]

Montované stropy — 1,1%

[...] snadné,rychlé zbudování; okamžitá únosnost - nízká odolnost proti ohni; možnost napadení Nosníkové stropy s keramickými deskami (vložkami): Tradiční systém - vložení keramických prvků do nosníků (na sucho, na maltu) Miako nosníky (uloženy na nosných stěnách), vzdálenost Porotherm-525;625; Hodonín-600mm kladou se do malty, zajištění stability-svaření vyčnívajících prutů vložky Miako (tvar:Hodonín,Porotherm) vkládají se na sucho, vše se pak zmonolitní dobetonováním (beton 20-50mm) Hurdis Podobné Miaku, vzdálenost nosníků 1100-1300 mm. Desky : šikmé nebo rovné čela(rozměry [...]

Mapový list — 1,1%

[...] v souvislém kladu listů. Klad mapových listů pro Základní mapu velkých měřítek, Katastrální mapu S-JTSK, ZABAGED Klad mapových listů katastrální mapy se odvozuje od dělení mapových listů státní mapy 1:50000, a zobrazuje území 25 × 20 km. Klad mapových listů je pravoúhlý, daný rovnoběžkami s osami Y a X. Klad a obsah mapových listů je dán normou ČSN 01 3410 – Mapy velkých měřítek, základní a účelové mapy . Mapový list 1:5000 vznikne dělením mapového listu státní mapy 1:50000 na deset sloupců a deset vrstev. Označuje se názvem mapy 1:50000 [...]

Komíny a ventilační průduchy — 1,1%

[...] – 400 průlezné – průduch větší než 2025 cm² Dle uspořádaní komínových průduchů průběžné podlažní s předpaženými průduchy a společným sběračem TYPY KOMÍNOVÝCH HLAV Výšky komínů nad střechou Třívrstvý komín SCHIEDEL V současnosti nejpropracovanější systém vícevrstvých komínů, tj. komínů, které jsou tvořeny : a) průduch – komínová vložka (většinou šamotová roura) b) tepelná izolace – (skelná vata, perlit) c) komínový plášť – (betonová tvarovka, zdivo) Půdorysné řešení B) Větrací průduchy Všechny prostory v objektech musí být odvětrány – nejčastěji [...]

Domovní vybavení — 1,1%

[...] uskladňování předmětů, pokud nejsou součástí bytu (sklep) prostory a zařízení pro vytápění v domech s ústředním vytápěním ( TZB ) prostor pro palivo v domech s lokálním vytápěním odstavné a parkovací plochy, garážová stání pro osobní automobily Volitelné vybavení bytového domu: místnost se skladem pro údržbu domu prádelna, [...]

AutoCAD WS — 1,1%

[...] možné tvořit a upravovat nejen v desktop verzi AutoCADu, ale i v obyčejném internetovém prohlížeči (s Adobe Flash, na libovolném počítači), nebo dokonce i na mobilních zařízeních typu Smartphone, Apple iPhone, iPad, Android tablet (speciální klient pro iOS a Android). Podmínkou použití AutoCADu WS je internetové připojení - DWG soubor je uploadován na internetový cloud server a klientská aplikace (browser, iPad, Android tablet, apod.) pak komunikuje s tímto cloud serverem. Je tak možné také sdílet, publikovat a připomínkovat CAD výkresy. [...]

CAD workstation — 1,1%

Pro efektivní práci s CAD aplikacemi je vhodné použít adekvátně vybavenou grafickou pracovní stanici s odpovídajícím [...]

Revit a práce v síti — 1,1%

[...] vhodné především pro připojení samostatných budov (např. budovy v obchodní zóně nebo při tvorbě situace s několika rodinnými nebo bytovými domy) nebo při koordinaci mezi různými obory (např. architektonická, konstrukční a TZB část). Před připojením modelů je třeba vzít v úvahu omezené možnosti začišťování(spojování) prvků z různých připojených souborů, možnost různých projektových standardů v jednotlivých souborech a možnost vzniku duplicitních popisů prvků mezi připojeným modelem a hostitelským projektem. Worksety (pracovní sady) - toto je něco, co v AutoCADu neznáme. [...]

Praktická příručka DWF — 1,1%

[...] informace o formátu DWF a měla by pomoci při prvních krocích uživatelům a osobám přicházejícím do styku s tímto formátem. Co je to DWF DWF (Design Web Format) je otevřený souborový formát podporující a integrující data z různých CAD systémů do jediného formátu. V DWF souborech lze odměřovat vzdálenosti, vytvářet připomínky, poznámky a tyto pak zpětně načíst do projektu pro zapracování. V podstatě se jedná o projektantskou obdobu výměnného formátu PDF (Portable Document Format) . DWFx je novější verze formátu využívající technologii DWF a XPS. Výhody DWF podpora 2D i [...]

Proslunění a denní osvětlení — 1,1%

[...] ze součtu ploch všech jeho obytných místností. Pozn. Mezi obytné místnosti se nepočítají místnosti s plochou menší než 8 m 2 a kuchyně do 12 m 2 . Je vhodné zajistit proslunění i pro kmenové učebny škol, denní místnosti mateřských škol a jeslí nebo pro lůžkové pokoje zdravotnických zařízení. Vždy je však třeba dbát i na to, aby se sluneční záření nestalo obtěžujícím - tedy je třeba uvažovat i ochranu před nadměrnými tepelnými zisky. Aby mohla být místnost považována za prosluněnou je nutné splnit následující podmínky: doba proslunění se zjišťuje v tzv. kritickém [...]

Zkratky příkazů AutoCADu — 0,7%

[...] příkazů) k jednotlivým příkazům AutoCADu si můžete nadefinovat v souboru ACAD.PGP. Jde o textový soubor s jednoduchou strukturou, kde si nastavíte zkrácené názvy pro požadované standardní příkazy. Typicky např. KR = KRUŽNICE . Využijte ukázek z předdefinovaných zkratek. Nelze použít pro makra a sekvence příkazů. Další informace viz CAD tipy k ACAD.PGP Klávesové zkratky Klávesové zkratky (akcelerátory, hotkey) k příkazů a menu makrům AutoCADu si můžete nadefinovat v editoru uživatelského rozhraní CUI . Stačí v dialogu CUI myší přetáhnout zvolený příkaz ze seznamu nahoru [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin