Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Vyhledávání

Zde můžete prohledávat stránky aktuálního jmenného prostoru, jejich příloh a souborů nahraných do systému.
Poznámka: budou zobrazené jen výsledky, na které máte práva ke čtení.Filtr dle kategorie

Hledání bylo provedeno přes 2,08 MB (151 dokumentů, 9622 slov), dokončeno za 0,0 sekund a získáno 30 výsledků.

Vyhláška 50/1978 Sb. — 10,2%

[...] odpovídající charakteru činnosti, a půjde-li o práci na elektrických zařízeních, pracovník s některou z kvalifikací uvedených v § 5 až 9; pořídí o tom zápis, který podepíše spolu s pracovníky poučenými. § 5 Pracovníci znalí Pracovníci znalí jsou ti, kteří mají ukončené odborné vzdělání uvedené v příloze 2 a po zaškolení složili zkoušku v rozsahu stanoveném v § 14 odst. 1. Zaškolení a zkoušku uvedené v odstavci 1 je povinna zajistit organizace. Obsah a délku zaškolení stanoví organizace s ohledem na charakter a rozsah činnosti, kterou mají pracovníci [...]

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení — 5,4%

[...] pásma apod. Ochrana obyvatelstva splnění základních požadavků na situování a stavební rešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. Inženýrské stavby (objekty) a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod, b) zásobování vodou, c) zásobování energiemi, d) rešení dopravy, e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav, f) elektronické komunikace. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbe vyskytují) a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zarízení, b) popis technologie výroby, c) údaje o [...]

Lumion — 4,8%

[...] vizualizací. Abychom pochopili proč, máme tu hned dva důvody, které dokazují uvedené tvrzení. Prvním z nich je využití grafického jádra pro výpočty a z toho plynoucí zobrazení vizualizace v reálném čase - dokonce takových drobností, jako je pohyb stébel trávy ve větru.(Využití grafického procesoru neprobíhá stejně jako přes sdílení procesorů a podobné technologie, jako je CUDA a třeba chystaný Open CL , ale přes herní engine) Druhým je jednoduchost ovládání. Oba spolu úzce souvisí, neboť tím, že je využito GPU, Lumion dovoluje vizualizaci [...]

Technologická schémata P&ID — 4,2%

[...] výměníky, čerpadla, ventilátory, dopravníky až po nejrůznější měřidla a ovládací prvky. Pro tvorbu P&ID schémat je určen například AutoCAD P&ID . Pravidla tvorby P&ID schémat Základním požadavkem při tvorbě technologických schémat je, aby obsahovaly co možná nejvíce informací při současném zachování přehlednosti a čitelnosti. Toky hlavních médií směřují vždy zleva doprava nebo odspodu nahoru. [...]

Minimální vzájemný odstup staveb — 3,6%

[...] souvisejí s funkčním využitím území (například sítě technického vybavení, dětská hřiště). Jsou-li v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných místností, musí být odstup staveb roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn, s výjimkou vzájemných odstupů staveb rodinných domů podle odstavce 3 až 6. Uvedené odstupy mezi stavbami pro bydlení neplatí pro jednotlivé stavby umísťované v prolukách. Obdobně se určují odstupy od staveb nebytových. Vytvářejí-li rodinné domy mezi sebou volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí [...]

Revit a práce v síti — 3,6%

[...] týmovou spolupráci a síťové sdílení projektu Autodesk Revitu platí některá obecná doporučení a zkušenosti z praxe, které zefektivní práci a pomohou vyhnout se případným problémům v pozdějších fázích projektu nebo v projektech většího rozsahu. autor původní stránky: Peter Jirát, z této diskuse V Revitu existují dva běžné způsoby práce v týmu - Linky (obdoba xrefů) a WorkSet (Pracovní sady). Linky (připojení) - pokud znáte xrefy z AutoCADu, není třeba představovat, umožňují i stejné Attach/Overlay (Připojit/podložit) [...]

Konstrukční systémy — 2,4%

[...] je tradiční nejstarší konstrukční řešení objektů, stropy jsou uložený na nosných stěnách vyzděných z cihel, tvárníc, kamene nebo smontovaných z panelů, do stěn jsou navrhovány otvory (okna, dveře), v tom případě je nutno tyto otvory překládat nosnými překlady rozlišujeme stěnové Systémy na podélné, příčné a obousměrné a) Podélné *1 – kóta nosného systému – tloušťka stěn a světlé vzdálenosti stěn *2 – modulová kóta nosného systému (délky stropních prvků) Podélný systém je vhodné využívat především v občanské výstavbě (školy, úřady, internáty,…). [...]

Praktická příručka DWF — 2,4%

[...] formátem. Co je to DWF DWF (Design Web Format) je otevřený souborový formát podporující a integrující data z různých CAD systémů do jediného formátu. V DWF souborech lze odměřovat vzdálenosti, vytvářet připomínky, poznámky a tyto pak zpětně načíst do projektu pro zapracování. V podstatě se jedná o projektantskou obdobu výměnného formátu PDF (Portable Document Format) . DWFx je novější verze formátu využívající technologii DWF a XPS. Výhody DWF podpora 2D i 3D grafiky (hladiny, pohledy, tloušťky čar, sestavy, výkresové sady) nástroje pro prohlížení i tisk jsou zdarma zachování [...]

Výkaz výměr — 2,4%

[...] obsahuje) a výpočet množství dané položky. K těmto údajům mohou být následně připojeny cenové informace z položkových ceníků. Výkaz výměr je hlavním podkladem pro zpracování nabídkové ceny stavby, odhad stavebních nákladů, rozpočtu, financování. Výkaz výměr je důležitý rovněž pro plánování stavby. Pro zjištění velikosti (objemu, plochy, délky, počtu) jednotlivých komponent stavby je používána projektová dokumentace. Z ní jsou odměřeny nebo odvozeny rozměrové údaje a dopočteny související služby. Při použití BIM technologií projektování lze větší [...]

Rekonstrukce a poruchy budov — 2,4%

Členění rekonstrukcí z hlediska polohy a charakteru: dostavba: přístavba (nová část vedle stávající) nástavba (nová část nad stávající) podstavba (nová část pod stávající) vestavba (nová část uvnitř stávající) přestavba: změna stávajícího objektu nebo konstrukce Členění z hlediska úprav oprav a adaptací: asanace – odstranění závad, které jsou vyvolány hygienickými nedostatky modernizace – úpravy zvyšující uživatelský standard renovace – obnovení původního stavu (nikoliv náhrada) rehabilitace – obnovení funkcí regenerace – náhrada [...]

Proslunění a denní osvětlení — 2,4%

[...] meridiánové konvergence pohybují od 4,5°- 9,5° od východu na západ a pro konkrétní lokalitu je lze vypočítat z její zeměpisné délky λ: C = (24°50' - λ) / 1,34 Pro prvotní představu, zda má daná místnost vůbec šanci být prosluněna, může sloužit jednoduchá kontrola jejího natočení vzhledem ke světovým stranám. Fasáda objektu bude osluněna dne 1.3. po dobu minimálně 90 minut pokud její normála a severní směr svírají úhel větší než 62°. Toto pravidlo však platí pouze pro situaci bez dalších vnějších stínících překážek. Pouhý správný náklon fasády však mnohdy nestačí. Slunečním [...]

Vodovodní přípojka — 1,8%

[...] a provádí ve spolupráci s provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu. Pro jednoho odběratele vody z veřejného vodovodu má být navržena jedna vodovodní přípojka. V případě, že vodovod pro veřejnou potřebu není jediným zdrojem vody pro vnitřní vodovod, musí být přívod vody z vodovodní přípojky ukončen volným výtokem podle ČSN EN 1717. Doporučené ochranné pásmo vodovodní přípojky je 1,5 m od vnějšího líce stěny na obě strany. Ochranné pásmo nesmí být zastavěné a musí být přístupné pro případné opravy. Vodovodní přípojka se dimenzuje podle [...]

Mračno bodů — 1,8%

Mračno bodů (Point Cloud) Mračno bodů je pojem z oblasti fotogrammetrie a 3D skenování, včetně laserového skenování (LiDAR). Výstupem automatického 3D skenování je rozsáhlá (miliony až miliardy bodů), neuspořádaná sada 3D bodů se souřadnicemi X, Y, Z (popřípadě s další nasnímanou vlastností, reprezentovanou např. barvou bodu). Pro zpracování (indexace, zobrazení, analýza, 3D uchopování a převod na 3D CAD geometrii) mračna bodů slouží většinou specializované aplikace dodávané výrobci 3D scannerů nebo s nimi dokáží přímo pracovat i novější [...]

Hlavní stránka — 1,8%

[...] interaktivní web služba pro snadnou a rychlou tvorbu, doplňování a editaci textů, návodů, postupů a příruček z oblasti CAD a projekce. Obsah stránek na tomto webu (včetně této) může po přihlášení vytvářet a editovat kterýkoliv návštěvník a přispět tak ke kvalitě obsahu této kolektivní báze znalostí. Nejznámějším představitelem podobných "wiki" webů je Wikipedia (slovo wiki pochází z havajštiny a znamená rychlý ). Do CAD Wiki můžete přidat jakýkoliv text či článek týkající se využívání CAD aplikací, či konstrukční a projekční praxe. Máte-li co říci [...]

Počty zařizovacích předmětů — 1,8%

[...] návrhu zařizovacích předmětů, zvláště určených pro společné hygienické místnosti, je nutné vždy vycházet z počtu uživatelů, z [...]

Technická zpráva projektu — 1,8%

[...] klempířské 765 - Krytiny tvrdé 766 - Konstrukce truhlářské 767 - Kovové doplňkové konstrukce 771 - Podlahy z dlaždic 772 - Dlažby z kamene 773 - Podlahy teracové 775 - Podlahy vlysové, parketové 776 - Podlahy povlakové 777 - Podlahy ze syntetických [...]

Šířkové uspořádání místních komunikací — 1,8%

[...] rychlostních a sběrných komunikací a na komunikacích bez chodníků. Na úsecích s bezobrubníkovou úpravou c P parkovací a zastavovací pruh 2,25; 2,00 (1,80 ve stísněných poměrech) Na sběrných a obslužných komunikacích. Platí jen při podélném stání. Může být přerušen vysazenými chodníkovými plochami. c PS parkovací pás 4,50 - 5,00 Na obslužných komunikacích (v odůvodněných případech i na sběrných komunikacích) Šikmá a kolmá stání podle ČSN 73 6056. a B autobusový nebo trolejbusový pruh 3,503,50, 3,253,25, 3,00 Na rychlostních komunikacíchNa sběrných komunikacíchNa obslužných [...]

Zkratky příkazů AutoCADu — 1,8%

[...] nastavíte zkrácené názvy pro požadované standardní příkazy. Typicky např. KR = KRUŽNICE . Využijte ukázek z předdefinovaných zkratek. Nelze použít pro makra a sekvence příkazů. Další informace viz CAD tipy k ACAD.PGP Klávesové zkratky Klávesové zkratky (akcelerátory, hotkey) k příkazů a menu makrům AutoCADu si můžete nadefinovat v editoru uživatelského rozhraní CUI . Stačí v dialogu CUI myší přetáhnout zvolený příkaz ze seznamu nahoru do větve Klávesové zkratky > Klávesové zkratky . Pak mu v okně vpravo přiřadíte horkou klávesu, resp. kombinaci kláves - např. Ctrl+Alt+

DIESEL — 1,8%

[...] příkazů a práci proměnnými AutoCADu. Příklad DIESEL makra $M=$(if,$(getvar,cmdactive),,_select;)_p Popis: Je-li nastavena proměnná CMDACTIVE (tedy je-li aktivní příkaz AutoCADu), proveď (jakoby stiskni ) " _P ". Není-li nastavena proměnná [...]

Ploché střechy — 1,2%

[...] kovová vrstva, skleněná tkanina, asfaltová skleněná tkanina, sklobit, pásy s hliníkovou folií, pásy z polyetylénu (PEBIT) c) Tepelně izolační vrstva – brání tepelným ztrátám pěnové sklo, pěnový polystyrén, plynosilikát, pěnový beton d) Vodotěsná vrstva – chrání konstrukci proti vlhkosti a atmosférické vodě, sněhu, dešti asfaltové hadrové lepenky, tkanina ze skleněných vláken,vložky z [...]

Parkovací stání — 1,2%

[...] nebo jinou VOLNOU plochu (ne základní šířka chodníku)a při výšce obrubníku max. 10 cm je možno odečíst z délky stání 0,50m. S ohledem na autorská práva nelze vkládat úplné tabulky a obrázky, proto uvádím jen hlavní zásady pro osobní automobily V dalším textu znamená: - délka stání - kolmá vzdálenost od okraje komunikace k obrubníku, který stání ukončuje - šířka stání - měřeno podélně, tj. rovnoběžně s osou komunikace (skutečná šířka stání je vždy 2,50m) šířka stání délka stání šířka komunikace kolmé stání 2,50 [...]

AutoCAD Plant 3D — 1,2%

[...] uživatel může vytvářet sám. Plant 3D pracuje se standardním CAD formátem DWG a umožňuje načítat i projekty z Bentley AutoPLANT a z [...]

Ochranná pásma — 1,2%

[...] památkových zón apod. v blízkosti přírodních léčivých zdrojů a zdrojů nerostného bohatství Závěr Z výše uvedeného výčtu ochranných pásem vyplývá, že před zamýšlenou výstavbou je třeba vždy navštívit příslušný stavební úřad a o existenci ochranných pásem se předem informovat. Tím se vyhneme řadě pozdějších nemilých překvapení a rozčarování z [...]

AutoCAD — 1,2%

[...] Electrical AutoCAD ECSCAD AutoCAD Architecture AutoCAD MEP AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D AutoCAD P&ID AutoCAD Plant 3D AutoCAD Utility Design AutoCAD Freestyle AutoCAD WS Dostupnost trial verze Bezplatná Trial verze AutoCADu je k dispozici prostřednictvím autorizovaných prodejců Autodesku. Alebo je stiahnutelna z [...]

Ochranná pásma ve vodním hospodářství — 1,2%

[...] by voda mohla být znečišťována ze vzdálenějších míst. Toto pásmo se stanovuje vždy při odběru vody z vodního toku nebo nádrže. Pro zajištění nezávadnosti vody při odběru z [...]

Plottery — 1,2%

[...] světovými výrobci CAD plotrů jsou firmy HP ( HP Designjet ), Oce, Canon. Praktické rady Pro vykreslování z více počítačů vybírejte síťový plotr s podavačem z [...]

Technologické celky — 1,2%

[...] řešení detailů, řezů a výkazů potrubních systémů, atd. 2D doplňkem AutoCAD Plant 3D je aplikace AutoCAD P&ID určená pro kreslení technologických schémat P&ID [...]

Šrafy v AutoCADu — 1,2%

[...] vyrobit vlastní šrafovací vzor, musíte si ručně nakódovat textový soubor PAT. Nebo jde použít některou z utilit, které soubor PAT vyrobí z [...]

Umělé osvětlení místností — 1,2%

[...] pro osvětlení interiéru bytu jsou: dobrá orientace v prostoru, zraková pohoda a věrnost podání barev. Z toho pak plynou parametry intenzity osvětlení a typu osvětlovacího tělesa (žárovka, zářivka, výbojka, LED). Doporučovaný maximální poměr osvětlenosti sousedících prostor v bytě je 1:5. Typy místností Obývací pokoj Typickým způsobem osvětlení byl v minulosti centrální lustr. Vhodnějším osvětlením je nepřímé osvětlení odrazem od stropu a stěn pomocí nástěnných či stojanových svítidel nebo podvěšených lišt. Různé typy činností odehrávajících se v obývacím pokoji vyžadují [...]

Polystyren — 1,2%

Polystyren Polystyren je produkt, který vzniká polymerací styrenu. Polystyren je jedním z nejrozšířenějších tepelně zpracovatelných plastů, tzv. termoplastů. Pěnový polystyren řadíme mezi polymerní materiály. Základní druhy polystyrenu Standardní polystyren (krystalový PS, GPPS) je čirý a křehký. Houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) je zpravidla zakalený (vliv přidaného kaučuku). Oba uvedené druhy PS jsou vyráběny ve formě granulí (malých válečků nasekaných ze struny) nebo pelet (zakalené hrany), které jsou baleny a expedovány v pytlích á 25 kg [...]


Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin